Vzdelávanie a zručnosti Online (PIAAC Online)

Dôležité informácie
Novinky

Čo je to Vzdelávanie a zručnosti Online (PIAAC Online)

Vzdelávanie a zručnosti online ( PIAAC Online) je výskumný nástroj v podobe elektronickej aplikácie navrhnutý k zisťovaniu individuálnych výsledkov pre porovnanie v rámci testu vzdelania a zručností dospelých „Survey of Adult Skills (PIAAC)“ ktorý nadväzuje na medzinárodný výskum Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). Vzdelávanie a zručnosti online zisťuje výsledky v oblasti gramotnosti, matematiky a riešenia problémov v využitím IKT.

Cieľ Vzdelávania a zručnosti online (PIAAC online)

Cieľom výskumu Vzdelávanie a zručnosti online je získať za Slovensko cenné dáta o úrovní kompetencií pedagogických zamestnancov. Na základe získaných dát sa pripravia odporúčania pre MŠVVaŠ SR a poskytovateľov ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, ako zabezpečovať učiteľom kvalitnejšie a efektívnejšie vzdelávanie v rámci ich celoživotného profesijného rastu.

Kto sa môže zapojiť do výskumu?

Vzdelávanie a zručnosti online je vhodný pre pedagógov, budúcich pedagógov a ďalších pedagogických zamestnancov, ktorí sa podieľaju na vzdelávaní a príprave žiakov, študentov ZŠ, SŠ, VŠ. 

Spôsob výskumu

Výskumný nástroj Vzdelávanie a zručnosti online je prístupný respondentovi iba v elektronickej podobe. Jeho vypracovanie je možné prostredníctvom akéhokoľvek počítača, vrátane domácich počítačov, ktorý vyhovuje systémovým požiadavkám pre nástroj Vzdelávanie a zručnosti online. 

Zisťované zručnosti

Vzdelávanie a zručnosti online zisťuje skupinu kognitívnych a nekognitívnych zručností, ktoré sú potrebné pre plnohodnotné pôsobenie v modernej spoločnosti. 

Základné bloky výskumného nástroja Vzdelávanie a zručnosti online:

 • Základný dotazník: 9 otázok pre zistenie demografickej charakteristiky, sociálneho a jazykového pozadia, úrovne vzdelania a zamestnaneckého stavu. 
 • Kognitívne zadania: zisťuje schopnosti v oblasti gramotnostímatematiky riešenia problémov s využitím IKT
 • Nekognitívne moduly: umožňujú získať informácie o využívaní schopností a zručností v práci a doma, osobnostných charakteristikách, profesijných záujmoch a životnom štýle respondenta. 

Výstup pre zapojených pedagogických zamestnancov

Vypĺňanie výskumného nástroja Vzdelávanie a zručnosti online účastníkom umožní zistiť, na akej úrovni sú ich všeobecné zručnosti v čítaní s porozumením, matematike a pri riešení technických problémov s využitím IKT a tiež im umožní okamžite sa porovnať s výsledkami bežnej slovenskej aj medzinárodnej populácie (priemer OECD).

Ďalšou súčasťou tohto výskumu sú dotazníky, ktoré poskytnú viac informácií, či osobnosť učiteľa ovplyvňuje to, ako učí a aké má pracovné návyky, ako jeho zdravotný stav a životný štýl ovplyvňuje jeho pracovné možnosti a iné.

Všetky údaje v rámci tohto výskumu budú spracované na úrovni Slovenska a v anonymizovanej forme budú dáta použité len na výskumné účely.

Ako a kedy prebieha výskum Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC Online)

Harmonogram

 • Testovanie 1. etapa 2018: 2. 11. – 16. 11. 2018
 • Testovanie 2. etapa 2019: 1. 4. – 16. 4. 2019
 • Testovanie 3. etapa 2019: 02.10. - 16.10.2019 (pozor prihlasovanie sa spúšta už koncom augusta 2019)

Prihlásiť sa môžete do 3. etapy výskumu Vzdelávanie a zručnosti Online už aj cez kontaktné formuláre:

*kontaktný formulár vyplnte, prosím, do 21. 8. 2019. Slúži na sledovanie predbežného záujmu o účasť vo výskume. Na základe neho vás budeme na prelome augusta a septembra kontaktovať. 

 1. Kontaktný dotazník pre majstrov, učiteľov odborných predmetov a učiteľov odbornej praxe na SOŠ 
 2. Kontaktný dotazník pre VŠ študentov študujúcich učiteľstvo na pedagogických fakultách
 3. Kontaktný dotazník pre VŠ pedagógov učiacich budúcich učiteľov

Popis kľúčových aktivít

Do 1. etapy výskumu Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC online) sa zapojili pedagógovia vo veku do 65 rokov, ktorí vyučujú žiakov na druhom stupni základných škôl a osemročných gymnázií na Slovensku. Prioritne boli oslovovaní na spoluprácu školy, ktoré sa zapojili do výskumu OECD TALIS 2018. Pred začatím samotného testovania bolo rozposlaných vyše 4000 emailov, z ktorých 732 učiteľov prejavilo záujem o účasť vo výskume. Dosiahnutá vzorka má hodnotu 668 platných rozhovorov.

Do 2. etapy výskumu Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC online sa zapojili pedagogickí zamestnanci vo veku do 65 rokov, ktorí vyučujú žiakov stredných škôl a takisto aj ostatných pedagogických zamestnancov na základných školách. Pred začatím samotného testovania bolo rozposlaných 9 743 emailov, z ktorých 976 osôb prejavilo záujem o účasť na výskume. Dosiahnutá vzorka má hodnotu 871platných rozhovorov.

Dôležité informácie k 3. etape PIAAC Online 2019

NÚCEM v spolupráci s medzinárodným centrom štúdie OECD PIAAC (Program medzinárodného hodnotenia dospelých) pripravuje v poradí už 3. etapu výskumu s cieľom overiť kompetencie pedagogických zamestnancov a študentov na Slovensku. V nasledujúcich dňoch budeme oslovovať  pedagogických zamestnancov a študentov pedagogických fakúlt s ponukou zúčastniť sa online výskumu „Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC online)“ v rámci národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). Cieľom tohto výskumu je získať objektívnu spätnú väzbu o úrovni kognitívnych a nekognitívnych zručností majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe a odborných predmetov, vysokoškolských pedagógov vo veku do 65 rokov ako aj študentov študujúci v odboroch učiteľstva.

V rámci výskumu je potrebné, vyplniť výskumný nástroj Vzdelávanie a zručnosti online, ktorý zúčastnením pedagogickým zamestnancom a študentom umožní zistiť, na akej úrovni sú ich všeobecné zručnosti v čítaní s porozumením, matematike a riešení technických problémov s využitím IKT a tiež sa okamžite porovnať s výsledkami bežnej slovenskej aj medzinárodnej populácie (priemer OECD). Ďalšou súčasťou tohto výskumu sú štyri dotazníky, v ktorých napríklad zistia, ako  ich  osobnosť ovplyvňuje to, ako sa učia a aké majú pracovné návyky, ako ich zdravotný stav a životný štýl ovplyvňuje ich pracovné možnosti, na aké iné povolanie by sa hodili a ako veľmi sú naklonení k jeho zmene a iné. 

Všetky poskytnuté odpovede sú anonymné a získané dáta budú slúžiť výlučne na spracovanie pre výskumné účely (nie napr. na kontrolu zapojených pedagogických zamestnancov a podobne) v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z.) a v súlade s ostatnými právnymi predpismi a nariadeniami.

Podrobné informácie o obsahu výskumu kompetencií PIAAC nájdete aj v dokumente pripravenom OECD

Účasť na vyplnení výskumného nástroja a dotazníkov v „Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC online)“ je honorovaná a vyplatená na základe zmluvného vzťahu - Dohoda o vykonaní práce (DoVP), pri splnení administratívnych podmienok, vyplnení výskumného nástroja a dodržania harmonogramu.

Dôležité upozornenie: Odpracovaný čas za všetky zamestnania v  mesiaci testovania (apríl 2019) nesmie prekročiť 1,5 násobok pracovného času.

Vopred ďakujeme pedagogickým zamestnancom a študentom, ktorí sa zapoja , že nám svojou účasťou vo výskume „Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC online)“ pomôžu získať za Slovensko cenné dáta, na základe ktorých pripravíme odporúčania pre MŠVVaŠ SR a poskytovateľov celoživotného vzdelávania, ako zabezpečovať učiteľom kvalitnejšie a účelnejšie vzdelávanie v rámci ich  celoživotného profesijného rastu.  

Dôležité termíny k 3. etape výskumu:

 • 14.08. - 21.08.2019 - Rozposlanie kontaktných formulárov pre pedagogických zamestnancov a študentov s výzvou na zapojenie sa do výskumu (monitoring predbežného záujmu)
 •  26.08. -30.08.2019 - Zaslanie oslovovacích listov pedagogickým zamestnancom
 • 26.08. -05.09.2019 - Vypĺňanie osobného dotazníka
 • 2.10. -16.10.2019 - Vypĺňanie výskumného nástroja Vzdelávanie a zručnosti online PIAAC online)

Odpovede na často kladené otázky (kliknite sem) - sekcia Medzinárodné merania, podsekcia PIAAC Online.

Technická podpora pri vyplňovaní výskumného nástroja a dotazníka vo výskume „Vzdelanie a zručnosti online (PIAAC online)“: Bude doplnená tesne pred samotným spustením 3 etapy výskumu Vzdelávanie a zručnosti online.

Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na spoluprácu s Vami.