Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Ako je to s opravnou skúškou, ak žiak nesplní podmienky na úspešné vykonanie maturitnej skúšky z predmetu, ktorý má EČ a nemá PFIČ MS , t.j. z matematiky?

Ak žiak nesplnil podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu, ktorý má EČ a nemá PFIČ MS t.j. z matematiky, môže požiadať školskú maturitnú komisiu o opravnú skúšku aj z častí alebo foriem maturitnej skúšky. O opravnú skúšku žiada z tých častí alebo foriem, z ktorých bol neúspešný. Na opravnú skúšku EČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúška konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7).
Ak z EČ MS získa 25 % alebo menej bodov musí požiadať o opravnú skúšku z EČ MS, nezávisle od výsledku ÚFIČ MS. Ak z EČ MS získa viac ako 25 %, ale nie viac ako 33 %, aby úspešne zmaturoval z matematiky musí byť na ÚFIČ MS hodnotený známkou lepšou ako dostatočný.
Opravnú skúšku EČ MS vykoná v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Každú časť, alebo formu maturitnej skúšky, môže žiak opakovať dvakrát. Opravné skúšky musí vykonať do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy. Ak získa z EČ MS viac ako 33 % a na ÚFIČ MS bude hodnotený známkou lepšou ako nedostatočný, splní podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, ktorý má EČ MS.