Vzdelávanie a zručnosti Online (PIAAC Online)

Dôležité informácie
Novinky

Čo je to Vzdelávanie a zručnosti Online (PIAAC Online)

Vzdelávanie a zručnosti online ( PIAAC Online) je výskumný nástroj v podobe elektronickej aplikácie navrhnutý k zisťovaniu individuálnych výsledkov pre porovnanie v rámci testu vzdelania a zručností dospelých „Survey of Adult Skills (PIAAC)“ ktorý nadväzuje na medzinárodný výskum Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). Vzdelávanie a zručnosti online zisťuje výsledky v oblasti gramotnosti, matematiky a riešenia problémov v využitím IKT.

Cieľ Vzdelávania a zručnosti online (PIAAC online)

Cieľom výskumu Vzdelávanie a zručnosti online je získať za Slovensko cenné dáta o úrovní kompetencií pedagogických zamestnancov. Na základe získaných dát sa pripravia odporúčania pre MŠVVaŠ SR a poskytovateľov ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, ako zabezpečovať učiteľom kvalitnejšie a efektívnejšie vzdelávanie v rámci ich celoživotného profesijného rastu.

Kto sa môže zapojiť do výskumu?

Vzdelávanie a zručnosti online je vhodný pre pedagógov, budúcich pedagógov a ďalších pedagogických zamestnancov, ktorí sa podieľaju na vzdelávaní a príprave žiakov, študentov ZŠ, SŠ, VŠ. 

Spôsob výskumu

Výskumný nástroj Vzdelávanie a zručnosti online je prístupný respondentovi iba v elektronickej podobe. Jeho vypracovanie je možné prostredníctvom akéhokoľvek počítača, vrátane domácich počítačov, ktorý vyhovuje systémovým požiadavkám pre nástroj Vzdelávanie a zručnosti online. 

Zisťované zručnosti

Vzdelávanie a zručnosti online zisťuje skupinu kognitívnych a nekognitívnych zručností, ktoré sú potrebné pre plnohodnotné pôsobenie v modernej spoločnosti. 

Základné bloky výskumného nástroja Vzdelávanie a zručnosti online:

 • Základný dotazník: 9 otázok pre zistenie demografickej charakteristiky, sociálneho a jazykového pozadia, úrovne vzdelania a zamestnaneckého stavu. 
 • Kognitívne zadania: zisťuje schopnosti v oblasti gramotnostímatematiky riešenia problémov s využitím IKT
 • Nekognitívne moduly: umožňujú získať informácie o využívaní schopností a zručností v práci a doma, osobnostných charakteristikách, profesijných záujmoch a životnom štýle respondenta. 

Výstup pre zapojených pedagogických zamestnancov

Vypĺňanie výskumného nástroja Vzdelávanie a zručnosti online účastníkom umožní zistiť, na akej úrovni sú ich všeobecné zručnosti v čítaní s porozumením, matematike a pri riešení technických problémov s využitím IKT a tiež im umožní okamžite sa porovnať s výsledkami bežnej slovenskej aj medzinárodnej populácie (priemer OECD).

Ďalšou súčasťou tohto výskumu sú dotazníky, ktoré poskytnú viac informácií, či osobnosť učiteľa ovplyvňuje to, ako učí a aké má pracovné návyky, ako jeho zdravotný stav a životný štýl ovplyvňuje jeho pracovné možnosti a iné.

Všetky údaje v rámci tohto výskumu budú spracované na úrovni Slovenska a v anonymizovanej forme budú dáta použité len na výskumné účely.

Ako a kedy prebieha výskum Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC Online)

Harmonogram

 • Testovanie 1. etapa 2018: 2. 11. – 16. 11. 2018
 • Testovanie 2. etapa 2019: 1. 4. – 16. 4. 2019
 • Testovanie 3. etapa 2019: 02.10. - 16.10.2019 

Záväzne sa môžete prihlásiť do 3. etapy výskumu Vzdelávanie a zručnosti Online cez osobný formulár:

*osobný dotazník vyplnte, prosím, do 5. 9. 2019

 • Ak ste majstrom, učiteľom odborných predmetov a učiteľom odbornej praxe
 • Ak ste VŠ študent, ktorý študuje učiteľstvo na pedagogických fakultách
 • Ak ste VŠ pedagóg, ktorý učí budúcich učiteľov 

Môžete sa prihlásiť cez osobný dotazník

Popis kľúčových aktivít

Do 1. etapy výskumu Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC online) sa zapojili pedagógovia vo veku do 65 rokov, ktorí vyučujú žiakov na druhom stupni základných škôl a osemročných gymnázií na Slovensku. Prioritne boli oslovovaní na spoluprácu školy, ktoré sa zapojili do výskumu OECD TALIS 2018. Pred začatím samotného testovania bolo rozposlaných vyše 4000 emailov, z ktorých 732 učiteľov prejavilo záujem o účasť vo výskume. Dosiahnutá vzorka má hodnotu 668 platných rozhovorov.

Do 2. etapy výskumu Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC online sa zapojili pedagogickí zamestnanci vo veku do 65 rokov, ktorí vyučujú žiakov stredných škôl a takisto aj ostatných pedagogických zamestnancov na základných školách. Pred začatím samotného testovania bolo rozposlaných 9 743 emailov, z ktorých 976 osôb prejavilo záujem o účasť na výskume. Dosiahnutá vzorka má hodnotu 871platných rozhovorov.

Dôležité informácie k 3. etape PIAAC Online 2019

NÚCEM v spolupráci s medzinárodným centrom štúdie OECD PIAAC (Program medzinárodného hodnotenia dospelých) pripravuje v poradí už 3. etapu výskumu s cieľom overiť kompetencie pedagogických zamestnancov a študentov na Slovensku. V nasledujúcich dňoch budeme oslovovať  pedagogických zamestnancov a študentov pedagogických fakúlt s ponukou zúčastniť sa online výskumu „Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC online)“ v rámci národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). Cieľom tohto výskumu je získať objektívnu spätnú väzbu o úrovni kognitívnych a nekognitívnych zručností majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe a odborných predmetov, vysokoškolských pedagógov vo veku do 65 rokov ako aj študentov študujúci v odboroch učiteľstva.

V rámci výskumu je potrebné, vyplniť výskumný nástroj Vzdelávanie a zručnosti online, ktorý zúčastnením pedagogickým zamestnancom a študentom umožní zistiť, na akej úrovni sú ich všeobecné zručnosti v čítaní s porozumením, matematike a riešení technických problémov s využitím IKT a tiež sa okamžite porovnať s výsledkami bežnej slovenskej aj medzinárodnej populácie (priemer OECD). Ďalšou súčasťou tohto výskumu sú štyri dotazníky, v ktorých napríklad zistia, ako  ich  osobnosť ovplyvňuje to, ako sa učia a aké majú pracovné návyky, ako ich zdravotný stav a životný štýl ovplyvňuje ich pracovné možnosti, na aké iné povolanie by sa hodili a ako veľmi sú naklonení k jeho zmene a iné. 

Všetky poskytnuté odpovede sú anonymné a získané dáta budú slúžiť výlučne na spracovanie pre výskumné účely (nie napr. na kontrolu zapojených pedagogických zamestnancov a podobne) v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z.) a v súlade s ostatnými právnymi predpismi a nariadeniami.

Podrobné informácie o obsahu výskumu kompetencií PIAAC nájdete aj v dokumente pripravenom OECD

Účasť na vyplnení výskumného nástroja a dotazníkov v „Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC online)“ je honorovaná a vyplatená na základe zmluvného vzťahu - Dohoda o vykonaní práce (DoVP), pri splnení administratívnych podmienok, vyplnení výskumného nástroja a dodržania harmonogramu.

Dôležité upozornenie: Odpracovaný čas za všetky zamestnania v  mesiaci testovania (apríl 2019) nesmie prekročiť 1,5 násobok pracovného času.

Vopred ďakujeme pedagogickým zamestnancom a študentom, ktorí sa zapoja , že nám svojou účasťou vo výskume „Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC online)“ pomôžu získať za Slovensko cenné dáta, na základe ktorých pripravíme odporúčania pre MŠVVaŠ SR a poskytovateľov celoživotného vzdelávania, ako zabezpečovať učiteľom kvalitnejšie a účelnejšie vzdelávanie v rámci ich  celoživotného profesijného rastu.  

Dôležité termíny k 3. etape výskumu:

 • 14.08. - 21.08.2019 - Rozposlanie kontaktných formulárov pre pedagogických zamestnancov a študentov s výzvou na zapojenie sa do výskumu (monitoring predbežného záujmu)
 •  26.08. -30.08.2019 - Zaslanie oslovovacích listov pedagogickým zamestnancom
 • 26.08. -05.09.2019 - Vypĺňanie osobného dotazníka
 • 2.10. -16.10.2019 - Vypĺňanie výskumného nástroja Vzdelávanie a zručnosti online PIAAC online)

Odpovede na často kladené otázky (kliknite sem) - sekcia Medzinárodné merania, podsekcia PIAAC Online.

Technická podpora pri vyplňovaní výskumného nástroja a dotazníka vo výskume „Vzdelanie a zručnosti online (PIAAC online)“: Bude doplnená tesne pred samotným spustením 3 etapy výskumu Vzdelávanie a zručnosti online.

Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na spoluprácu s Vami.