Testovanie 5

Aktuálne

Testovanie 5-2017

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018.
Testy písalo spolu 45 080 žiakov 5. ročníka ZŠ, z toho bolo 42 227 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským, 2 840 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a 13 žiakov s vyučovacím jazykom ukrajinským. Testovaných bolo 3 118 žiakov so zdravotným znevýhodnením (6,9 % z celkového počtu testovaných piatakov). Testovania sa zúčastnilo 1 743 (3,9 %) žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 123 (0,3 %) cudzincov.

Výsledky Testovania 5-2017

Výsledky žiakov v Testovaní 5-2017 sú dostupné pre základné školy a osemročné gymnáziá na webovej stránke https://testovanie5.iedu.sk/.
Informácie o výsledkoch celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ nájdete v dokumentoch Tlačová správa – Výsledky Testovania 5-2017 , v Prílohách 1 až 5 k tlačovej správe, v Prezentácii – Výsledky Testovania 5-2017 a v správe Testovanie 5-2015 (Výsledky a analýzy). Zverejnili sme aj priemerné úspešnosti v testoch T5-2017 podľa okresov (nižšie v časti Dokumenty).
S cieľom poskytnúť základným školám viac informácií o výsledkoch Testovania 5-2017 sme školám okrem výsledkových listín zaslali aj prehľadnú informáciu o obťažnosti jednotlivých položiek v testoch na úrovni školy v porovnaní s ich obťažnosťou na úrovni SR. V dokumente Vzor výsledkového listu pre školy uvádzame vzor tohto dokumentu(uvedený je ňom fiktívny kód školy a aj hodnoty obťažnosti položiek na úrovni školy). Obťažnosť testových položiek na národnej úrovni – SR a na úrovni školy spolu so sprievodným listom boli distribuované elektronicky na všetky ZŠ zapojené do Testovania 5- 2017. Informácie o výsledkoch žiakov na školy, kde žiaci absolvovali 4. ročník ZŠ (vrátane tzv. málotriednych škôl), ale v tejto škole neabsolvovali Testovanie 5-2017, boli zaslané v elektronickej forme na e-mailové adresy škôl. Ak nami zaslaný zoznam bývalých štvrtákov nebol úplný, je žiaduce kontaktovať ZŠ, na ktorú žiaci prestúpili. Pri zostavovaní zoznamu sme vychádzali z údajov z databázy prihlásených žiakov na T5-2017.


Upozornenie

Na zverejnené testy T5 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Pre optimálne zobrazenie testov a kľúčov správnych odpovedí T5 je potrebná verzia programu ADOBE Reader 9, verzia 9.5.0, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.


Kalendár

dnes je 20. august 2018
20.
december
2017
Streda
Zverejnenie výsledkov T5-2017 v elektronickej forme
18.
január
2018
Štvrtok
Zverejnenie Tlačovej správy k výsledkom T5-2017
18.
január
2018
Štvrtok
Odoslanie výsledkových listov v papierovej forme na ZŠ
19.
apríl
2018
Štvrtok
Zverejnenie správy Testovanie 5-2017 (Výsledky a analýzy)

Dokumenty

Informácie

Informácie o Testovaní 5


testovanie5@nucem.sk

Tel:
00421-2-68 260 310
00421-2-68 260 311


Často kladené otázky

Odpovede na Vaše otázky nájdete na Infoportáli NÚCEM.


Základné informácie

Testovanie 5 po obsahovej stránke vychádza z platných pedagogických dokumentov pre ISCED1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ), ktoré vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.


Cieľom testovania je:

  • získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2,
  • poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.