Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Mám brať do úvahy, keď si žiak vymyslel napr. názov knihy, prípadne autora alebo obsah pre jej opis? Ako mám zohľadniť pravdivosť, resp. nepravdivosť výpovede (napr. študent píše, že Salinger je britský autor, autorom Harryho Pottera je Janko Mrkvička alebo že J. K. Rowling je starší muž). Alebo je podstatné pre mňa ako hodnotiteľa, že sa žiak pridržiaval bodov v zadaní aj keď sú informácie vyslovene nepravdivé?

V snahe preverovať kompetencie a komunikatívne zručnosti sa za faktografické informácie žiak nepenalizuje. Nesprávne uvedenie mena autora by nemalo mať dopad na hodnotenie. Meno autora môžete napr. podčiarknuť prerušovane a označiť za lexikálnu chybu, ale do celkového hodnotenia ho ako chybu nemožno rátať. Akceptujte teda napr. aj vymyslený dej knihy, žiak preukázal kreativitu, ide hlavne o vyjadrovacie schopnosti. Dôležité je, aby sa žiak pridržiaval bodov zadania.