Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Môže sa žiak gymnázia alebo SOŠ prihlásiť na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na úrovni C1, ak nie je žiakom bilingválnej triedy?

Podľa § 6, ods. 9 vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách v platnom znení pre žiakov gymnázií platí: „Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa § 76 ods. 3 zákona žiak vykoná na úrovni B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

Podľa § 7, ods. 10 tej istej vyhlášky pre žiakov SOŠ platí: „Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa § 76 ods. 3 zákona žiak vykoná na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.“

Z uvedeného vyplýva, že podľa platnej legislatívy, ak žiak nie je žiakom bilingválnej triedy, nemôže sa prihlásiť na maturitnú skúšku z povinného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk na úrovni C1.