Testovanie 5

Aktuálne

Testovanie 5-2013

Zverejnili sme správu z testovania žiakov 5. ročníka ZŠ, ktoré sa uskutočnilo 13. 11. 2013 - Testovanie 5-2013 - priebeh, výsledky a analýzy.

V dokumentoch časti Aktuálne sme zverejnili prezentáciu s výsledkami pilotného testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2013/2014.

Do Testovania 5-2013 bolo prihlásených 2 153 žiakov z 89 ZŠ.
Na 72 školách s vyučovacím jazykom slovenským bolo 1 505 prihlásených žiakov testovaných z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry a na 17 školách s vyučovacím jazykom maďarským bolo 648 prihlásených žiakov testovaných z matematiky a z maďarského jazyka a literatúry.

Informácia k zverejneným testom T5-2013:
Pre optimálne zobrazenie testov je potrebná verzia programu ADOBE Reader 9, verzia 9.5.0, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.

Zverejnili sme Zbierku úloh pre vzdelávací stupeň ISCED 1 ako jeden z výstupov projektu Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania (ITMS kód 26110130309) spolufinancovaného z prostriedkov EÚ, ktorého riešiteľom bol NÚCEM.


Testovanie 5-2012

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v školskom roku 2012/2013 uskutočnil v rámci príprav na Generálnu skúšku pilotné overovanie testovacích nástrojov pre žiakov 5. ročníka ZŠ. Pilotné overovanie testovacích nástrojov bolo určené žiakom 5. ročníka okrem žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Cieľom pilotného testovania bolo overiť pripravované testovacie nástroje pre Testovanie 5.
Testovanie sa uskutočnilo na vybraných školách s vyučovacím jazykom slovenským z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra, na vybraných školách s vyučovacím jazykom maďarským z predmetov maďarský jazyk a literatúra a slovenský jazyk.
Zverejnili sme Tlačovú správu z pilotného overovania testovacích nástrojov , ktoré sa uskutočnilo v októbri - novembri 2012.

Kalendár

dnes je 17. apríl 2014
07.
október
2013
Pondelok
Zverejnili sme Zbierku úloh pre vzdelávací stupeň ISCED 1
13.
november
2013
Streda
Zverejnili sme testy T5-2013
13.
november
2013
Streda
Pilotné testovanie na vybraných ZŠ
18.
november
2013
Pondelok
Zverejnili sme kľúče správnych odpovedí T5-2013
 
december
2013
 
Export výsledkov T5-2013 na vybrané ZŠ

Dokumenty

Informácie

Túto sekciu pripravujeme
Túto sekciu pripravujeme