Maturita

Aktuálne

Maturita 2016

V dňoch 15. - 18. marca 2016 sa na stredných školách uskutočnil riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2015/2016 papierovou aj elektronickou formou. Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutočnil 12. - 15. apríla 2016 na vybraných stredných školách.
13. 4. 2016 sa uskutočnila na prihlásených školách generálna skúška EČ a PFIČ MS z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 (cudzí jazyk).

Opravný termín sa uskutoční 6. až 8. septembra 2016. Základné informácie k opravnému termínu EČ a PFIČ MS v septembri 2016 nájdete TU.

Informácie o výsledkoch EČ MS v školskom roku 2015/2016 nájdete v dokumente Tlačová správa - Výsledky Maturita 2016 a tiež v prezentácii EČ MS 2015/2016 - výsledky. Výsledky škôl sú sprístupnené na Výsledkovom portáli.

V časti Dokumenty ► Maturita 2016 sú zverejnené testy, kľúče k úlohám s krátkou odpoveďou a témy/zadania PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov a z matematiky.

Výsledky žiakov z EČ MS 2016 boli pre školy sprístupnené elektronicky dňa 4. mája 2016 na základe jedinečného prihlasovacieho hesla prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS alebo prostredníctvom aScAgendy. Výsledkové listiny EČ MS 2016 boli doručené do škôl v dňoch 5. – 6. mája 2016.


Hodnotenie PFIČ MS 2016

Do 6. mája 2016 riaditeľ školy zabezpečil vyhodnotenie PFIČ MS 2016. Zber dát o výsledkoch PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov bude prebiehať v dňoch 25. apríl – 18. máj 2016 prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS .Upozornenie

Na zverejnené testy EČ MS a nahrávky k nim, tiež zadania/témy PFIČ MS, sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Kalendár

dnes je 27. august 2016
06.
september
2016
Utorok
opravný termín EČ a PFIČ MS - SJL, SJSL
07.
september
2016
Streda
opravný termín EČ a PFIČ MS - cudzie jazyky
08.
september
2016
Štvrtok
opravný termín EČ a PFIČ MS - MAT/MJL

Dokumenty

Informácie o maturitnej skúške

maturita@nucem.sk

Tel:
00421-2-68 26 01 05
00421-2-68 26 01 06
00421-2-68 26 01 07
00421-2-68 26 01 37 (žiaci so zdrav. znevýhodnením)
00421-911 40 50 02
00421-911 40 50 84


Často kladené otázky

Odpovede na Vaše otázky nájdete na Infoportáli NÚCEM.


Základné informácie

Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Dokumenty. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.


Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu. Formy a časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov nájdete tu.

Príprava a realizácia maturitnej skúšky

Jednou z priorít Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania je zabezpečenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pri realizácii externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky NÚCEM spolupracuje najmä s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja, Štátnou školskou inšpekciou a Centrom vedecko-technických informácií SR – školskými výpočtovými strediskami.

Na projektovaní, príprave, realizácii, štatistickom spracovaní, vyhodnocovaní a analýze výsledkov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa spolu podieľajú oddelenia Odboru národných meraní NÚCEM:

  • Oddelenie tvorby testov pre stredné školy,
  • Oddelenie zabezpečovania meraní,
  • Oddelenie hodnotenia výsledkov meraní.

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky organizačne zabezpečuje každá škola v kooperácii s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja.