Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Ako sa postupuje, ak sa žiak správa počas maturitnej skúšky nedovoleným spôsobom (opisuje, vyrušuje a pod.)?

V prípade, že sa v priebehu niektorej časti MS žiak správa nedovoleným spôsobom, predseda PMK po zvážení situácie rozhodne, či boli naplnené dôvody na prerušenie časti alebo formy maturitnej skúšky žiaka. Ak predseda PMK preruší žiakovi skúšku, žiak musí opustiť učebňu, v ktorej prebieha skúška. Ďalší postup rieši Usmernenie MŠVVaŠ SR ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia.
Link: www.minv.sk/?informacie-k-maturite-2015&subor=214022.
Napr. Ak bola žiakovi prerušená EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry, resp. slovenského jazyka a slovenskej literatúry, žiak už ďalej MS nekoná. Celú maturitnú skúšku, t. j. EČ, PFIČ a ÚFIČ MS vykoná zo všetkých predmetov až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.
Ak bola žiakovi prerušená PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry, resp. slovenského jazyka a slovenskej literatúry, žiak už ďalej maturitnú skúšku nekoná. EČ MS (okrem EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry, resp. slovenského jazyka a slovenskej literatúry, ktorú už vykonal), PFIČ a ÚFIČ MS vykoná zo všetkých predmetov až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Postup pre ostatné predmety, ktoré majú EČ a PFIČ MS, alebo len EČ MS, je uvedený v Usmernení ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia.