Maturita

Aktuálne

Opravný termín EČ a PFIČ MS 2017

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 7. septembra 2017 na vybraných stredných školách. Dôležité informácie a pokyny uvádzame v dokumente Základné informácie k opravnému termínu EČ a PFIČ MS 2017 a Harmonogram a miesta konania opravného termínu EČ a PFIČ MS 2017.


Maturita 2017

V dňoch 14. - 17. marca 2017 sa na stredných školách uskutočnil riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017 papierovou aj elektronickou formou.

Základné informácie o výsledkoch EČ MS 2017 nájdete v Tlačovej správe - Výsledky EČ MS 2017.
Podrobnejšie informácie o výsledkoch Maturity 2017 nájdete v dokumente EČ MS 2017 - Výsledky.

V časti Dokumenty ► Maturita 2017 sú zverejnené testy, kľúče správnych odpovedí k testom z vyučovacích jazykov, cudzích jazykov a z matematiky a tiež témy/zadania PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov.


Hodnotenie PFIČ MS 2017

Riaditeľ školy zabezpečí najneskôr desať dní pred konaním ÚFIČ MS vyhodnotenie PFIČ MS 2017. Zber dát o výsledkoch PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov bude prebiehať v dňoch 15. máj – 9. jún 2017 prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS.
Upozornenie

Na zverejnené testy EČ MS a nahrávky k nim, tiež zadania/témy PFIČ MS, sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Kalendár

dnes je 25. júl 2017
03.
júl
2017
Pondelok
ukončenie elektronického prihlasovania žiakov na opravný termín EČ a PFIČ MS 2017
05.
september
2017
Utorok
Opravný termín EČ a PFIČ MS - SJL, SJSL
06.
september
2017
Streda
Opravný termín EČ a PFIČ MS - cudzie jazyky
07.
september
2017
Štvrtok
Opravný termín EČ a PFIČ MS - MJL a MAT

Dokumenty

Informácie o maturitnej skúške

maturita@nucem.sk

Tel:
00421-2-68 26 01 05
00421-2-68 26 01 06
00421-2-68 26 01 07
00421-2-68 26 01 37 (žiaci so zdrav. znevýhodnením)
00421-911 40 50 02
00421-911 40 50 87


Často kladené otázky

Odpovede na Vaše otázky nájdete na Infoportáli NÚCEM.


Základné informácie

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.


Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Dokumenty. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.


Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu. Formy a časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov nájdete tu.

Príprava a realizácia maturitnej skúšky

Jednou z priorít Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania je zabezpečenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pri realizácii externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky NÚCEM spolupracuje najmä s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja, Štátnou školskou inšpekciou a Centrom vedecko-technických informácií SR – školskými výpočtovými strediskami.

Na projektovaní, príprave, realizácii, štatistickom spracovaní, vyhodnocovaní a analýze výsledkov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa spolu podieľajú oddelenia Odboru národných meraní NÚCEM:

  • Oddelenie tvorby testov pre stredné školy,
  • Oddelenie zabezpečovania meraní,
  • Oddelenie hodnotenia výsledkov meraní.

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky organizačne zabezpečuje každá škola v kooperácii s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja.