Legislatíva

Dokumenty na stiahnutie

Organizácia maturitnej skúšky


Ďalšie informácie

Prihlasovanie žiakov na riadny, náhradný a opravný termín EČ MS a PFIČ MS sa uskutočňuje prostredníctvom Informačného systému pre zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ MS a PFIČ MS, ktorý vytvoril a spravuje CVTI SR - školské výpočtové stredisko Banská Bystrica.

Zmeny v údajoch v databáze prihlásených žiakov sa uskutočňujú prostredníctvom formulára pre nahlasovanie zmien v maturitnej databáze v zmysle usmernenia k nahlasovaniu zmien.

Legislatívne zmeny

Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnou od 1. marca 2014 bola legislatívne zrušená náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

 • Podľa prechodného ustanovenia uvedeného v § 161, odsek 4 školského zákona: „O žiadosti o uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka podanej podľa § 89 ods. 9 do 28. februára 2014 rozhodne riaditeľ školy podľa doterajších predpisov. Rozhodnutie o uznaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa môže uplatniť najneskôr v školskom roku 2014/2015.“
 • Z prechodného ustanovenia vyplýva, že ak žiadosť o uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka bola podaná do 28. februára 2014 riaditeľ školy rozhodoval podľa dovtedajšieho znenia vyhlášky MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
 • Ak žiak podal/podá žiadosť o uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka po 28. februári 2014 riaditeľ školy sa žiadosťou nezaoberá (neexistuje platná legislatívna norma na uznanie náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka).
 • Ak žiak podal žiadosť o uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka do 28. februára 2014 a riaditeľ školy rozhodol o uznaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, žiak môže toto rozhodnutie uplatniť najneskôr v školskom roku 2014/2015 (Maturitná skúška 2015).

Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnou od 01. septembra 2015 boli vykonané tieto zmeny:

 • Umožnenie žiakom konať dobrovoľnú maturitnú skúšku nielen z EČ MS a IČ MS, ale aj z jednotlivých foriem IČ MS a to PFIČ alebo ÚFIČ MS, tiež z ich kombinácií (§ 74 odsek 7).
 • Spresnenie definície PFIČ MS – súbor tém alebo zadaní, ktoré zadáva NÚCEM (§ 76 odsek 5).
 • Zosúladenie ustanovenia o vyjadrení klasifikácie žiakov so skutočnosťou. Klasifikácia žiaka z predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky, sa vyjadruje percentom úspešnosti s príslušným percentilom, čo v ustanovení absentovalo (§ 86 odsek 1).
 • Spresnenie ustanovení a umožnenie žiakom konať opravnú maturitnú skúšku z predmetov, ktoré majú EČ a IČ MS pozostávajúcu z dvoch foriem (písomnej formy a ústnej formy) z tých častí alebo foriem, z ktorých žiak nesplnil požadované kritériá pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky z daného predmetu (§ 88 odseky 1 a 2). 
 • Spresnenie ustanovení a umožnenie opakovať žiakom nielen časť maturitnej skúšky po jej prerušení, ale aj jej formu, to znamená, že napr. v rámci internej časti môže jednotlivo opakovať nielen PFIČ MS, ale aj ÚFIČ MS (§ 89 odseky 5 a 6).


Od 1. septembra 2016 nadobudla účinnosť nové znenie § 6 ods. 9 a § 7 ods. 10 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011, ktoré spôsobí, že žiaci gymnázií (päťročné aj osemročné štúdium) a stredných odborných škôl (päťročné štúdium) z tried s dvoma vyučovacími jazykmi (bilingválne triedy) vykonajú EČ, PFIČ a ÚFIČ MS z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

Novelou vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov platnou od 1. septembra 2012 nadobúda účinnosť nové znenie § 15 Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky ods. 7 písmeno a) a ods. 8 písmeno a):

(7) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

 • a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
 • b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

(8) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

 • a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo
 • b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

Novelou vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov účinnou od 1. septembra 2015:

Predĺži sa čas administrácie testov EČ MS:

 • i.   zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry z 90 na 100 minút,
 • ii.   z matematiky zo 120 na 150 minút.

Novelou vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov účinnou od 1. septembra 2016:

Predĺži sa čas administrácie testov EČ MS z druhých vyučovacích jazykov úroveň C1 – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk (žiaci bilingválnych stredných škôl) zo 120 na 150 minút.

Predĺži sa čas administrácie PFIČ MS z druhých vyučovacích jazykov úroveň C1 – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk (žiaci bilingválnych stredných škôl) zo 60 na 90 minút.

Novelou vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov účinnou od 01. septembra 2018:

 1. Zmena spôsobu testovania EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (školy s vyučovacím jazykom maďarským): EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude overovať komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a jazyk a literatúra. V rámci počúvania s porozumením sa bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh v teste podobne ako v cudzom, resp. druhom vyučovacom jazyku.
 2. Zmena spôsobu testovania PFIČ MS zo slovenského jazyk a slovenskej literatúry (školy s vyučovacím jazykom maďarským) – štruktúrované témy, skrátenie rozsahu prác i času na vypracovanie témy. Nová PFIČ MS zo SJSL bude trvať 90 minút (skrátenie zo 150 minút), rozsah práce bude minimálne 1 a maximálne 2 strany (skrátenie z minimálne 1,5 a maximálne 3 strán). Žiak si bude môcť vybrať jednu zo 4 tém s konkrétnym žánrom podľa inovovaných cieľových požiadaviek. Každá téma bude obsahovať aj niekoľko štruktúrovaných bodov, ktoré budú slúžiť ako osnova (podobne, ako je to v súčasnosti v PFIČ MS z cudzích a druhých vyučovacích jazykov).
 3. Spresnenie dikcie ustanovenia v § 6 odsek 6 a § 7 odsek 6 týkajúce sa písomnej skúšky. Slová „písomnú skúšku“ nahrádzajú slovami „písomnú formu internej časti maturitnej skúšky“. Dôvodom zmeny je skutočnosť, že v triedach alebo školách s bilingválnym vzdelávaním bez uzavretia dohody Slovenskej republiky s iným štátom sa koná písomná forma internej časti maturitnej skúšky, nie písomná skúška.
 4. Doplnenie § 6 odsekom 11. Umožnenie žiakom stredných škôl, v ktorých sa vzdelávanie riadi medzinárodnou zmluvou, vykonať maturitnú skúšku zo skupiny predmetov cudzí jazyk ako voliteľného predmetu na úrovni B1 alebo B2 jazykovej  úrovne Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
 5. Vypustenie odseku 3 v § 8. V školách alebo triedach s bilingválnym vzdelávaním, v ktorých sa vzdelávanie riadi medzinárodnou zmluvou, sa maturitná skúška vykonáva podľa tejto zmluvy a podľa vykonávacieho protokolu, preto nie je potrebné vyhláškou riešiť podrobnosti organizácie písomnej maturitnej skúšky. V školách alebo triedach s bilingválnym vzdelávaním zriadených bez uzavretia dohody Slovenskej republiky s iným štátom sú písomné maturitné skúšky riešené v iných ustanoveniach vyhlášky, sú zadávané centrálne, ich obsah neurčuje riaditeľ školy.
 6. Doplnenie písmena d) v § 14. Zohľadnenie spôsobu vzdelávania sa žiaka počas jeho štúdia pri zaraďovaní žiakov do skupín podľa miery obmedzenia.
 7. Úprava hodnotenia externej časti maturitnej skúšky z daného predmetu tak, že sa percentilom bude hodnotiť EČ MS, len ak ju vykoná viac ako 30 žiakov. Úprava § 15 odsek 2.
 8. Úprava podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky tak, aby výpočet úspešnosti žiaka v externej časti maturitnej skúšky sa nevyjadroval ako podiel celkového počtu bodov a počtu úloh, ale ako priemer úspešností jednotlivých častí testu. Úprava § 15 odsek 7, 8 a 10.
 9. Doplnenie ustanovenia, v ktorom je určené percento na úspešné vykonanie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Doplnenie § 15 o odsek 11.

Novelou vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov účinnou od 01. septembra 2019: Charakteristika maturitných zadaní a úloh v nich, všeobecné učebné pomôcky, hodnotenie žiakov jednotlivých predmetov maturitnej skúšky a úpravy žiakov so zdravotným znevýhodnením budú uvedené v katalógu cieľových požiadaviek.

Novelou vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov účinnou od 01. septembra 2020:

 1. Z príslušných ustanovení vyhlášky sa vypúšťa predmet náuka o spoločnosti. Vypustenie písmena c) v § 12. Úprava I. časti prílohy.
 2. Žiakom so sluchovým postihnutím sa aj naďalej umožňuje voliť si jeden z predmetov matematika alebo občianska náuka na maturitnej skúške namiesto predmetu cudzí jazyk. Doplnenie § 14 odsekom 11.

Legislatíva k opravnej skúške

Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnou od 15. 6. 2013 boli ustanovené nasledujúce zmeny v konaní opravnej maturitnej skúšky z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ, alebo len EČ:

 • Rozšírenie možnosti konať opravnú skúšku EČ a PFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ, alebo len EČ okrem riadneho termínu nasledujúceho školského roka aj v septembri nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 5 školského zákona).
 • Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak sa opravná skúška koná v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 7 školského zákona).
 • Ak je poslednou časťou maturitnej skúšky EČ alebo PFIČ a koná sa v septembri nasledujúceho školského roka, vysvedčenie o maturitnej skúške bude žiakovi vydané najneskôr do desiatich dní od jej konania (§ 90, ods. 1 školského zákona).

Súvisiace legislatívne ustanovenia k opravnej skúške

V prípade, že žiak nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky v predmetoch, ktoré majú EČ a PFIČ, alebo len EČ, uvedené v odsekoch 7) a 8) § 15 vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. postupuje sa podľa nasledujúcich ustanovení:

 • Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch predmetov, môže mu školská maturitná komisia (ŠMK) povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov (podľa § 88, ods. 1 a 2 školského zákona).
 • Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť, resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať, pozri bod 4 tejto časti textu (podľa § 88 ods. 4 školského zákona).
 • Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať (podľa novely školského zákona účinnej od 15. 6. 2013) v septembri nasledujúceho školského roka, alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (podľa § 77 ods. 5 a § 88 ods. 4 školského zákona).Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka.
 • Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna (podľa novely školského zákona účinnej od 15. 6. 2013), ak chce konať opravnú skúšku z EČ a/alebo PFIČ v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce konať opravnú skúšku v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 7 školského zákona). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku. Žiak môže požiadať o opravnú skúšku EČ MS a PFIČ MS až po absolvovaní a vyhodnotení celej maturitnej skúšky. Žiak musí absolvovať, všetky predmety na ktoré sa prihlásil a všetky časti a formy, ktoré zvolené predmety majú. Až po vyhodnotení všetkých predmetov, ich foriem a častí ŠMK vie rozhodnúť, či žiakovi povolí opakovanie predmetu/predmetov, alebo častí a foriem predmetu/predmetov, alebo mu povolí opakovanie celej maturitnej skúšky.