Infoportál

Maturita - žiaci so zdravotným znevýhodnením

Napíšte nám

Je možné oslobodiť žiaka od niektorej zložky EČ MS z cudzieho jazyka, ak u žiaka so zdravotným znevýhodnením (vývinové poruchy učenia) bola diagnostikovaná niektorá z nasledujúcich diagnóz (dyslexia stredne ťažkého a ťažkého stupňa, balbuties, logofóbia) alebo sa oslobodenie vzťahuje len na žiakov so sluchovým postihnutím?

Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo žiak so sluchovým postihnutím môže vykonať maturitnú skúšku z cudzieho jazyka v zmysle § 5 ods. 3 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. len z ústnej formy internej časti MS tzn., že si vyberie, či bude konať celú skúšku EČ, PFIČ a ÚFIČ, alebo bude konať len ÚFIČ. Uvedené sa vzťahuje na všetkých žiakov s VPU a SP bez ohľadu na to, do ktorej skupiny boli zaradení. Diagnóza balbuties a logofóbia patrí do oblasti narušenej komunikačnej schopnosti (NKS) a uvedené sa na ňu nevzťahuje. Skupine žiakov s NKS vyhovuje viac písomná forma vykonania MS. Žiakom so sluchovým postihnutím a žiakom s vývinovými poruchami učenia, ktorí sa chcú uchádzať o štúdium na vysokej škole, odporúčame, aby si zistili podmienky prijatia na VŠ, a potom sa rozhodli či vykonajú maturitnú skúšku len z ÚFIČ MS.