Medzinárodné
merania

Informácie

ICCS – občianske vzdelávanie a výchova (vedomosti a postoje žiakov 8. ročníka ZŠ a 4. ročníka OGY)


Prvým výskumom IEA v oblasti občianskeho vzdelávania, ktorého sa zúčastnila aj Slovenská republika, bola štúdia CIVED v roku 1999. Hlavným cieľom tohto výskumu bolo získať
v medzinárodnom meradle obraz o úrovni občianskych vedomostí, zručností, o chápaní pojmov, o postojoch a očakávanej účasti mladých ľudí na živote spoločnosti a poskytnúť informácie o tom, čo vedia žiaci 8. ročníka ZŠ (alebo 4. ročníka OGY) o živote spoločnosti a či veria demokratickým inštitúciám a procesom. Na túto štúdiu nadväzuje ďalšia štúdia IEA - ICCS 2009, ktorá je odpoveďou na nové (globálne) výzvy pre vzdelávanie mladých ľudí ako občanov a skúma spôsoby, ako sa mladí ľudia pripravujú prevziať svoje úlohy občanov
v rôznych krajinách v 21. storočí.

Štúdia skúma tak národný ako aj regionálny kontext (EÚ) a zbiera informácie o špecifikách občianskeho vzdelávania a občianskej výchovy (politických, kultúrnych a výchovných súvislostiach v každej účastníckej krajine). Sleduje aj vyučovacie postupy v triede, riadenie školy, školskú klímu a iné faktory, ktoré majú vzťah k vedomostiam a postojom žiakov v oblasti občianskej výchovy a občianstva.
Slovenská republika sa štúdie ICCS 2009 zúčastnila vďaka podpore Európskej komisie (grant EACEA na úhradu časti účastníckeho poplatku).

Kontakt na národné centrum štúdie

iccs@nucem.sk

Aktuálne

Slovenská republika sa do ďalšieho cyklu štúdie ICCS 2016 nezapojila.

Kalendár

dnes je 12. december 2018
Žiadne aktivity