Infoportál

Maturita - žiaci so zdravotným znevýhodnením

Napíšte nám

Som koordinátorka MS. Prosím o informáciu, či je možné žiaka so zdravotným znevýhodnením nahlásiť do IS ŠVS BB aj po stanovenom termíne.

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením platí rovnaký termín nahlásenia ako pre intaktných žiakov, t.j. do 30. októbra príslušného školského roku. V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. § 75 ods. 3 môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť zmenu predmetov, zmenu spôsobu vykonania maturitnej skúšky alebo dodatočné prihlásenie žiaka najneskôr do 31. januára. Zmenu škola nahlási cez Formulár nahlasovania zmien v maturitnej databáze NUCEM.