Testovanie 5

Aktuálne

Testovanie 5-2014

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v školskom roku 2014/2015 realizoval testovanie žiakov 5. ročníka (T5-2014) na vybraných základných školách s vyučovacím jazykom slovenským a s vyučovacím jazykom maďarským.
Testovanie sa uskutočnilo v dvoch formách:
1. v papierovej,
2. v elektronickej.

Testovania T5-2014, ktoré sa uskutočnilo 12. novembra 2014 (streda) v papierovej forme sa zúčastnili žiaci 5. ročníka vybraných ZŠ okrem žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ).
Test z matematiky v slovenskom jazyku a test z matematiky v maďarskom jazyku písalo spolu 3 564 žiakov, test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 3 144 žiakov a test z maďarského jazyka a literatúry písalo 421 žiakov.

Výsledky z papierovej formy testovania žiakov 5. ročníka ZŠ boli školám zasielané v elektronickej forme 11. 12. 2014. Súbor s výsledkami žiakov je možné otvoriť až po vyžiadaní hesla. Kontakt na vyžiadanie hesla je uvedený v e-maily. Heslo školám zašleme iba na základe písomnej e-mailovej požiadavky, v ktorej musí byť uvedená adresa školy alebo šesťmiestny kód školy.Testovanie 5-2013

Zverejnili sme správu z testovania žiakov 5. ročníka ZŠ, ktoré sa uskutočnilo 13. 11. 2013 - Testovanie 5-2013 - priebeh, výsledky a analýzy.

V dokumentoch časti Aktuálne sme zverejnili prezentáciu s výsledkami pilotného testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2013/2014.

Do Testovania 5-2013 bolo prihlásených 2 153 žiakov z 89 ZŠ.
Na 72 školách s vyučovacím jazykom slovenským bolo 1 505 prihlásených žiakov testovaných z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry a na 17 školách s vyučovacím jazykom maďarským bolo 648 prihlásených žiakov testovaných z matematiky a z maďarského jazyka a literatúry.

Informácia k zverejneným testom T5:
Pre optimálne zobrazenie testov je potrebná verzia programu ADOBE Reader 9, verzia 9.5.0, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.

Zverejnili sme Zbierku úloh pre vzdelávací stupeň ISCED 1 ako jeden z výstupov projektu Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania (ITMS kód 26110130309) spolufinancovaného z prostriedkov EÚ, ktorého riešiteľom bol NÚCEM.


Kalendár

dnes je 29. január 2015
12.
november
2014
Streda
Testovanie T5-2014 na vybraných ZŠ
09.
december
2014
Utorok
Zverejnenie testov T5-2014
11.
december
2014
Štvrtok
Zasielanie výsledkov žiakov z papierovej formy T5-2014
16.
december
2014
Utorok
Zverejnenie kľúčov správnych odpovedí T5-2014

Dokumenty

Informácie

Túto sekciu pripravujeme
Túto sekciu pripravujeme