Medzinárodné
merania

Informácie

PISA – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ

Štúdia OECD PISA zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce (t. j. funkčnú gramotnosť žiakov z hľadiska teórie celoživotného vzdelávania sa) a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky.

Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch. Hlavnou testovanou oblasťou prvého cyklu štúdie OECD PISA bola čitateľská gramotnosť.

Slovenská republika, už ako členská krajina OECD, sa prvýkrát zúčastnila štúdie PISA v roku 2003, keď bola hlavnou sledovanou oblasťou matematická gramotnosť.

Poslednou z troch obmieňaných oblastí je prírodovedná gramotnosť, ktorá sa prvýkrát stala hlavnou skúmanou oblasťou v roku 2006. Každý cyklus štúdie OECD PISA skúma všetky tri oblasti (gramotnosti), jednu ako hlavnú a dve ako doplnkové.


Od roku 2012 sa Slovensko zúčastňuje testovania aj novo pridaných testovaných domén - finančná gramotnosť, elektronické testovanie čitateľskej a matematickej gramotnosti a riešenia problémov. Počnúc hlavným testovaním PISA 2015 bude testovanie na Slovensku prebiehať kompletne v elektronickej podobe.

Všetky získané informácie (výsledky) štúdie PISA sa analyzujú vzhľadom na okolnosti vzdelávania (zisťované dotazníkmi) a spracovávajú z pohľadu OECD (napr. výsledné priemery sa počítajú len z dát členských krajín OECD).

Cieľom štúdie nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase a prinášať námety na zlepšenie vzdelávacej politiky.

Kontakt na národné centrum štúdie

pisa@nucem.sk

Aktuálne

PISA 2015


Hlavné testovanie medzinárodnej štúdie PISA 2015 bolo realizované 20.4. – 30.4.2015 na 292 základných a stredných školách, z čoho bolo 266 škôl s vyučovacím jazykom slovenským a 26 škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Celkovo sa na Slovensku zapojilo do hlavného testovania zapojilo približne 6 400 žiakov.

Medzinárodná a Krátka správa o výsledkoch z pohľadu Slovenska bude oficiálne zverejnená v mesiaci december 2016. V súčasnosti, v spolupráci s medzinárodným centrom, prebieha spracovanie dát z hlavného testovania, tvorba a kontrola správnosti a porovnateľnosti databázy za SR.

Všetkým školám zapojeným do testovania ĎAKUJEME.

Kalendár

dnes je 02. október 2016
 
december
2016
 
Zverejnenie Medzinárodnej správy
 
december
2016
 
Zverejnenie Krátkej správy o výsledkoch z pohľadu SR

Dokumenty