ICCS

Občianske vzdelávanie a výchova (vedomosti a postoje žiakov 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka 8-GYM)

Základné informácie

Prvým výskumom IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania) v oblasti občianskeho vzdelávania, ktorého sa zúčastnila aj Slovenská republika, bola štúdia CIVED v roku 1999. Hlavným cieľom tohto výskumu bolo získať v medzinárodnom meradle obraz o úrovni občianskych vedomostí, zručností, o chápaní pojmov, o postojoch a očakávanej účasti mladých ľudí na živote spoločnosti a poskytnúť informácie o tom, čo vedia žiaci 8. ročníka ZŠ (alebo zodpovedajúceho ročníka 8-GYM) o živote spoločnosti a či veria demokratickým inštitúciám a procesom. 

Na štúdiu CIVED nadviazal prvý cyklus medzinárodného výskumu - ICCS 2009 (International Civic and Citizenship Education study), ktorá sa zamerala na nové (globálne) výzvy pre vzdelávanie mladých ľudí ako občanov a skúmala spôsoby, ako sa mladí ľudia pripravujú prevziať svoje úlohy občanov v rôznych krajinách v 21. storočí.

Viac o ICCS

Štúdia skúmala tak národný ako aj regionálny kontext (EÚ) a zbierala informácie o špecifikách občianskeho vzdelávania a občianskej výchovy (politických, kultúrnych a výchovných súvislostiach v každej účastníckej krajine). Sleduje aj vyučovacie postupy v triede, riadenie školy, školskú klímu a iné faktory, ktoré majú vzťah k vedomostiam a postojom žiakov v oblasti občianskej výchovy a občianstva.

Slovenská republika sa štúdie ICCS 2009 zúčastnila vďaka podpore Európskej komisie (grant EACEA na úhradu časti účastníckeho poplatku).

Do druhého cyklu štúdie - ICCS 2016 - sa Slovenská republika nezapojila. 

Odkaz na medzinárodné centrum štúdie ICCS:
IEA International Civic and Citizenship Study (ICCS)