Infoportál

Maturita - žiaci so zdravotným znevýhodnením

Napíšte nám

Čo má obsahovať žiadosť o úpravu MS?

Žiadosť o úpravu MS, ktorá je prílohou prihlášky na maturitnú skúšku, podľa § 14 ods. 8 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov obsahuje:
- osobné údaje uchádzača,
- skupinu, do ktorej chce byť žiak zaradený,
- odborný lekársky posudok, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce funkčné dôsledky (nevyžaduje sa u žiakov s vývinovými poruchami),
- odborný posudok z CŠPPaP alebo CPPPaP (vývinové poruchy učenia), alebo odborníka na pervazívne vývinové poruchy (autizmus), ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce dôsledky.
Odborný posudok pre uchádzača s vývinovými poruchami učenia má najviac dvojročnú platnosť.
Odborný posudok vyhotovuje ten odborník, ktorý má vo svojej starostlivosti žiaka so zdravotným znevýhodnením.