Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Označujeme v písomných prácach žiakov z angličtiny (nemčiny) chýbajúci člen znakom určeným na označenie chýbajúceho slova, ako je to uvedené v pokynoch pre lexikálne chyby? Ako máme uviesť túto chybu za okrajom?

Pokyny na opravy sú vytvorené jednotne pre všetky jazyky. Keďže vieme, že členy nie sú chybami lexikálnymi, odporúčame pred podstatným menom alebo väzbou prídavného a podstatného mena v písomnej práci žiaka podčiarknuť (plnou čiarou) priestor, kde by sa člen mal vyskytovať, a s čiarou zájsť až na začiatok podstatného (resp. prídavného) mena. Takto označená chyba podáva presnú informáciu o tom, že žiak tu neuviedol správne člen. Za okraj túto chybu treba označiť ako G/.