PIRLS 2021 na Slovensku

Overovanie nástrojov testovania piateho cyklu štúdie PIRLS, tzv. pilotné meranie sa na Slovensku malo realizovať v čase od 23. marca do 3. apríla 2020. V tomto termíne sa z dôvodu uzavretia všetkých škôl kvôli ochrane pred šírením ochorenia COVID-19 nemohlo uskutočniť

Na získanie dát nevyhnutných na prípravu hlavného merania plánujeme v prípade priaznivej epidemiologickej situácie v priebehu mesiacov september alebo október 2020 realizáciu zjednodušenej verzie pilotného merania. Zúčastnia sa ho dobrovoľne prihlásené školy spomedzi škôl pôvodne vybraných do riadneho pilotného merania.

Hlavné meranie sa na Slovensku uskutoční v dňoch 3. – 14. mája 2021. Medzinárodným centrom štúdie bolo vybraných 236 základných škôl, z ktorých 222 bude s vyučovacím jazykom slovenským a 14 bude s vyučovacím jazykom maďarským (žiaci budú riešiť test v maďarskom jazyku). Testovania PIRLS 2021 sa zúčastní približne 8 600 žiakov 4. ročníka ZŠ.