Novinky

Čo je to PIAAC Online

PIACC Online označovaný pod názvom Vzdelávanie a zručnosti Online je elektronická aplikácia nadväzujúca na medzinárodný výskum pre porovnanie v rámci testu vzdelania a zručností dospelých „Survey of Adult Skills (PIAAC)“, ktorá zisťuje výsledky v oblasti gramotnosti, matematiky a riešenia problémov v prostredí IKT.

Cieľ PIAAC Online

Cieľom výskumu Vzdelanie a zručnosti Online je získať za Slovensko cenné dáta o úrovní kompetencií pedagogických zamestnancov. Na základe získaných dát sa pripravia odporúčania pre MŠVVaŠ SR a poskytovateľov ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, ako poskytovať učiteľom kvalitnejšie a efektívnejšie vzdelávanie v rámci ich celoživotného profesijného rastu.

Kto sa môže zapojiť do testovania?

PIAAC Online je vhodný pre pedagógov, budúcich pedagógov a ďalších pedagogických zamestnancov, ktorí sa podieľaju na vzdelávaní a príprave žiakov, študentov ZŠ, SŠ. 

Spôsob testovania

Test je prístupný respondentovi iba v elektronickej podobe. Vypracovanie testu je možné prostredníctvom akéhokoľvek počítača, vrátane domácich počítačov, ktorý vyhovuje systémovým požiadavkám pre test. 

Zisťované zručnosti

Vzdelávanie a zručnosti Online zisťuje skupinu kognitívnych a nekognitívnych zručností, ktoré sú potrebné pre plnohodnotné pôsobenie v modernej spoločnosti. 

Základné bloky Online testu Vzdelávanie a zručnosti:
  • Základný dotazník: 9 otázok pre zistenie demografickej charakteristiky, sociálneho a jazykového pozadia, úrovne vzdelania a zamestnaneckého stavu. 
  • Kognitívne zadania: zisťuje schopnosti v oblasti gramotností, matematiky a riešenia problémov v prostedí IKT
  • Nekognitívne moduly: umožňujú získať informácie o využívaní schopností a zručností v práci a doma, profesijných záujmoch a životnom štýle respondenta. 

Výstup pre testovaných pedagogických zamestnancov škôl na SR

Vypĺňanie Online testu účastníkom, umožní zistiť, na akej úrovni sú ich všeobecné schopnosti v čítaní s porozumením, matematike a pri riešení technických problémov s využitím IKT a tiež im umožní okamžite sa porovnať s výsledkami bežnej slovenskej aj medzinárodnej populácie (priemer OECD).

Ďalšou súčasťou tohto výskumu sú dotazníky, ktoré poskytnú viac informácií, či osobnosť učiteľa ovplyvňuje to, ako učí a aké má pracovné návyky, ako jeho zdravotný stav a životný štýl ovplyvňuje jeho pracovné možnosti a iné.

Všetky údaje v rámci tohto výskumu budú spracované na úrovni Slovenska a v anonymizovanej forme budú dáta použité len na výskumné účely.

Ako a kedy prebieha testovanie PIAAC Online

Harmonogram

  • Testovanie 1. etapa 2018: 2. 11. – 16. 11. 2018
  • Testovanie 2. etapa 2019: 1. 4. – 16. 4. 2019
  • Testovanie 3. etapa 2019: október 2019

Popis kľúčových aktivít

Do 1. etapy testovania PIAAC Online sa zapojili pedagógovia vo veku do 65 rokov, ktorí vyučujú žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na Slovensku. Prioritne boli oslovovaní na spoluprácu školy, ktoré sa zapojili do výskumu OECD TALIS 2018. Pred začatím samotného testovania bolo rozposlaných vyše 4000 emailov, z ktorých 732 prejavilo záujem o účasť na testovaní. Dosiahnutá vzorka má hodnotu 668 platných rozhovorov.

Do 2. etapy testovania PIAAC Online plánujeme zapojiť pedagogických zamestnancov vo veku do 65 rokov, ktorí vyučujú žiakov stredných škôl a takisto aj ostatných pedagogických zamestnancov na základných školách. Požadovaný počet zapojených respondentov bude cca 1300.  

Dôležité informácie k 2. etape PIAAC Online 2019

NÚCEM v spolupráci s medzinárodným centrom štúdie OECD PIAAC (Program medzinárodného hodnotenia dospelých) pripravuje v poradí už 2. etapu testovania s cieľom overiť kompetencie pedagogických zamestnancov na Slovensku. V nasledujúcich dňoch budeme oslovovať  pedagogických zamestnancov s ponukou zúčastniť sa elektronického testovania „PIAAC Online (Vzdelanie a zručnosti Online)“ v rámci národného projektu Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých. Cieľom tohto testovania je získať objektívnu spätnú väzbu o úrovni kompetencií pedagogických zamestnancov vo veku do 65 rokov, ktorí učia študentov stredných škôl a ostatných pedagogických zamestnancov (výchovní poradcovia, psychológovia, asistenti, ...) pôsobiacich na základných školách na Slovensku.

V rámci výskumu je potrebné, vyplniť online test, ktorý zúčastnením pedagogickým zamestnancom umožní zistiť, na akej úrovni sú ich všeobecné schopnosti v čítaní s porozumením, matematike a riešení technických problémov s využitím IKT a tiež okamžite sa porovnať s výsledkami bežnej slovenskej aj medzinárodnej populácie (priemer OECD). Ďalšou súčasťou tohto výskumu sú štyri dotazníky, v ktorých napríklad zistia, ako  ich  osobnosť ovplyvňuje to, ako sa učia a aké majú pracovné návyky, ako ich zdravotný stav a životný štýl ovplyvňuje ich pracovné možnosti, na aké iné povolanie by sa hodili a ako veľmi sú naklonení k jeho zmene a iné. 

Všetky poskytnuté odpovede sú anonymné a získané dáta budú slúžiť výlučne na spracovanie pre výskumné účely (nie napr. na kontrolu zapojených pedagogických zamestnancov a podobne) v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z.) a v súlade s ostatnými právnymi predpismi a nariadeniami.

Podrobné informácie o obsahu testovania kompetencií PIAAC nájdete aj v dokumente pripravenom OECD

Účasť pri  vyplnení testov a dotazníkov v „PIAAC Online (Vzdelanie a zručnosti Online)“ je honorovaná a vyplatená na základe zmluvného vzťahu - Dohoda o vykonaní práce (DoVP), pri splnení administratívnych podmienok, vyplnení testov a dodržania harmonogramu.

Dôležité upozornenie: Odpracovaný čas za všetky zamestnania v  mesiaci testovania (apríl 2019) nesmie prekročiť 1,5 násobok pracovného času.

Vopred ďakujeme pedagogickým zamestnancom, ktorí sa zapoja , že nám svojou účasťou vo výskume „PIAAC Online (Vzdelanie a zručnosti Online)“ pomôžu získať  za Slovensko cenné dáta, na základe ktorých pripravíme odporúčania pre MŠVVaŠ SR a poskytovateľov celoživotného vzdelávania, ako zabezpečovať učiteľom kvalitnejšie a účelnejšie vzdelávanie v rámci ich  celoživotného profesijného rastu.  

Dôležité termíny k 2. etape testovania:
  • 26. 2. – 4. 3. 2019 - Zasielanie oslovovacích listov pedagogickým zamestnancom 
  • 26. 2. – 10. 3. 2019 - Vypĺňanie Osobného dotazníka pre vytvorenie DoVP a zahlásenie účasti pedagogických zamestnancov
  • 1. 4. – 16. 4. 2019 - Testovanie PIAAC Online 

Odpovede na často kladené otázky (kliknite sem) - sekcia Medzinárodné merania, podsekcia PIAAC Online.

Technická podpora pri vyplňovaní testov a dotazníka v „PIAAC Online (Vzdelanie a zručnosti Online)“: Bude doplnená pred samotným spustením Testovania PIAAC Online

Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na spoluprácu s Vami.