Maturita

Aktuálne

Maturita 2017

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017 sa uskutoční v dňoch 14. - 17. marca 2017. Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 4. až 7. apríla 2017. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 5. až 8. septembra 2017.

Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS 2017 prostredníctvom IS EČ a PFIČ bol ukončený. Všetky požiadavky na zmeny v IS EČ s PFIČ MS je nutné zaslať NÚCEM-u na adresu maturitadata@nucem.sk zaslaním vyplneného formulára na nahlasovanie zmien (zverejnený nižšie v dokumentoch časti Aktuálne) v zmysle Usmernenia k nahlasovaniu zmien.

Zverejnili sme organizačné pokyny pre Maturitu 2017. Pokyny pre školských koordinátorov, Pokyny pre predsedov ŠMK a PMK a ďalšie pokyny nájdete nižšie v dokumentoch časti Aktuálne a v časti Dokumenty ► Maturita 2017 ► Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia.
Ďalšie dôležité informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017 nájdete v dokumente Maturita 2017/Základné informácie.
V časti Dokumenty ► Maturita 2017 nájdete aj špecifikácie testov.

E-Maturita 2017

V dňoch 14. - 16. 2. 2017 bude prebiehať generálna skúška E-Maturity 2017 pre žiakov certifikačných škôl, ktorí sa rozhodli absolvovať maturitu modernou elektronickou formou. Viac na stránke E-MATURITA 2017.


Výsledky Maturity 2016

Informácie o výsledkoch EČ MS v školskom roku 2015/2016 nájdete v dokumente Tlačová správa - Výsledky Maturita 2016 a tiež v prezentácii EČ MS 2015/2016 - výsledky. Výsledky škôl sú sprístupnené na Výsledky testovaní.

Testy, kľúče správnych odpovedí k testom, nahrávky k testom EČ MS z cudzích jazykov a témy/zadania PFIČ MS 2016 nájdete v časti Dokumenty ► Maturita 2016 v priečinkoch pre jednotlivé skupiny predmetov.


Pridaná hodnota vo vzdelávaní

NÚCEM zaslal na 535 stredných škôl informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo SJL za tri ročníky absolventov v rokoch 2014, 2015 a 2016. Riaditelia môžu tieto informácie využiť predovšetkým na autoevalvačné účely. 38 stredných škôl je dlhodobo nad úrovňou očakávania, z toho je 9 gymnázií a 29 stredných odborných škôl.Upozornenie

Na zverejnené testy EČ MS a nahrávky k nim, tiež zadania/témy PFIČ MS, sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Kalendár

dnes je 27. február 2017
03.
október
2016
Pondelok
začiatok zberu údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS v škol. roku 2016/2017
31.
október
2016
Pondelok
ukončenie zberu údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS v škol. roku 2016/2017
14.
marec
2017
Utorok
EČ a PFIČ MS - SJL, SJSL
15.
marec
2017
Streda
EČ a PFIČ MS - cudzie jazyky
16.
marec
2017
Štvrtok
EČ a PFIČ MS - matematika
17.
marec
2017
Piatok
EČ a PFIČ MS - MJL, UJL

Dokumenty

Informácie o maturitnej skúške

maturita@nucem.sk

Tel:
00421-2-68 26 01 05
00421-2-68 26 01 06
00421-2-68 26 01 07
00421-2-68 26 01 37 (žiaci so zdrav. znevýhodnením)
00421-911 40 50 02
00421-911 40 50 87


Často kladené otázky

Odpovede na Vaše otázky nájdete na Infoportáli NÚCEM.


Základné informácie

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.


Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Dokumenty. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.


Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu. Formy a časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov nájdete tu.

Príprava a realizácia maturitnej skúšky

Jednou z priorít Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania je zabezpečenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pri realizácii externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky NÚCEM spolupracuje najmä s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja, Štátnou školskou inšpekciou a Centrom vedecko-technických informácií SR – školskými výpočtovými strediskami.

Na projektovaní, príprave, realizácii, štatistickom spracovaní, vyhodnocovaní a analýze výsledkov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa spolu podieľajú oddelenia Odboru národných meraní NÚCEM:

  • Oddelenie tvorby testov pre stredné školy,
  • Oddelenie zabezpečovania meraní,
  • Oddelenie hodnotenia výsledkov meraní.

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky organizačne zabezpečuje každá škola v kooperácii s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja.