Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Do akej miery penalizovať žiaka, ak slohový útvar je viac opis ako esej, prípadne ak žiak nepoužíval spájacie výrazy typické pre esej?

V pokynoch na hodnotenie PFIČ MS, v časti členenie a stavba textu (max 5 bodov) sa popri iných náležitostiach hovorí aj o vlastnostiach jednotlivého žánru. Odporúčame preto z bodovej hranice 5 zvážiť, koľko bodov žiakovi strhnete. V rámci tejto časti hodnotíte prácu komplexne podľa určených kritérií.
Čiže žiak by dostal 0 bodov za členenie napríklad vtedy, ak by jeho práca nemala náležitosti eseje, k tomu by však svoju prácu vôbec nečlenil a prechádzal by nesúvislo medzi vetami a myšlienkami. Ak však graficky členil prácu a myšlienky nie sú až také nekoordinované, pozeráme sa na hodnotenie bodom 1.
Hodnotenie 1 by prichádzalo do úvahy, ak zhodnotíte, že žiak využil niektoré prvky eseje (avšak v minimálnej miere), tiež má nedostatky v grafickom členení textu a takmer neprepája myšlienky.
2 body teda pridelíme žiakovi, ak má obmedzenú mieru znakov požadovaného žánru (čiže ak nepoužíval spájacie výrazy, nevyužil prvky daného žánru) a pozeráme sa aj na logické usporiadanie a grafické členenie.
3 body pridelíme žiakovi vtedy, ak má obmedzenú mieru znakov požadovaného žánru (čiže ak nepoužíval spájacie výrazy, nevyužil prvky daného žánru), ale jeho myšlienky boli jasne a logicky usporiadané a aj členenie textu bolo vynikajúce.
Pridelenie väčšieho počtu bodov neodporúčame, keďže charakteristika získania 4 bodov už kladie požiadavku na oveľa lepšie vystihnutie žánru, čo žiak, ktorý nepoužíval spájacie výrazy, nemohol dosiahnuť.