Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Môže žiak vykonať písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v zahraničí?

Podľa § 76, odsek 5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov sa PFIČ MS vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Z uvedeného vyplýva, že žiak nemôže konať PFIČ MS v zahraničí.