Maturita

Aktuálne

MATURITA 2018

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
v školskom roku 2017/2018 sa uskutoční v dňoch 13. až 16. marca 2018.
Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 10. až 13. apríla 2018. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 4. až 7. septembra 2018.

Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS 2018 prostredníctvom IS EČ a PFIČ bol ukončený. Všetky požiadavky na zmeny v IS EČ s PFIČ MS je nutné zaslať NÚCEM-u na adresu maturitadata@nucem.sk zaslaním vyplneného formulára na nahlasovanie zmien (zverejnený nižšie v dokumentoch časti Aktuálne) v zmysle Usmernenia k nahlasovaniu zmien v maturitnej databáze. Riaditeľov škôl žiadame, aby zabezpečili kontrolu údajov všetkých prihlásených žiakov školy najneskôr 7. februára 2018 prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky.
V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. § 75 ods. 3 môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť zmenu predmetov, zmenu spôsobu vykonania maturitnej skúšky alebo dodatočné prihlásenie žiaka najneskôr do 31. januára 2018. NÚCEM bude prijímať formuláre na nahlasovanie zmien do 7. februára 2018. Po tomto termíne nebude možné nahlásiť zmenu predmetov, zmenu spôsobu vykonania maturitnej skúšky alebo dodatočné prihlásenie žiaka. Po 7. februári 2018 môže riaditeľ školy odhlásiť žiaka vyplnením formulára na nahlasovanie zmien iba v prípade úspešného ukončenia MS, odhlásenia žiaka z dobrovoľného predmetu, prerušenia alebo zanechania štúdia.

Zverejnili sme organizačné pokyny pre Maturitu 2018. Pokyny pre školských koordinátorov, Pokyny pre predsedov ŠMK a PMK a ďalšie pokyny nájdete nižšie v dokumentoch časti Aktuálne, resp. v časti Dokumenty ► Maturita 2018 ► Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia.

Ďalšie informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018 nájdete v dokumente Maturita 2018 - Základné informácie. Nižšie a aj v časti Dokumenty/Maturita 2018 nájdete špecifikácie testov a ďalšie dokumenty k Maturite 2018.

Generálna skúška inovovanej EČ MS zo SJSL

NÚCEM v školskom roku 2017/2018 uskutoční Generálnu skúšku inovovanej formy EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. GS EČ MS SJSL 2018 sa uskutoční 10. apríla 2018 (utorok), zúčastnia sa jej žiaci 3. ročníka stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Viac informácií nájdete v 1. liste riaditeľom. Špecifikácia testu, vzorová ukážka, nahrávka a ďalšie dokumenty sú v časti Dokumenty/Generálna skúška inovovanej EČ MS zo SJSL 2018.

Maturita 2017

Základné informácie o výsledkoch EČ MS 2017 nájdete v Tlačovej správe - Výsledky EČ MS 2017. Podrobnejšie informácie o výsledkoch Maturity 2017 nájdete v dokumente EČ MS 2017 - Výsledky.Upozornenie

Na zverejnené testy EČ MS a nahrávky k nim, tiež zadania/témy PFIČ MS, sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Kalendár

dnes je 22. február 2018
31.
január
2018
Streda
Posledný termín pre schválenie žiadostí o zmenu v prihláške na maturitu riaditeľom školy
01.
február
2018
Štvrtok
Zverejnenie organizačných pokynov k EČ a PFIČ MS 2018
07.
február
2018
Streda
Ukončenie prijímania žiadostí o zmenu v maturitnej databáze
13.
marec
2018
Utorok
EČ a PFIČ MS - SJL, SJSL
14.
marec
2018
Streda
EČ a PFIČ MS - cudzie jazyky
15.
marec
2018
Štvrtok
EČ a PFIČ MS - MAT
16.
marec
2018
Piatok
EČ a PFIČ MS - MJL, UJL

Dokumenty

Informácie o maturitnej skúške

maturita@nucem.sk

Tel:
00421-2-68 26 01 05
00421-2-68 26 01 06
00421-2-68 26 01 07
00421-2-68 26 01 37 (žiaci so zdrav. znevýhodnením)
00421-911 40 50 02
00421-911 40 50 87


Často kladené otázky

Odpovede na Vaše otázky nájdete na Infoportáli NÚCEM.


Základné informácie

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.


Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Dokumenty. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.


Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu. Formy a časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov nájdete tu.

Príprava a realizácia maturitnej skúšky

Jednou z priorít Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania je zabezpečenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pri realizácii externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky NÚCEM spolupracuje najmä s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja, Štátnou školskou inšpekciou a Centrom vedecko-technických informácií SR – školskými výpočtovými strediskami.

Na projektovaní, príprave, realizácii, štatistickom spracovaní, vyhodnocovaní a analýze výsledkov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa spolu podieľajú oddelenia Odboru národných meraní NÚCEM:

  • Oddelenie tvorby testov pre stredné školy,
  • Oddelenie zabezpečovania meraní,
  • Oddelenie hodnotenia výsledkov meraní.

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky organizačne zabezpečuje každá škola v kooperácii s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja.