Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Je možné, aby žiak bilingválneho štúdia na strednej odbornej škole vykonal dobrovoľnú maturitnú skúšku z ďalšieho cudzieho jazyka (RUJ) na úrovni B2 absolvovaním len ÚFIČ MS, ak maturitnú skúšku z anglického jazyka (ako druhého vyučovacieho jazyka) koná na úrovni C1?

Áno, žiak bilingválneho štúdia na strednej odbornej škole môže vykonať dobrovoľnú maturitnú skúšku z ďalšieho cudzieho jazyka, napr. RUJ na úrovni B2, alebo B1 a môže absolvovať iba ÚFIČ MS, alebo iba PFIČ MS, alebo iba EČ MS, alebo kombinácie týchto foriem a častí maturitnej skúšky.