Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Niektorí študenti pri písaní PFIČ MS nedodržali stanovený počet riadkov a písali aj pod riadok č. 32. Išlo buď iba o pár slov, alebo aj celý odsek (záver). Ako máme postupovať pri hodnotení?

Práca pre úroveň B2 má mať rozsah 200 – 220 slov. Prekročenie stanoveného počtu slov sa nepenalizuje (ani to, že žiak písal aj pod riadok č. 32). Vychádzame z toho, že žiaci môžu mať rôzne veľké písmo. Ak je však počet slov vyšší ako stanovený, treba samozrejme zvážiť pozitívny alebo negatívny dopad počtu slov na prácu žiaka v hodnotení jednotlivých oblastí. Hodnotiteľ musí teda na základe svojho profesionálneho úsudku rozhodnúť, či a v ktorej z hodnotených oblastí nadbytočný počet slov ovplyvnil kvalitu posudzovanej práce. Napríklad, ak žiak podrobne rozpracoval obsah podľa bodov zadania, použil variabilnú lexiku, správne aplikoval gramatické javy, môže vyšší rozsah slov ovplyvniť hodnotenie v pozitívnom smere. Ak však žiak napísal vyšší počet slov a to zapríčinilo aj odbočenie od témy, resp. v dlhšom texte spravil oveľa viac chýb – ovplyvní to hodnotenie v negatívnom smere.