Testovanie 5

Aktuálne

Testovanie 5-2017

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018. Do testovania bolo prihlásených 49 385 žiakov 5. ročníka z 1 482 ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Žiaci písali test z/zo:
*matematiky v slovenskom jazyku,
*matematiky v maďarskom jazyku,
*slovenského jazyka a literatúry,
*maďarského jazyka a literatúry.

Príprava na Testovanie 5-2017

NÚCEM umožní žiakom absolvovať prípravu na T5-2017. Základným školám, ktoré majú licencie do elektronického testovacieho systému e-Test, sprístupnil v dňoch 8. – 10. novembra 2017 elektronické testy vhodné pre prípravu žiakov na T5-2017 zo všetkých testovaných predmetov. E-Testovania 5-2017 sa zúčastnilo viac ako 8000 žiakov z 340 ZŠ.
Testy E-Testovania 5-2017 sú zverejnené nižšie. Školy, ktoré nemajú podmienky pre elektronickú prípravu žiakov na T5-2017, ich budú môcť využiť pri príprave žiakov na T5-2017 papierovou formou. Riaditeľom škôl boli e-mailom zaslané prístupy ku kľúčom správnych odpovedí k testom.

Výsledky Testovania 5-2016

Informácie o výsledkoch celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ nájdete v dokumente Tlačová správa – Výsledky Testovania 5-2016 a v prílohách 1, 2, 3 a tiež v prezentácii s Výsledkami Testovania 5-2016.

Zverejnili sme správu Testovanie 5-2016 (Priebeh, výsledky a analýzy), v ktorom podrobne informujeme o priebehu a výsledkoch testovania, prezentujeme výsledky analýzy vybraných položiek a uvádzame odporúčania pre skvalitnenie vyučovania jednotlivých predmetov.


Upozornenie

Na zverejnené testy T5 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Pre optimálne zobrazenie testov a kľúčov správnych odpovedí T5 je potrebná verzia programu ADOBE Reader 9, verzia 9.5.0, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.


Kalendár

dnes je 24. november 2017
22.
november
2017
Streda
Zverejnenie testov T5-2017
22.
november
2017
Streda
Testovanie 5-2017
24.
november
2017
Piatok
Zverejnenie kľúčov správnych odpovedí T5-2017

Dokumenty

Informácie

Informácie o Testovaní 5


testovanie5@nucem.sk

Tel:
00421-2-68 260 310
00421-2-68 260 311


Často kladené otázky

Odpovede na Vaše otázky nájdete na Infoportáli NÚCEM.


Základné informácie

Testovanie 5 po obsahovej stránke vychádza z platných pedagogických dokumentov pre ISCED1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ), ktoré vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.


Cieľom testovania je:

  • získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2,
  • poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.