Testovanie 9

Aktuálne

Testovanie 9-2018

V školskom roku 2017/2018 sa riadny termín testovania uskutoční 21. marca 2018 (streda) a náhradný termín testovania sa uskutoční 05. apríla 2018 (štvrtok).

Zber údajov o žiakoch 9. ročníka ZŠ zabezpečovalo Centrum vedecko-technických informácií SR – Školské výpočtové strediská (CVTI SR – ŠVS) elektronickou formou od 20. novembra do 30. novembra 2017 v zmysle Usmernenia k prihlasovaniu.
Viac informácií o T9-2018 nájdete v dokumente Základné informácie T9-2018.

Zverejnili sme špecifikácie testov T9 pre školský rok 2017/2018 z matematiky a vyučovacích jazykov.

Generálna skúška inovovanej T9 zo SJSL

NÚCEM v školskom roku 2017/2018 uskutoční Generálnu skúšku inovovanej formy Testovania 9 zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. GS T9 SJSL 2018 sa uskutoční 18. apríla 2018 (streda), zúčastnia sa jej žiaci 8. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Viac informácií nájdete v 1. liste riaditeľom. Špecifikácia testu, vzorová ukážka, nahrávka a ďalšie dokumenty sú v časti Dokumenty/Generálna skúška inovovanej T9 zo SJSL 2018.

Testovanie 9-2017

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov
s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutočnilo
5. apríla 2017 (streda) na 1 437 ZŠ.
Testy písalo 36 535 žiakov, z toho 34 184 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 2 332 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 19 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským. Testovaných bolo aj 3 054 žiakov so zdravotným znevýhodnením a 483 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Výsledky celoslovenského testovania 9-2017

Základné informácie o výsledkoch žiakov 9. ročníka ZŠ nájdete v tlačovej správe.
Podrobnejšie informácie o výsledkoch sú uvedené v prezentácii T9-2017.
Prehľad o výsledkoch škôl nájdete na dataportáli NÚCEM.

Na základe analýzy výsledkov celoslovenského testovania T9-2017 sme pripravili správu TESTOVANIE 9-2017, priebeh, výsledky, analýzy, ktorá obsahuje odporúčania pre skvalitnenie vyučovania testovaných predmetov.

UPOZORNENIE

Na zverejnené testy T9 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Pre optimálne zobrazenie testov a kľúčov správnych odpovedí T9 je potrebná verzia programu ADOBE ACROBAT Reader, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.


Kalendár

dnes je 21. január 2018
30.
jún
2017
Piatok
Zverejnenie špecifikácie testov T9-2018
20.
november
2017
Pondelok
Začiatok prihlasovania žiakov na T9-2018
30.
november
2017
Štvrtok
Ukončenie prihlasovania žiakov na T9-2018
21.
marec
2018
Streda
Riadny termín testovania T9-2018
05.
apríl
2018
Štvrtok
Náhradný termín testovania T9-2018
18.
apríl
2018
Streda
Generálna skúška inovovanej T9 zo SJSL

Dokumenty

Informácie o Testovaní 9

testovanie9@nucem.sk


Tel:
00421-2-68 26 03 10

00421-2-68 26 03 09
00421-2-68 26 03 11

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

Aký je cieľ Testovania 9?

 • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.
 • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
 • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
 • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Aký druh testu sa používa?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti
 • výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia
 • najdôležitejšie je poradie žiakov
 • používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr. na výstupe zo ZŠ, externá maturita)
 • nie je to bežný školský test (písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a pod.)

Aké sú očakávané hodnoty testu?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • očakávaná priemerná úspešnosť je 50 - 60 %
 • vyžaduje sa vysoká rozlišovacia sila položiek
 • spoľahlivosť (reliabilita) testu, t. j. presnosť merania - aspoň 0,80