Testovanie 5

Aktuálne

Testovanie 5-2015

Testovanie 5-2015 sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných formou školskej integrácie podľa individuálneho vzdelávacieho programu (žiaci so ZZ) bude realizované iba na vybraných školách na vzorke cca 1 000 žiakov so ZZ. O výbere žiakov so ZZ a škôl, na ktorých prebehne T5-2015 žiakov so ZZ, budú školy informované prostredníctvom osobitného listu po spracovaní údajov získaných zo zberu dát o žiakoch 5. ročníka ZŠ, t. j. do 15. októbra 2015.
Žiaci budú testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyka a literatúra a maďarský jazyk a literatúra.
Zverejnili sme vzorové odpoveďové hárky (OH) z testovaných predmetov T5-2014, ktoré budú slúžiť žiakom na prípravu správneho zapisovania žiackych odpovedí do OH pre T5-2015.
Učiteľom testovaných predmetov dávame do pozornosti Špecifikáciu testu z matematiky T5-2015 a Špecifikáciu testov z vyučovacích jazykov T5-2015.
Žiaci 5. ročníka vybraných základných škôl budú mať možnosť absolvovať Generálnu skúšku elektronickej formy Testovania 5 (E-Testovanie 5).
Vzorové testy budú školám zapojeným do projektu E-test sprístupnené v systéme e-Test koncom októbra 2015.


Testovanie 5-2014

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v školskom roku 2014/2015 realizoval testovanie žiakov 5. ročníka (T5-2014) na vybraných základných školách s vyučovacím jazykom slovenským a s vyučovacím jazykom maďarským.
Testovanie sa uskutočnilo v dvoch formách:
1. v papierovej,
2. v elektronickej.

Testovania T5-2014, ktoré sa uskutočnilo 12. novembra 2014 (streda) v papierovej forme sa zúčastnili žiaci 5. ročníka vybraných ZŠ okrem žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ).
Test z matematiky v slovenskom jazyku a test z matematiky v maďarskom jazyku písalo spolu 3 564 žiakov, test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 3 144 žiakov a test z maďarského jazyka a literatúry písalo 421 žiakov.

V dokumentoch v časti Aktuálne sme zverejnili Správu z Testovania 5-2014 a prezentáciu s výsledkami testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v papierovej forme.


Informácia k zverejneným testom T5:
Pre optimálne zobrazenie testov je potrebná verzia programu ADOBE Reader 9, verzia 9.5.0, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.


Kalendár

dnes je 04. október 2015
15.
september
2015
Utorok
Začiatok zberu údajov o žiakoch ZŠ T5-2015
28.
september
2015
Pondelok
Zverejnenie pokynov T5-2015
30.
september
2015
Streda
Ukončenie zberu údajov o žiakoch ZŠ T5-2015
25.
november
2015
Streda
Testovanie T5-2015

Dokumenty

Informácie

Túto sekciu pripravujeme
Túto sekciu pripravujeme