Maturita

Aktuálne

Maturita 2017

V dňoch 14. - 17. marca 2017 sa na stredných školách uskutočnil riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017 papierovou aj elektronickou formou.

V časti Dokumenty ► Maturita 2017 sú zverejnené testy, kľúče správnych odpovedí k testom z vyučovacích jazykov, cudzích jazykov a z matematiky a tiež témy/zadania PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov.

Výsledky žiakov z EČ MS 2017 budú pre školy prístupné elektronicky dňa 3. mája 2017 na základe jedinečného prihlasovacieho hesla prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS alebo prostredníctvom školských agiend (aScAgenda, eŠKOLA). Výsledkové listiny EČ MS 2017 budú doručené do škôl v dňoch 4. – 5. mája 2017.

Hodnotenie PFIČ MS 2017

Do 5. mája 2017 musí riaditeľ školy zabezpečiť vyhodnotenie PFIČ MS 2017. Zber dát o výsledkoch PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov bude prebiehať v dňoch 15. máj – 9. jún 2017 prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS 2017

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 4. až 7. apríla 2017 na vybraných stredných školách. Dôležité informácie a pokyny uvádzame v dokumente Základné informácie k náhradnému termínu EČ a PFIČ MS 2016/2017.

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR (predbežne 5. - 8. septembra 2017).


E-Maturita 2017

V dňoch 14., 16. a 17. marca 2017 prebiehala E-Maturita 2017 - elektronická forma EČ MS - pre žiakov certifikačných škôl, ktorí sa rozhodli absolvovať maturitu modernou elektronickou formou. Viac na stránke http://www.etest.sk/e-maturita-2017/.


Upozornenie

Na zverejnené testy EČ MS a nahrávky k nim, tiež zadania/témy PFIČ MS, sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Kalendár

dnes je 29. marec 2017
14.
marec
2017
Utorok
EČ a PFIČ MS - SJL, SJSL
15.
marec
2017
Streda
EČ a PFIČ MS - cudzie jazyky
16.
marec
2017
Štvrtok
EČ MS - matematika
17.
marec
2017
Piatok
EČ a PFIČ MS - MJL, UJL
03.
máj
2017
Streda
sprístupnenie výsledkov žiakov v EČ MS 2017 v elektronickej forme
05.
máj
2017
Piatok
Ukončenie hodnotenie PFIČ MS 2017
05.
máj
2017
Piatok
doručenie papierových výsledkových listín z EČ MS 2017
15.
máj
2017
Pondelok
začiatok elektronického zberu výsledkov PFIČ MS 2017
09.
jún
2017
Piatok
ukončenie elektronického zberu výsledkov PFIČ MS 2017

Dokumenty

Informácie o maturitnej skúške

maturita@nucem.sk

Tel:
00421-2-68 26 01 05
00421-2-68 26 01 06
00421-2-68 26 01 07
00421-2-68 26 01 37 (žiaci so zdrav. znevýhodnením)
00421-911 40 50 02
00421-911 40 50 87


Často kladené otázky

Odpovede na Vaše otázky nájdete na Infoportáli NÚCEM.


Základné informácie

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.


Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Dokumenty. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.


Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu. Formy a časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov nájdete tu.

Príprava a realizácia maturitnej skúšky

Jednou z priorít Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania je zabezpečenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pri realizácii externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky NÚCEM spolupracuje najmä s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja, Štátnou školskou inšpekciou a Centrom vedecko-technických informácií SR – školskými výpočtovými strediskami.

Na projektovaní, príprave, realizácii, štatistickom spracovaní, vyhodnocovaní a analýze výsledkov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa spolu podieľajú oddelenia Odboru národných meraní NÚCEM:

  • Oddelenie tvorby testov pre stredné školy,
  • Oddelenie zabezpečovania meraní,
  • Oddelenie hodnotenia výsledkov meraní.

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky organizačne zabezpečuje každá škola v kooperácii s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja.