Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Zaujímala by nás otázka, či na 1. strane tlačiva na PFIČ v kolónke „predmet“ treba uviesť názov predmetu veľkým či malým začiatočným písmenom a či prípadnú chybu treba započítať ako chybu.

Predná strana tlačiva PFIČ MS sa nehodnotí – ani v prípade, že by napr. žiak urobil v prepise témy nejakú chybu. Pokiaľ ide o zápis názvu predmetu – názvy predmetov sa píšu s malým začiatočným písmenom (viac napr. na http://jazykovaporadna.sme.sk/q/3005/#axzz4h8s5cAtc.)