Infoportál

Maturita - žiaci so zdravotným znevýhodnením

Napíšte nám

Máme žiaka s diagnózou balbuties. Ako mu môžeme upraviť podmienky na ústnu časť MS?

Pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou je potrebné vytvoriť pokojné prostredie. Pri odpovedi sa nehodnotí výslovnosť, intonácia a jazyková správnosť. V prípade, že má žiak potvrdenie z CŠPPaP o vylúčení ústneho skúšania, môže písomná príprava na ÚFIČ MS slúžiť ako odpoveď. ÚFIČ MS je v kompetencii školy.