Testovanie 5

Aktuálne

Testovanie 5-2017

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Žiaci budú testovaní z/zo:
*matematiky (Špecifikácia testu z matematiky),
*slovenského jazyka a literatúry ,
*maďarského jazyka a literatúry (Šecifikácia testov z vyučovacích jazykov).

Zber údajov o žiakoch 5. ročníka ZŠ bude zabezpečovať a spracovávať Centrum vedecko-technických informácií SR – Školské výpočtové strediská (CVTI SR – ŠVS) elektronickou formou od 25. septembra do 6. októbra 2017 v zmysle Usmernenia k prihlasovaniu.

Viac informácií o T5-2017 nájdete v dokumente Základné informácie T5-2017.

NÚCEM umožní žiakom absolvovať prípravu na T5-2017. Základným školám, ktoré majú licencie do elektronického testovacieho systému e-Test, sprístupníme v dňoch 8. – 10. novembra 2017 elektronické testy vhodné pre prípravu žiakov na T5-2017 zo všetkých testovaných predmetov. Tieto testy zverejníme po ukončení elektronického testovania na tejto webovej stránke. Školy, ktoré nemajú podmienky pre elektronickú prípravu žiakov na T5-2017, ich budú môcť využiť pri príprave žiakov na T5-2017 papierovou formou. Podrobné informácie a pokyny k príprave na T5-2017 elektronickou formou NÚCEM zašle príslušným základným školám elektronicky a zverejní na stránke www.etest.sk do 19. 10. 2017.

Výsledky Testovania 5-2016

Informácie o výsledkoch celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ nájdete v dokumente Tlačová správa – Výsledky Testovania 5-2016 a v prílohách 1, 2, 3 a tiež v prezentácii s Výsledkami Testovania 5-2016.

Zverejnili sme správu Testovanie 5-2016 (Priebeh, výsledky a analýzy), v ktorom podrobne informujeme o priebehu a výsledkoch testovania, prezentujeme výsledky analýzy vybraných položiek a uvádzame odporúčania pre skvalitnenie vyučovania jednotlivých predmetov.


Upozornenie

Na zverejnené testy T5 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Pre optimálne zobrazenie testov a kľúčov správnych odpovedí T5 je potrebná verzia programu ADOBE Reader 9, verzia 9.5.0, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.


Kalendár

dnes je 26. september 2017
25.
september
2017
Pondelok
začiatok elektronického zberu údajov pre T5-2017
06.
október
2017
Piatok
ukončenie elektronického zberu údajov pre T5-2017
22.
november
2017
Streda
Testovanie 5-2017

Dokumenty

Informácie

Informácie o Testovaní 5


testovanie5@nucem.sk

Tel:
00421-2-68 260 310
00421-2-68 260 311


Často kladené otázky

Odpovede na Vaše otázky nájdete na Infoportáli NÚCEM.


Základné informácie

Testovanie 5 po obsahovej stránke vychádza z platných pedagogických dokumentov pre ISCED1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ), ktoré vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.


Cieľom testovania je:

  • získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2,
  • poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.