Maturita

Aktuálne

Pridaná hodnota vo vzdelávaní

NÚCEM zaslal na 539 stredných škôl informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo SJL za tri ročníky absolventov v rokoch 2015, 2016 a 2017. Riaditelia môžu tieto informácie využiť predovšetkým na autoevalvačné účely. 25 stredných škôl je dlhodobo nad úrovňou očakávania, z toho je 7 gymnázií a 18 stredných odborných škôl. Zoznam týchto škôl nájdete TU.

MATURITA 2018

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
v školskom roku 2017/2018 sa uskutoční v dňoch 13. - 16. marca 2018.
Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 10. až 13. apríla 2018. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 4. až 7. septembra 2018.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Zber údajov o školách a maturantoch realizuje CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky. Prostredníctvom IS sa budú zbierať údaje o všetkých žiakoch maturujúcich z predmetov, ktoré majú EČ alebo PFIČ MS – vyučovacie jazyky, cudzie jazyky, matematika (teda aj o žiakoch so ZZ).
Elektronický formulár pre zber údajov o žiakoch maturitného ročníka bude sprístupnený pre školy od 2. októbra 2017 do 31. októbra 2017. Za správnosť a úplnosť vyplnenia formulára, ako aj za dodržanie určeného termínu jeho odoslania, je zodpovedný riaditeľ školy.

Ďalšie dôležité informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018 nájdete v dokumente Maturita 2018 - Základné informácie.

Nižšie a aj v časti Dokumenty/Maturita 2018 nájdete špecifikácie testov a ďalšie dokumenty k Maturite 2018.

Opravný termín EČ a PFIČ MS 2017

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutočnil 5. až 7. septembra 2017 na vybraných stredných školách. Výsledky boli riaditeľom škôl doručené 14. septembra 2017.

Maturita 2017

Základné informácie o výsledkoch EČ MS 2017 nájdete v Tlačovej správe - Výsledky EČ MS 2017. Podrobnejšie informácie o výsledkoch Maturity 2017 nájdete v dokumente EČ MS 2017 - Výsledky.Upozornenie

Na zverejnené testy EČ MS a nahrávky k nim, tiež zadania/témy PFIČ MS, sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Kalendár

dnes je 26. september 2017
02.
október
2017
Pondelok
začiatok zberu dát o žiakoch prihlásených na MATURITU 2018
31.
október
2017
Utorok
ukončenie zberu dát o žiakoch prihlásených na MATURITU 2018
13.
marec
2018
Utorok
EČ a PFIČ MS - SJL, SJSL
14.
marec
2018
Streda
EČ a PFIČ MS - cudzie jazyky
15.
marec
2018
Štvrtok
EČ a PFIČ MS - MAT
16.
marec
2018
Piatok
EČ a PFIČ MS - MJL, UJL

Dokumenty

Informácie o maturitnej skúške

maturita@nucem.sk

Tel:
00421-2-68 26 01 05
00421-2-68 26 01 06
00421-2-68 26 01 07
00421-2-68 26 01 37 (žiaci so zdrav. znevýhodnením)
00421-911 40 50 02
00421-911 40 50 87


Často kladené otázky

Odpovede na Vaše otázky nájdete na Infoportáli NÚCEM.


Základné informácie

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.


Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Dokumenty. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.


Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu. Formy a časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov nájdete tu.

Príprava a realizácia maturitnej skúšky

Jednou z priorít Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania je zabezpečenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pri realizácii externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky NÚCEM spolupracuje najmä s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja, Štátnou školskou inšpekciou a Centrom vedecko-technických informácií SR – školskými výpočtovými strediskami.

Na projektovaní, príprave, realizácii, štatistickom spracovaní, vyhodnocovaní a analýze výsledkov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa spolu podieľajú oddelenia Odboru národných meraní NÚCEM:

  • Oddelenie tvorby testov pre stredné školy,
  • Oddelenie zabezpečovania meraní,
  • Oddelenie hodnotenia výsledkov meraní.

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky organizačne zabezpečuje každá škola v kooperácii s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja.