PISA

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín: približne 80 (uvedený počet ešte nie je oficiálne zverejnený)
Hlavná oblasť testovania: matematická gramotnosť
Trendy sledované v oblasti: čitateľská, prírodovedná, matematická gramotnosť
Doplnkové oblasti: tvorivé myslenie
Zverejnenie výsledkov PISA 2021: december 2022
Medzinárodná správa: link  (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Technická správa: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Rámec: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Forma testovania: elektronická

PISA 2021 na Slovensku

Nepriaznivá epidemiologická situácia spôsobená ochorením COVID-19, ktorej sme boli svedkami v uplynulom období, mala vplyv aj na harmonogram prípravy a realizácie medzinárodného merania PISA 2021. Vzhľadom na prijaté opatrenia, v rámci ktorých došlo okrem iného aj k prerušeniu školského vyučovania, nebolo možné uskutočniť pilotné meranie, ktorého realizácia v školách bola na Slovensku naplánovaná na 20. – 30. apríla 2020. Rovnako ako na Slovensku, aj v iných krajinách zúčastňujúcich sa merania PISA 2021 boli prijaté opatrenia, ktoré neumožnili zrealizovať alebo ukončiť pilotný zber údajov. Z toho dôvodu sa experti v OECD, ako organizátora merania, rozhodli odložiť realizáciu merania o jeden rok.

V zmysle nových skutočností a usmernení z medzinárodného centra sme upravili termín realizácie pilotného a hlavného merania nasledujúcim spôsobom.

apríli 2021 sa na Slovensku bude realizovať overovanie nástrojov testovania ôsmeho cyklu štúdie PISA, tzv. pilotné meranie. O presnom termíne realizácie pilotného merania budeme priebežne informovať verejnosť i vybrané školy.

Poznámka: Do pilotného merania PISA 2021 sa môžu zapojiť výhradne školy, ktoré  boli vybrané medzinárodným centrom štúdie. Vybrané školy budú oslovené listom, ktorý by mal byť školám doručený v priebehu obdobia október - december 2020. Účasť školy na pilotnom meraní PISA 2021 potvrdí škola v online návratke.

Upozornenie: Školy, ktoré sme oslovili v súvislosti s účasťou na pilotnom meraní PISA 2021 v uplynulom školskom roku nemusia byť, vzhľadom na stanovené podmienky výberu vzorky, automaticky zaradené do pilotného testovania v roku 2021.

apríli/máji 2022 sa na Slovensku bude realizovať hlavné meranie ôsmeho cyklu štúdie PISA. O presnom termíne realizácie hlavného merania budeme priebežne informovať verejnosť i samotné školy.