Testovanie 5

Aktuálne

Testovanie 5-2015

Výsledky E-Testovania 5-2015

Zverejnili sme dokument Testovanie 5-2015 (Priebeh, výsledky a analýzy), v ktorom podrobne informujeme o priebehu a výsledkoch testovania, prezentujeme výsledky analýzy vybraných položiek a uvádzame odporúčania pre skvalitnenie vyučovania jednotlivých predmetov.

Výsledky žiakov z T5-2015 sú k dispozícii školám v elektronickej podobe už od 20.12.2015 prostredníctvom systému Proforient na adrese https://testovanie5.iedu.sk/. Výsledky žiakov z T5-2015 v papierovej forme boli školám distribuované od 18. do 22. 1. 2016. Upozorňujeme, že do priemernej úspešnosti školy, ktorej vybrané skupiny žiakov so ZZ boli zapojené do T5-2015, nie sú zahrnuté výsledky žiakov so zdravotným znevýhodnením. Zároveň, zdôrazňujeme, že spracované boli len výsledky tých žiakov so ZZ, ktorí boli zahrnutí do výberu testovaných žiakov so ZZ.

Testovanie 5-2015 sa uskutočnilo 25. novembra 2015 (streda). Zúčastnili sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných formou školskej integrácie podľa individuálneho vzdelávacieho programu (žiaci so ZZ) bolo realizované iba na vybraných školách na vzorke cca 1 000 žiakov so ZZ. O výbere žiakov so ZZ a škôl, na ktorých prebehne T5-2015 žiakov so ZZ, boli školy informované prostredníctvom osobitného listu po spracovaní údajov získaných zo zberu dát o žiakoch 5. ročníka ZŠ, t. j. do 15. októbra 2015. Aktuálny zoznam vybraných žiakov so ZZ zo ZŠ s VJS a zoznam vybraných žiakov so ZZ zo ZŠ s VJM je zverejnený.

Zverejnili sme testy a kľúče správnych odpovedí z T5-2015 v Dokumentoch časti Aktuálne.

E-TESTOVANIE 5-2015

E-TESTOVANIE 5-2015 je elektronická forma testovania žiakov 5. ročníkov základných škôl (Testovanie 5, resp. T5). Je rovnocenné s papierovou formou Testovania 5. Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné.
Žiakom absolvujúcim T5 elektronicky pridáva e-Test k riadnemu času na vyplnenie testu aj manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom.

E-TESTOVANIE 5-2015 sa uskutoční z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom slovenským), z matematiky a z maďarského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským).
Forma: offline aj online (škola použije certifikačné licencie)

E-TESTOVANIE 5-2015 sa uskutoční paralelne s papierovou formou dňa 25. novembra 2015 (streda).

Prihlasovanie žiakov na riadny termín E-TESTOVANIA 5-2015 sa uskutoční od 9.11.2015.
Všetky potrebné informácie, organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia k elektronickému testovaniu T5-2015 sú zverejnené na stránke projektu E-test.

Generálna skúška E-TESTOVANIA 5-2015 sa uskutočnila 3. – 4. novembra 2015 (utorok, streda). Cieľom Generálnej skúšky E-T5 bolo absolvovať všetky procesy spojené s "ostrým" testovaním E-T5. Zároveň si žiaci mohli preveriť svoje zručnosti a vedomosti, vyskúšať si elektronické testovacie prostredie e-Test.


Upozornenie

Na zverejnené testy T5 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Pre optimálne zobrazenie testov a kľúčov správnych odpovedí T5 je potrebná verzia programu ADOBE Reader 9, verzia 9.5.0, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.


Kalendár

dnes je 27. august 2016
Žiadne aktivity

Dokumenty

Informácie

Túto sekciu pripravujeme
Túto sekciu pripravujeme