Slovenská republika sa zapojí do tretieho cyklu medzinárodnej štúdie ICCS – ICCS 2022.

Pilotné meranie (overovanie nástrojov testovania tretieho cyklu štúdie ICCS) sa na Slovensku uskutoční v dňoch 23. novembra – 4. decembra 2020. Medzinárodným centrom štúdie bolo do merania vybraných 36 základných škôl/osemročných gymnáziívyučovacím jazykom slovenským. Pilotného testovania ICCS 2022 sa zúčastní približne 1 300 žiakov 8. ročníka ZŠ resp. zodpovedajúceho ročníka 8-GYM. Meracími nástrojmi štúdie sú okrem elektronických modulov pre žiakov (test, dotazník a európsky modul) aj dotazník pre učiteľa a školský dotazník určený riaditeľovi školy.