Testovanie 5

Aktuálne

Testovanie 5-2016

V stredu 23. novembra 2016 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 na približne 1 485 plnoorganizovaných základných školách na Slovensku s vyučovacím jazykom slovenským a školách s vyučovacím jazykom maďarským. Žiaci písali testy z matematiky v slovenskom jazyku a matematiky v maďarskom jazyku, slovenského jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry. Testovania sa zúčastnilo viac ako 48 500 žiakov 5. ročníka ZŠ, vrátane 3 370 žiakov so zdravotným znevýhodnením, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Testovanie sa uskutočnilo v papierovej a na niektorých školách aj v elektronickej forme. T5-2016 elektronickou formou absolvovali vybraní žiaci tzv. certifikačných ZŠ, ktoré boli zapojené do projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania".
28. novembra 2016 sme zverejnili kľúče správnych odpovedí z T5-2016.

Výsledky Testovania 5-2016

Informácie o výsledkoch celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ nájdete v dokumente Tlačová správa – Výsledky Testovania 5-2016 a v prílohách 1, 2, 3 a tiež v prezentácii s Výsledkami Testovania 5-2016.

Zverejnili sme správu Testovanie 5-2016 (Priebeh, výsledky a analýzy), v ktorom podrobne informujeme o priebehu a výsledkoch testovania, prezentujeme výsledky analýzy vybraných položiek a uvádzame odporúčania pre skvalitnenie vyučovania jednotlivých predmetov.


Administrácia pilotných testov pre žiakov 4. ročníka ZŠ

V školskom roku 2016/2017 uskutočníme administráciu pilotných testov z matematiky a vyučovacích jazykov na vybraných ZŠ. Vybrané ZŠ požiadame listom o spoluprácu pri administrácii v priebehu mesiaca apríl 2017.


Upozornenie

Na zverejnené testy T5 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Pre optimálne zobrazenie testov a kľúčov správnych odpovedí T5 je potrebná verzia programu ADOBE Reader 9, verzia 9.5.0, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.


Kalendár

dnes je 25. júl 2017
06.
apríl
2017
Štvrtok
Zverejnenie správy T5-2016
 
máj
2017
 
Administrácia pilotných testov pre žiakov 4. roč. ZŠ

Dokumenty

Informácie

Informácie o Testovaní 5


testovanie5@nucem.sk

Tel:
00421-2-68 260 310
00421-2-68 260 311


Často kladené otázky

Odpovede na Vaše otázky nájdete na Infoportáli NÚCEM.


Základné informácie

Testovanie 5 po obsahovej stránke vychádza z platných pedagogických dokumentov pre ISCED1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ), ktoré vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.


Cieľom testovania je:

  • získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2,
  • poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.