Testovanie 9

Aktuálne

Testovanie 9-2014

Vysvetlenie k vyhodnoteniu testu zo SJL

Pri modifikácii položky č. 21 v teste zo slovenského jazyka a literatúry testovej formy A pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou došlo nedopatrením k tlačovej chybe. Vzhľadom na chybné zadanie v položke č. 21 sme daným žiakom priemernú úspešnosť počítali z 24 a nie z 25 položiek. Z uvedeného dôvodu majú žiaci priemernú úspešnosť uvedenú v tvare desatinného čísla.

Pri výpočte priemernej úspešnosti základného súboru testovaných žiakov sme postupovali tak, že testovaných žiakov sme rozdelili na dva súbory:
1. intaktní žiaci a žiaci ZZ (okrem VPU, NKS – forma A) – 38 101 žiakov riešilo test s 25 úlohami a ich úspešnosť je 62,36 % a dosiahnutý počet 15,59 bodov,
2. žiaci ZZ (VPU, NKS – forma A) – 1 063 žiakov riešilo test s 24 úlohami a ich úspešnosť je 48,91 % a dosiahnutý počet 11,74 bodov.
Po spojení oboch súborov a prepočítaní úspešností 39 164 žiakov bol vypočítaný národný priemer 62,0 %.

Na vypočítanie percentuálnej úspešnosti školy a jej percentilu sme žiakov s dosiahnutými úspešnosťami spojili do jedného súboru, z ktorého sme následne vypočítali príslušné hodnoty uvádzané vo výsledkových listoch škôl v kolónkach priemerná percentuálna úspešnosť školy a percentil školy.
Z uvedených dôvodov na niektoré ZŠ posielame dva druhy výsledkových listov pre 1. a 2. súbor testovaných žiakov.

Od 15. apríla 2014 budeme zasielať doporučenou zásielkou výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2014.


Informácia k zverejneným testom a kľúčom správnych odpovedí T9.
Pre optimálne zobrazenie testov je potrebná verzia programu
Adobe Reader verzia 9.5.0, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.

UPOZORNENIE

Na zverejnené testy T9 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Kalendár

dnes je 24. apríl 2014
15.
apríl
2014
Utorok
Zasielanie výsledkov T9-2014 na ZŠ doporučenou zásielkou

Dokumenty

Informácie o Testovaní 9

testovanie9@nucem.sk


Tel:
00421-2-68 26 03 10

00421-2-68 26 03 09
00421-2-68 26 03 11

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

Aký je cieľ Testovania 9?

 • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.
 • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
 • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
 • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Aký druh testu sa používa?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti
 • výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia
 • najdôležitejšie je poradie žiakov
 • používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr. na výstupe zo ZŠ, externá maturita)
 • nie je to bežný školský test (písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a pod.)

Aké sú očakávané hodnoty testu?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • očakávaná priemerná úspešnosť je 50 - 60 %
 • vyžaduje sa vysoká rozlišovacia sila položiek
 • spoľahlivosť (reliabilita) testu, t. j. presnosť merania - aspoň 0,80