TIMSS

Základné informácie

Zverejnenie výsledkov eTIMSS 2023: december 2024
Medzinárodná správa: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Rámec: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Encyklopédia: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Technická správa: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Medzinárodná databáza: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Dotazníky: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Forma testovania: elektronická

V dňoch 21.3. - 1. 4. 2022 sa uskutoční pilotné meranie štúdie TIMSS 2023. Do merania sa zapojí viac ako 40 základných škôl a viac ako 1 400 žiakov 4. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Meranie sa uskutoční elektronickou formou. V období novemberdecember 2021 budú oslovené vybrané základné školy so žiadosťou o spoluprácu pri príprave a realizácii pilotného zberu dát 8. cyklu medzinárodnej štúdie TIMSS. Školy budú vybrané na základe kritérií stanovených medzinárodným centrom štúdie.

V mesiacoch november 2021 – február 2022 sa bude realizovať preklad, verifikácia a príprava testovacích nástrojov – elektronických testovacích modulov a dotazníkov. Preklady sú realizované v súlade s medzinárodnými pravidlami záväznými pre všetky krajiny zapojené do testovania. 

V mesiaci apríl 2022 prebehne hodnotenie položiek pilotného merania s otvorenou odpoveďou expertnou skupinou. Hodnotenie je v súlade s medzinárodnými pravidlami hodnotenia stanovenými pre každú testovanú oblasť.