Testovanie 5

Aktuálne

Testovanie 5-2014

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania bude v školskom roku 2014/2015 realizovať testovanie žiakov 5. ročníka (T5-2014) na vybraných základných školách s vyučovacím jazykom slovenským a s vyučovacím jazykom maďarským.
Testovanie sa uskutoční v dvoch formách:
1. v papierovej,
2. v elektronickej.

Testovanie T5-2014 sa uskutoční 12. novembra 2014 (streda) a testovania v papierovej forme sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka vybraných ZŠ okrem žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ). Žiaci budú testovaní z/zo:
• matematiky,
• slovenského jazyka a literatúry,
• maďarského jazyka a literatúry.

Zároveň dávame do pozornosti Špecifikáciu testu z matematiky a Špecifikáciu testov z vyučovacích jazykov pre T5-2014.
Podrobnejšie informácie k papierovej forme T5-2014 uvádzame v dokumentoch Základné informácie k T5-2014 a v
Harmonograme T5-2014
.
Pre zabezpečenie objektívneho priebehu T5-2014 vybrané ZŠ postupujú v zmysle Pokynov pre školských koordinátorov, Pokynov pre administrátorov a Pokynov pre externý dozor.

Zásielky s testami budú na vybrané ZŠ doručované dňa 11. novembra 2014 od 8.00 do 15.30 h kuriérskou spoločnosťou UPS.
Kuriérska spoločnosť UPS si vyzdvihne spätnú zásielku (zásielka s OH) v deň testovania 12. novembra 2014 od 14.00 h do 15.30 h a dňa 13. novembra 2014 od 8.00 do 15.30 h.

Pokyny pre T5-2014/elektronická forma sú zverejnené v časti Projekty ESF –> Projekt E-test –> Dokumenty –> Školy –> Elektronické testovanie T5.

Testovanie 5-2013

Zverejnili sme správu z testovania žiakov 5. ročníka ZŠ, ktoré sa uskutočnilo 13. 11. 2013 - Testovanie 5-2013 - priebeh, výsledky a analýzy.

V dokumentoch časti Aktuálne sme zverejnili prezentáciu s výsledkami pilotného testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2013/2014.

Do Testovania 5-2013 bolo prihlásených 2 153 žiakov z 89 ZŠ.
Na 72 školách s vyučovacím jazykom slovenským bolo 1 505 prihlásených žiakov testovaných z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry a na 17 školách s vyučovacím jazykom maďarským bolo 648 prihlásených žiakov testovaných z matematiky a z maďarského jazyka a literatúry.

Informácia k zverejneným testom T5:
Pre optimálne zobrazenie testov je potrebná verzia programu ADOBE Reader 9, verzia 9.5.0, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.

Zverejnili sme Zbierku úloh pre vzdelávací stupeň ISCED 1 ako jeden z výstupov projektu Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania (ITMS kód 26110130309) spolufinancovaného z prostriedkov EÚ, ktorého riešiteľom bol NÚCEM.


Kalendár

dnes je 23. november 2014
01.
júl
2014
Utorok
Zverejnili sme špecifikácie testov T5 na školský rok 2014/2015
15.
október
2014
Streda
Zverejnili sme pokyny T5-2014/papierová forma
27.
október
2014
Pondelok
Zverejnili sme pokyny T5-2014/elektronická forma
11.
november
2014
Utorok
Doručenie zásielky s testami T5-2014
12.
november
2014
Streda
Testovanie T5-2014 na vybraných ZŠ
12.
november
2014
Streda
Zber zásielky s odpoveďovými hárkami (OH)
13.
november
2014
Štvrtok
Zber zásielky s odpoveďovými hárkami (OH)

Dokumenty

Informácie

Túto sekciu pripravujeme
Túto sekciu pripravujeme