PISA

V období október – december 2020 budú oslovené základné a stredné školy so žiadosťou o spoluprácu pri príprave a realizácii pilotného zberu dát 8. cyklu medzinárodnej štúdie PISA (PISA 2021). Školy budú vybrané na základe kritérií stanovených medzinárodným centrom štúdie. Vybrané školy budú oslovené listom, ktorý by mal byť školám doručený v priebehu mesiaca október - december 2020.

V apríli 2021 sa bude realizovať pilotné meranie PISA 2021. O presnom termíne realizácie pilotného merania budeme priebežne informovať verejnosť i vybrané školy.

V mesiacoch máj – jún 2021 bude prebiehať hodnotenie položiek s otvorenou odpoveďou expertnou skupinou. Hodnotenie bude prebiehať v súlade s medzinárodnými pravidlami hodnotenia stanovenými pre každú sledovanú oblasť.

Všetkým školám, ktoré sa podieľajú na realizácii medzinárodnej štúdie PISA ĎAKUJEME.