Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Ako hodnotiť úlohy s krátkou odpoveďou z vyučovacích jazykov, keď žiak odpovedal napr. slovom „diváci“ a v kľúči je „o divákoch“? Je odpoveď „diváci“ správna?

Pri hodnotení ÚKO sa treba riadiť Pokynmi na hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou externej časti MS – vyučovacie jazyky a Kľúčom správnych odpovedí k testom externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Jeden z bodov Pokynov hovorí o práci s Kľúčom správnych odpovedí. Ak je v poznámke napísané, že sa má prihliadať na vecnú či obsahovú správnosť - odpoveď je správna. Do toho patria aj slová s pravopisnými chybami. Sú spomenuté aj gramatické chyby, to znamená, že sa mohli uznať všetky morfologické a syntaktické odlišnosti, tvary, ktoré v kľúči neboli. Čiže iné pády, iné tvary. Pod obsahovou a vecnou správnosťou treba rozumieť aj odpovede, ktoré alternujú správnu odpoveď a do kľúča sa nedostali. Pokiaľ by boli pri hodnotení nejaké pochybnosti, predseda PMK, resp. školský koordinátor má k dispozícii telefónne čísla, na ktorých môže sporné otázky konzultovať.