Infoportál

Maturita - žiaci so zdravotným znevýhodnením

Napíšte nám

Kto posúdi žiadosť žiaka so zdravotným znevýhodnením o úpravu MS ?

O úpravách podmienok na vykonanie MS pre žiaka so ZZ rozhodne riaditeľ školy na základe žiadosti žiaka, odborného posudku z CŠPPaP alebo CPPPaP, vyjadrenia triedneho učiteľa a odporúčania učiteľa daného predmetu. Pri zaraďovaní žiaka do skupiny a úpravách pre vykonanie maturitnej skúšky je dôležité a rozhodujúce, ako sa so žiakom pracovalo v priebehu štúdia na strednej škole.