Medzinárodné
merania

Informácie

PISA – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ

Štúdia OECD PISA zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce (t. j. funkčnú gramotnosť žiakov z hľadiska teórie celoživotného vzdelávania sa) a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky.

Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch. Hlavnou testovanou oblasťou prvého cyklu štúdie OECD PISA bola čitateľská gramotnosť.

Slovenská republika, už ako členská krajina OECD, sa prvýkrát zúčastnila štúdie PISA v roku 2003, keď bola hlavnou sledovanou oblasťou matematická gramotnosť.

Poslednou z troch obmieňaných oblastí je prírodovedná gramotnosť, ktorá sa prvýkrát stala hlavnou skúmanou oblasťou v roku 2006. Každý cyklus štúdie OECD PISA skúma všetky tri oblasti (gramotnosti), jednu ako hlavnú a dve ako doplnkové.


Od roku 2012 sa Slovensko zúčastňuje testovania aj novo pridaných testovaných domén - finančná gramotnosť, elektronické testovanie čitateľskej a matematickej gramotnosti a riešenia problémov. Počnúc hlavným testovaním PISA 2015 bude testovanie na Slovensku prebiehať kompletne v elektronickej podobe.

Všetky získané informácie (výsledky) štúdie PISA sa analyzujú vzhľadom na okolnosti vzdelávania (zisťované dotazníkmi) a spracovávajú z pohľadu OECD (napr. výsledné priemery sa počítajú len z dát členských krajín OECD).

Cieľom štúdie nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase a prinášať námety na zlepšenie vzdelávacej politiky.

Kontakt na národné centrum štúdie

pisa@nucem.sk

Aktuálne

PISA 2015


Hlavné testovanie medzinárodnej štúdie PISA 2015 bolo realizované 20.4. – 30.4.2015 na 292 základných a stredných školách, z čoho bolo 266 škôl s vyučovacím jazykom slovenským a 26 škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Celkovo sa na Slovensku zapojilo do hlavného testovania zapojilo približne 6 400 žiakov.

Medzinárodná a Krátka správa o výsledkoch z pohľadu Slovenska bude oficiálne zverejnená 6. decembra 2016. V súčasnosti, v spolupráci s medzinárodným centrom, prebieha spracovanie dát z hlavného testovania, tvorba a kontrola správnosti a porovnateľnosti databázy za SR.

Všetkým školám zapojeným do testovania ĎAKUJEME.

Kalendár

dnes je 06. december 2016
06.
december
2016
Utorok
Zverejnenie Medzinárodnej správy PISA 2015
06.
december
2016
Utorok
Zverejnenie Krátkej správy o výsledkoch PISA 2015 z pohľadu SR

Dokumenty