PISA

Novinky

PISA 2022 - Hlavné meranie

V termíne od 25. apríla 2022 do 13. mája 2022 sa na Slovensku bude realizovať hlavné meranie ôsmeho cyklu medzinárodnej štúdie PISA. Výber škôl, ktoré budú zaradené do vzorky realizuje medzinárodné centrum štúdie, pričom databázu škôl (vo forme číselných kódov zastupujúcich názov a adresu školy) poskytuje NÚCEM. Zberu údajov pre hlavné meranie PISA 2022 by sa mali zúčastniť žiaci narodení v roku 2006navštevujúci 7. alebo vyšší ročník, t.j. prevažne žiaci 9. ročníkov základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci 1. ročníkov  stredných škôl a prislúchajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Riaditeľov vybraných škôl oslovíme listom a elektronickou poštou v priebehu októbra/novembra 2021. Svoju účasť na hlavnom meraní PISA 2022 potvrdí škola v online návratke, ktorá bude osloveným školám dostupná na webovom sídle NÚCEM.

Poznámka: Do hlavného merania PISA 2022 sa môžu zapojiť výhradne školy, ktoré  boli vybrané medzinárodným centrom štúdie.

Upozornenie: Výber vzorky do hlavného merania sa realizuje nezávisle od výberu, ktorý sa realizoval pre pilotné meranie PISA v uplynulom školskom roku. Je preto možné, že vzhľadom na stanovené podmienky výberu bude vybraná aj taká škola, ktorá sa zúčastnila na zbere údajov pre pilotné meranie PISA 2022 v minulom školskom roku.

Zhrnutie základných  informácií týkajúcich sa procesu  prípravy a realizácie hlavného merania PISA 2022  v škole nájdete v informačnom bulletine tu.