Maturita

Aktuálne

Pridaná hodnota vo vzdelávaní

NÚCEM zaslal na 558 stredných škôl informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo SJL za tri ročníky absolventov v rokoch 2016, 2017 a 2018. Riaditelia môžu tieto informácie využiť predovšetkým na autoevalvačné účely.
20 stredných škôl je dlhodobo nad úrovňou očakávania, z toho je 5 gymnázií a 15 stredných odborných škôl.


MATURITA 2019

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
v školskom roku 2018/2019 sa uskutoční v dňoch 12. - 15. marca 2019.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2019. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 6. septembra 2019.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Zber údajov o školách a maturantoch realizuje CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky. Prostredníctvom IS sa budú zbierať údaje o všetkých žiakoch maturujúcich
z predmetov, ktoré majú EČ alebo PFIČ MS – vyučovacie jazyky, SJSL, cudzie jazyky, matematika vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Elektronický formulár pre zber údajov o žiakoch maturitného ročníka bude sprístupnený pre školy od 1. októbra do 31. októbra 2018. Za správnosť a úplnosť vyplnenia formulára, ako aj za dodržanie určeného termínu jeho odoslania, je zodpovedný riaditeľ školy. Pri prihlasovaní žiakov postupujte v zmysle Užívateľskej príručky k IS EČ a PFIČ MS a Usmernenia k prihlasovaniu žiakov so ZZ

Ďalšie dôležité informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 nájdete v dokumente Maturita 2019 - Základné informácie.

Nižšie a aj v časti Dokumenty/Maturita 2019 nájdete špecifikácie testov a ďalšie dokumenty k Maturite 2019.

Generálna skúška PFIČ MS zo SJSL

NÚCEM uskutoční generálnu skúšku PFIČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (ďalej GS PFIČ MS SJSL) pre žiakov 4. ročníka gymnázií
a SOŠ s vyučovacím jazykom maďarským dňa 16. októbra 2018 (utorok).
Potreba realizácie GS PFIČ MS SJSL vyplýva z novely Vyhlášky MŠVVaŠ SR
č. 318/2008 Z. z.
o ukončovaní štúdia na stredných školách z 18. mája 2018
s účinnosťou od 01. septembra 2018, z ktorej vyplýva, že žiaci terajšieho 4. ročníka budú v školskom roku 2018/2019 testovaní zo SJSL s využitím inovovaných testovacích nástrojov a novou formou PFIČ.
Zmena spôsobu testovania PFIČ MS zo SJSL (pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom maďarským) pozostáva zo štruktúrovaných tém, skrátenia rozsahu prác i času na vypracovanie témy. Viac informácií nájdete v liste riaditeľom ku GS PFIČ MS zo SJSL. Organizačné pokyny nájdete v časti Dokumenty ► Generálna skúška inovovanej PFIČ MS zo SJSL 2018. Účasť škôl a žiakov na tomto testovaní je dobrovoľná.

Opravný termín EČ a PFIČ MS 2018

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutočnil 4. až 6. septembra 2018 na vybraných stredných školách. Výsledky boli riaditeľom škôl odoslané v elektronickej forme do 12. septembra a v papierovej podobe (oficiálne výsledkové listiny) boli odoslané 13. septembra 2018.

Maturita 2018

Základné informácie o výsledkoch EČ MS 2018 nájdete v Tlačovej správe - Výsledky EČ MS 2018. Podrobnejšie informácie o výsledkoch Maturity 2017 nájdete v dokumente EČ MS 2018 - Výsledky.Upozornenie

Na zverejnené testy EČ MS a nahrávky k nim, tiež zadania/témy PFIČ MS, sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.


Kalendár

dnes je 12. december 2018
28.
september
2018
Piatok
ukončenie prihlasovania žiakov na MS 2019
01.
október
2018
Pondelok
začiatok zberu dát o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS 2019
31.
október
2018
Streda
ukončenie zberu dát o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS 2019
12.
marec
2019
Utorok
EČ a PFIČ MS - SJL, SJSL
13.
marec
2019
Streda
EČ a PFIČ MS - cudzie jazyky
14.
marec
2019
Štvrtok
EČ a PFIČ MS - matematika
15.
marec
2019
Piatok
EČ a PFIČ MS - MJL, UJL

Dokumenty

Informácie o maturitnej skúške

maturita@nucem.sk

Tel:
00421-2-68 26 01 05
00421-2-68 26 01 06
00421-2-68 26 01 07
00421-2-68 26 01 37 (žiaci so zdrav. znevýhodnením)
00421-911 40 50 02
00421-911 40 50 87


Často kladené otázky

Odpovede na Vaše otázky nájdete na Infoportáli NÚCEM.


Základné informácie

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.


Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Dokumenty. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.


Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu. Formy a časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov nájdete tu.

Príprava a realizácia maturitnej skúšky

Jednou z priorít Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania je zabezpečenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pri realizácii externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky NÚCEM spolupracuje najmä s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja, Štátnou školskou inšpekciou a Centrom vedecko-technických informácií SR – školskými výpočtovými strediskami.

Na projektovaní, príprave, realizácii, štatistickom spracovaní, vyhodnocovaní a analýze výsledkov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa spolu podieľajú oddelenia Odboru národných meraní NÚCEM:

  • Oddelenie tvorby testov pre stredné školy,
  • Oddelenie zabezpečovania meraní,
  • Oddelenie hodnotenia výsledkov meraní.

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky organizačne zabezpečuje každá škola v kooperácii s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja.