Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Jedna zo žiačok našej školy odovzdala PFIČ MS zo SJL s počtom strán čistopisu = 0 (v čistopise nenapísala ani len jedno slovo) a počtom strán konceptu = 6. V pokynoch na hodnotenie PFIČ zo SJL nie je uvedené ako treba v takomto prípade postupovať.

V Pokynoch na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov je na str. 3 v bode 19 uvedené, že ak žiak nestihne prepísať obsah konceptu na čistopis (tlačivo PFIČ), hodnotí sa mu práca napísaná na nečistopise, čo sa prejaví v hodnotení vonkajšej formy. Ak Vaša žiačka nestihla prepísať na čistopis nič, stále platí pokyn uvedený v tomto bode. Avšak treba si uvedomiť, že pri takom veľkom rozsahu práce, ktorý spomínate, zrejme dôjde aj k strhnutiu bodov v iných oblastiach, ako je vonkajšia forma, keďže je pravdepodobné, že práca takéhoto rozsahu bude obsahovať viac chýb – či už štylistických, alebo gramatických, resp. pravopisných, nehovoriac o samotnej kompozícii práce, ktorá bude pravdepodobne tiež narušená. V každom prípade hodnotitelia pridelia za vonkajšiu (neexistujúcu) úpravu 0 bodov a ostatné oblasti bodujú podľa charakteru práce v súlade s dokumentom Kritériá na hodnotenie PFIČ MS z vyučovacích jazykov.