Medzinárodné
merania

Informácie

PISA – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ

Štúdia OECD PISA zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce (t. j. funkčnú gramotnosť žiakov z hľadiska teórie celoživotného vzdelávania sa) a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky.

Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch. Hlavnou testovanou oblasťou prvého cyklu štúdie OECD PISA bola čitateľská gramotnosť.

Slovenská republika, už ako členská krajina OECD, sa prvýkrát zúčastnila štúdie PISA v roku 2003, keď bola hlavnou sledovanou oblasťou matematická gramotnosť.

Poslednou z troch obmieňaných oblastí je prírodovedná gramotnosť, ktorá sa prvýkrát stala hlavnou skúmanou oblasťou v roku 2006. Každý cyklus štúdie OECD PISA skúma všetky tri oblasti (gramotnosti), jednu ako hlavnú a dve ako doplnkové.


Od roku 2012 sa Slovensko zúčastňuje testovania aj novo pridaných testovaných domén - finančná gramotnosť, elektronické testovanie čitateľskej a matematickej gramotnosti a riešenia problémov. Počnúc hlavným testovaním PISA 2015 bude testovanie na Slovensku prebiehať kompletne v elektronickej podobe.

Všetky získané informácie (výsledky) štúdie PISA sa analyzujú vzhľadom na okolnosti vzdelávania (zisťované dotazníkmi) a spracovávajú z pohľadu OECD (napr. výsledné priemery sa počítajú len z dát členských krajín OECD).

Cieľom štúdie nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase a prinášať námety na zlepšenie vzdelávacej politiky.

Kontakt na národné centrum štúdie

pisa@nucem.sk

Aktuálne

PISA 2018

V dňoch 16. – 27. apríla 2018 sa na Slovensku uskutočnilo hlavné meranie štúdie PISA 2018, ktorého sa zúčastnilo 387 základných a stredných škôla približne 7600 15- ročných žiakov.

Všetkým školám, ktoré sa do štúdie zapojili, ĎAKUJEME.

PISA 2015

Dňa 21. novembra 2017 o 08:00 CEST boli oficiálne zverejnené Prvé výsledky medzinárodného výskumu 15-ročných žiakov z oblasti tímového riešenia problémov z pohľadu Slovenska, Medzinárodná správa štúdie OECD PISA 2015 z oblasti tímového riešenia problémov a Ukážka úlohy z oblasti tímového riešenia problémov.

V septembri 2017 sme zverejnili Národnú správu PISA 2015. V správe sa okrem všeobecných informácií nachádzajú aj hlbšie analýzy výkonov žiakov z pohľadu Slovenska. Jej elektronickú verziu môžete nájsť tu: Národná správa PISA 2015.

Zistenia týkajúce sa Životnej pohody a prosperity slovenských žiakov v štúdii PISA je možné nájsť vo zverejnenom dokumente „Životná pohoda a prosperita žiaka v štúdii PISA 2015“, ktorého elektronickú verziu môžete nájsť tu: Životná pohoda a prosperita žiaka v štúdii PISA 2015.

Dňa 24. mája 2017 o 11:00 CEST bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa štúdie OECD PISA 2015 z oblasti finančnej gramotnosti. Spolu so zverejnením medzinárodnej správy, boli zverejnené aj Prvé výsledky z oblasti finančnej gramotnosti z pohľadu Slovenska v štúdii PISA 2015, Príloha Medzinárodné úrovne výkonu - finančná gramotnosť a Ukážky úloh z finančnej gramotnosti.

Kalendár

dnes je 12. december 2018
 
september
2017
 
Výber škôl do hlavného merania štúdie PISA 2018.
21.
november
2017
Utorok
08: 00 CET Zverejnenie výsledkov v oblasti tímového riešenia problémov štúdie PISA 2015
16.
apríl
2018
Pondelok
začiatok hlavného testovania PISA 2018
27.
apríl
2018
Piatok
ukončenie hlavného testovania PISA 2018

Dokumenty