Testovanie 9

Aktuálne

Testovanie 9-2016

6. apríla 2016 (streda) sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2016 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Export výsledkov žiakov z T9-2016 na základné školy v elektronickej podobe sa uskutoční dňa 29.4.2016. Výsledky si budú môcť ZŠ prevziať prostredníctvom programu Proforient formou priameho prepojenia na server CVTI - Školských výpočtových stredísk, alebo použitím .zip súboru stiahnutého zo stránky T9-2015. Výsledkové listiny T9-2016 budú do škôl doručované poštou od 21. mája 2016.

Nižšie sú zverejnené testy T9-2016 a kľúče správnych odpovedí.

Náhradný termín testovania NT T9-2016

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŚ v náhradnom termíne sa uskutoční 19. apríla 2016 (utorok) v krajských mestách SR, v školách, ktoré určili odbory školstva okresného úradu v sídle kraja po dohode s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania a s riaditeľmi vybraných škôl.
Žiakov, ktorí sa v riadnom termíne testovania z objektívnych dôvodov nezúčastnia, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení, prihláste na náhradný termín testovania do 08. apríla 2016. Oskenované Prihlášky na NT T9-2016 odošlite na e-mailovú adresu testovanie9@nucem.sk. Predmet e-mailu označte heslom „Testovanie 9-2016 – náhradné testovanie".
Zároveň Vás prosíme o zaslanie oskenovaných prihlášok aj tých žiakov, ktorí navštevujú školy v zahraničí a testovania sa nezúčastnia. V prihláške im uveďte „nezúčastní sa testovania“.


E-TESTOVANIE 9-2016

Všetky informácie o elektronickej forme Testovania 9-2016 a jeho generálnej skúške v tomto školskom roku (E-T9-2016) nájdete na http://www.etest.sk/e-testovanie-9-2016/.


Testovanie 9-2015

Informácie o výsledkoch Testovania 9-2015 nájdete v Správe T9-2015.


UPOZORNENIE

Na zverejnené testy T9 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Pre optimálne zobrazenie testov a kľúčov správnych odpovedí T9 je potrebná verzia programu ADOBE ACROBAT Reader, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.


Kalendár

dnes je 24. máj 2016
16.
máj
2016
Pondelok
Zverejnenie POP 2016/2017

Dokumenty

Informácie o Testovaní 9

testovanie9@nucem.sk


Tel:
00421-2-68 26 03 10

00421-2-68 26 03 09
00421-2-68 26 03 11

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

Aký je cieľ Testovania 9?

 • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.
 • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
 • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
 • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Aký druh testu sa používa?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti
 • výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia
 • najdôležitejšie je poradie žiakov
 • používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr. na výstupe zo ZŠ, externá maturita)
 • nie je to bežný školský test (písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a pod.)

Aké sú očakávané hodnoty testu?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • očakávaná priemerná úspešnosť je 50 - 60 %
 • vyžaduje sa vysoká rozlišovacia sila položiek
 • spoľahlivosť (reliabilita) testu, t. j. presnosť merania - aspoň 0,80