O Testovaní 5

Základné informácie

Aký je cieľ Testovania 5?

  • získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ,
  • poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Aký druh testu sa používa?

Testovanie 5 po obsahovej stránke vychádza z platných pedagogických dokumentov pre 1. stupeň ZŠ (Inovovaný Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ), ktoré vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.