PISA

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín: približne 80 (uvedený počet ešte nie je oficiálne zverejnený)
Hlavná oblasť testovania: matematická gramotnosť
Trendy sledované v oblasti: čitateľská, prírodovedná, matematická gramotnosť
Doplnkové oblasti: tvorivé myslenie
Zverejnenie výsledkov PISA 2022: december 2023
Medzinárodná správa: link  (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Technická správa: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Rámec: link (odkaz bude funkčný po oficiálnom zverejnení výsledkov)
Forma testovania: elektronická

PISA 2022 - hlavné meranie

V termíne od 25. apríla 2022 do 13. mája 2022 sa na Slovensku bude realizovať hlavné meranie ôsmeho cyklu medzinárodnej štúdie PISA. Výber škôl, ktoré budú zaradené do vzorky realizuje medzinárodné centrum štúdie, pričom databázu škôl (vo forme číselných kódov zastupujúcich názov a adresu školy) poskytuje NÚCEM. Zberu údajov pre hlavné meranie PISA 2022 by sa mali zúčastniť žiaci narodení v roku 2006navštevujúci 7. alebo vyšší ročník, t.j. prevažne žiaci 9. ročníkov základných škôl a špeciálnych základných škôl, žiaci 1. ročníkov  stredných škôl a prislúchajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií. Riaditeľov vybraných škôl oslovíme listom a elektronickou poštou v priebehu októbra/novembra 2021. Svoju účasť na hlavnom meraní PISA 2022 potvrdí škola v online návratke, ktorá bude osloveným školám dostupná na webovom sídle NÚCEM.

Poznámka: Do hlavného merania PISA 2022 sa môžu zapojiť výhradne školy, ktoré  boli vybrané medzinárodným centrom štúdie.

Upozornenie: Výber vzorky do hlavného merania sa realizuje nezávisle od výberu, ktorý sa realizoval pre pilotné meranie PISA v uplynulom školskom roku. Je preto možné, že vzhľadom na stanovené podmienky výberu bude vybraná aj taká škola, ktorá sa zúčastnila na zbere údajov pre pilotné meranie PISA 2022 v minulom školskom roku.

Zhrnutie základných  informácií týkajúcich sa procesu  prípravy a realizácie hlavného merania PISA 2022  v škole nájdete v informačnom bulletine tu.

PISA 2022 - pilotné meranie

V období od apríla 2021 do júna 2021 sa na Slovensku uskutočnilo overovanie nástrojov testovania ôsmeho cyklu štúdie PISA, tzv. pilotné meranie. Na pilotnom meraní sa na Slovensku zúčastnilo približne 1 500 žiakov navštevujúcich 40 základnýchstredných škôl. 

Všetkým školám, ktoré sa zapojili do pilotného merania PISA ďakujeme.

PISA 2021 na Slovensku - zmena názvu PISA 2022

Nepriaznivá epidemiologická situácia spôsobená ochorením COVID-19, ktorej sme boli svedkami v uplynulom období, mala vplyv aj na harmonogram prípravy a realizácie medzinárodného merania PISA 2021. Vzhľadom na prijaté opatrenia, v rámci ktorých došlo okrem iného aj k prerušeniu školského vyučovania, nebolo možné uskutočniť pilotné meranie v pôvodne plánovanom termíne. Rovnako ako na Slovensku, aj v iných krajinách zúčastňujúcich sa merania PISA 2021 boli prijaté opatrenia, ktoré neumožnili zrealizovať alebo ukončiť pilotný zber údajov. Z toho dôvodu sa experti v OECD, ako organizátora merania, rozhodli odložiť realizáciu merania o jeden rok. 

Z dôvodu posunu termínu realizácie merania PISA 2021jeden rok (Pozn. Pôvodný termín zberu údajov v pilotnom meraní sa mal uskutočniť v roku 2020 a hlavný zber údajov v roku 2021.), sa zástupcovia OECD, ako organizátora merania, rozhodli zohľadniť tento posun aj v samotnom názve  cyklu merania PISA. Názov pripravovaného cyklu PISA sa mení z pôvodného PISA 2021 na PISA 2022, podľa aktualizovaného termínu hlavného zberu údajov v zúčastnených krajinách v roku 2022.

V zmysle nových skutočností a usmernení z medzinárodného centra sme upravili termín realizácie pilotného a hlavného merania.