Testovanie 5

Aktuálne

Testovanie 5-2015

Testovanie 5-2015 sa uskutočnilo 25. novembra 2015 (streda). Zúčastnili sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných formou školskej integrácie podľa individuálneho vzdelávacieho programu (žiaci so ZZ) bolo realizované iba na vybraných školách na vzorke cca 1 000 žiakov so ZZ. O výbere žiakov so ZZ a škôl, na ktorých prebehne T5-2015 žiakov so ZZ, boli školy informované prostredníctvom osobitného listu po spracovaní údajov získaných zo zberu dát o žiakoch 5. ročníka ZŠ, t. j. do 15. októbra 2015. Aktuálny zoznam vybraných žiakov so ZZ zo ZŠ s VJS a zoznam vybraných žiakov so ZZ zo ZŠ s VJM je zverejnený.

Zverejnili sme testy T5-2015 v Dokumentoch časti Aktuálne. Kľúče správnych odpovedí zverejníme po zozbieraní všetkých odpoveďových hárkov do spracovateľského centra, v stredu 02. 12. 2015 popoludní.

Doručenie zásielky s testami (3. zásielka) na ZŠ sa uskutoční v termínoch 23. - 24. 11. 2015 v čase od 8:00 do 15:30 h. Zber spätnej zásielky s OH zo ZŠ sa uskutoční v termínoch 25. 11. 2015 v čase od 13:00 do 15:30 h a 26. - 27. 11. 2015 v čase od 8:00 do 15:30 h.

Obsah spätnej zásielky T5-2015
Papierová forma testovania
• originálne OH intaktných žiakov, ktorí písali iba testy v papierovej forme, v bezpečnostných obálkach
• originálne OH žiakov so ZZ (VPU, NKS, TP, SP) v bielych papierových obálkach
• Protokol o priebehu testovania (uvádzať zistenia aj za elektronickú formu testovania)
• Čestné vyhlásenia administrátorov
Elektronická forma testovania
• OH žiakov, ktorí boli testovaní v elektronickej forme, nie je potrebné pribaľovať do spätnej zásielky, je nutné ich archivovať.


E-TESTOVANIE 5-2015

E-TESTOVANIE 5-2015 je elektronická forma testovania žiakov 5. ročníkov základných škôl (Testovanie 5, resp. T5). Je rovnocenné s papierovou formou Testovania 5. Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné.
Žiakom absolvujúcim T5 elektronicky pridáva e-Test k riadnemu času na vyplnenie testu aj manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom.

E-TESTOVANIE 5-2015 sa uskutoční z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom slovenským), z matematiky a z maďarského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským).
Forma: offline aj online (škola použije certifikačné licencie)

E-TESTOVANIE 5-2015 sa uskutoční paralelne s papierovou formou dňa 25. novembra 2015 (streda).

Prihlasovanie žiakov na riadny termín E-TESTOVANIA 5-2015 sa uskutoční od 9.11.2015.
Všetky potrebné informácie, organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia k elektronickému testovaniu T5-2015 sú zverejnené na stránke projektu E-test.

Generálna skúška E-TESTOVANIA 5-2015 sa uskutočnila 3. – 4. novembra 2015 (utorok, streda). Cieľom Generálnej skúšky E-T5 bolo absolvovať všetky procesy spojené s "ostrým" testovaním E-T5. Zároveň si žiaci mohli preveriť svoje zručnosti a vedomosti, vyskúšať si elektronické testovacie prostredie e-Test.


Upozornenie

Na zverejnené testy T5 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Pre optimálne zobrazenie testov a kľúčov správnych odpovedí T5 je potrebná verzia programu ADOBE Reader 9, verzia 9.5.0, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.


Kalendár

dnes je 26. november 2015
25.
november
2015
Streda
Testovanie T5-2015
25.
november
2015
Streda
Zber spätnej zásielky s OH zo ZŠ kuriérskou spoločnosťou
25.
november
2015
Streda
Zverejnenie testov T5-2015
26.
november
2015
Štvrtok
Zber spätnej zásielky s OH zo ZŠ kuriérskou spoločnosťou
27.
november
2015
Piatok
Zber spätnej zásielky s OH zo ZŠ kuriérskou spoločnosťou

Dokumenty

Informácie

Túto sekciu pripravujeme
Túto sekciu pripravujeme