Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

V prácach PFIČ MS zo SJL žiaci často namiesto slovného zapisovania čísloviek používajú ich číselné vyjadrenie, napr. nenapíšu šesť žiakov, ale 6 žiakov. Máme ich za to penalizovať?

Zápis čísloviek slovom, resp. číslicou neupravujú naše pokyny ani kritériá vzhľadom na to, že ani Pravidlá slovenského pravopisu či iné kodifikačné príručky nestanovujú v tomto smere presné pravidlá. V rámci otázok smerovaných do Jazykovej poradne pod záštitou JÚĽŠ je možné nájsť odpoveď na podobnú otázku tu: http://jazykovaporadna.sme.sk/q/5343/. V každom prípade pri hodnotení nie je možné penalizovať žiaka za to, že napísal číslovku číslicou, pokiaľ jeho práca spĺňa požadovaný počet slov.