Infoportál

Testovanie T5 a T9 - žiaci so zdravotným znevýhodnením

Napíšte nám

Na ktorých žiakov so ŠVVP sa vzťahujú úpravy testov?

Upravené podmienky na T5 a T9 sa vzťahujú iba na žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie.
Upozornenie: Nárok na upravené podmienky v testovaní T9 majú iba tí žiaci, ktorí boli na ZŠ vzdelávaní formou školskej integrácie podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

a) žiaci so zdravotným znevýhodnením

[*]žiaci chorí a zdravotne oslabení (CH – ZO)
[*]žiaci s vývinovými poruchami učenia (VPU)
[*]žiaci s poruchami aktivity a pozornosti (PA a P), žiaci s poruchami správania (PS)

b) žiaci so zdravotným postihnutím

[*]žiaci so sluchovým postihnutím (SP),
[*]žiaci so zrakovým postihnutím (ZP),
[*]žiaci s telesným postihnutím (TP),
[*]žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS),
[*]žiaci s autizmom alebo ďalšie pervazívne vývinové poruchy (AUT),
[*]žiaci s viacnásobným postihnutím VIAC.