Maturita

Aktuálne

Maturita 2017

V dňoch 14. - 17. marca 2017 sa na stredných školách uskutočnil riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017 papierovou aj elektronickou formou.

Základné informácie o výsledkoch EČ MS 2017 nájdete v Tlačovej správe - Výsledky EČ MS 2017.

V časti Dokumenty ► Maturita 2017 sú zverejnené testy, kľúče správnych odpovedí k testom z vyučovacích jazykov, cudzích jazykov a z matematiky a tiež témy/zadania PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov.


Opravný termín EČ a PFIČ MS 2017

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. septembra 2017 na vybraných stredných školách. Dôležité informácie a pokyny uvádzame v dokumente Základné informácie k opravnému termínu EČ a PFIČ MS 2017.


Hodnotenie PFIČ MS 2017

Riaditeľ školy zabezpečí najneskôr desať dní pred konaním ÚFIČ MS vyhodnotenie PFIČ MS 2017. Zber dát o výsledkoch PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov bude prebiehať v dňoch 15. máj – 9. jún 2017 prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS.
Upozornenie

Na zverejnené testy EČ MS a nahrávky k nim, tiež zadania/témy PFIČ MS, sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Kalendár

dnes je 29. máj 2017
15.
máj
2017
Pondelok
začiatok elektronického zberu výsledkov PFIČ MS 2017
29.
máj
2017
Pondelok
začiatok elektronického prihlasovania žiakov na opravný termín EČ a PFIČ MS 2017
09.
jún
2017
Piatok
ukončenie elektronického zberu výsledkov PFIČ MS 2017
03.
júl
2017
Pondelok
ukončenie elektronického prihlasovania žiakov na opravný termín EČ a PFIČ MS 2017
05.
september
2017
Utorok
Opravný termín EČ a PFIČ MS - SJL, SJSL
06.
september
2017
Streda
Opravný termín EČ a PFIČ MS - cudzie jazyky
07.
september
2017
Štvrtok
Opravný termín EČ a PFIČ MS - MJL (prípadne aj MAT)
08.
september
2017
Piatok
Opravný termín EČ a PFIČ MS - MAT (spresníme do konca júla)

Dokumenty

Informácie o maturitnej skúške

maturita@nucem.sk

Tel:
00421-2-68 26 01 05
00421-2-68 26 01 06
00421-2-68 26 01 07
00421-2-68 26 01 37 (žiaci so zdrav. znevýhodnením)
00421-911 40 50 02
00421-911 40 50 87


Často kladené otázky

Odpovede na Vaše otázky nájdete na Infoportáli NÚCEM.


Základné informácie

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.


Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Dokumenty. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.


Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu. Formy a časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov nájdete tu.

Príprava a realizácia maturitnej skúšky

Jednou z priorít Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania je zabezpečenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pri realizácii externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky NÚCEM spolupracuje najmä s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja, Štátnou školskou inšpekciou a Centrom vedecko-technických informácií SR – školskými výpočtovými strediskami.

Na projektovaní, príprave, realizácii, štatistickom spracovaní, vyhodnocovaní a analýze výsledkov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa spolu podieľajú oddelenia Odboru národných meraní NÚCEM:

  • Oddelenie tvorby testov pre stredné školy,
  • Oddelenie zabezpečovania meraní,
  • Oddelenie hodnotenia výsledkov meraní.

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky organizačne zabezpečuje každá škola v kooperácii s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja.