Testovanie 9

Aktuálne

Testovanie 9-2019

V školskom roku 2018/2019 sa riadny termín Testovania 9 uskutoční 3. a 4. apríla 2019 (streda, štvrtok), pričom 4. apríla sa Testovanie 9-2019 uskutoční iba na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským.
Náhradný termín testovania sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019.
Zverejnili sme Základné informácie k Testovaniu 9-2019.
V časti Dokumenty ► Testovanie 9-2019 sú zverejnené špecifikácie testov a ďalšie organizačné pokyny.

UPOZORNENIE!
Zákonom č. 210/2018 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa čl. 1. ods. 5 zákona č. 210/2018 Z.z. sa § 155 školského zákona dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Externé testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy sa uskutočňuje aj na všetkých gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom, kde sa ho zúčastňujú všetci žiaci 4. ročníka osemročného vzdelávacieho programu.“. Toto ustanovenie má účinnosť od 1. 9. 2018. V nadväznosti na túto zmenu MŠVVaŠ SR zverejnilo dodatok ku Pedagogicko-organizačným pokynom na šk. rok 2018/2019. Znamená to, že Testovania 9-2019 sa budú musieť zúčastniť aj žiaci 4. ročníka gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom.


Inovované testy Testovania 9

NÚCEM od školského roku 2018/2019 pripravuje zmeny v štruktúre a špecifikácii testov Testovania 9.
Inovácie testov spočívajú v navýšení počtu položiek vo všetkých predmetoch na 30, predĺžení času na ich riešenie a zavedení otvorených položiek, t.j. úloh s krátkou odpoveďou. Na školách s vyučovacím jazykom maďarským budú žiaci písať nové typy testov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry so zameraním na komunikačné zručnosti žiakov, ktorých súčasťou bude aj zvuková nahrávka pre časť Počúvanie s porozumením (viac informácií o inovovaných testoch zo SJSL nájdete v časti Generálna skúška inovovanej T9 zo SJSL).
Vzorové inovované testy Testovania 9 zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a matematiky, odpoveďové hárky a kľúče správnych odpovedí k týmto testom nájdete v dokumentoch časti Aktuálne a v časti Dokumenty ► Inovované testy T9.

Výsledky Testovania 9-2018

V školskom roku 2017/2018 sa riadny termín testovania uskutočnil 21. marca 2018 (streda) a náhradný termín testovania sa uskutočnil 05. apríla 2018 (štvrtok).

Informácie o výsledkoch Testovania 9-2018 nájdete v Správe k T9-2018.

Generálna skúška inovovanej T9 zo SJSL

18. apríla 2018 sa uskutočnila Generálna skúška inovovanej formy Testovania 9 zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Zúčastnili sa jej žiaci 8. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. NÚCEM zaslal zapojeným základným školám výsledky ich žiakov 14. júna 2018.
Viac informácií nájdete v tlačovej správe.
Špecifikácia testu, vzorová ukážka, nahrávka, organizačné pokyny a ďalšie dokumenty sú v časti Dokumenty/Generálna skúška inovovanej T9 zo SJSL 2018.


UPOZORNENIE

Na zverejnené testy T9 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Pre optimálne zobrazenie testov a kľúčov správnych odpovedí T9 je potrebná verzia programu ADOBE ACROBAT Reader, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.


Kalendár

dnes je 15. december 2018
03.
apríl
2019
Streda
Testovanie 9-2019 (MAT, SJL, MJL)
04.
apríl
2019
Štvrtok
Testovanie 9-2019 (SJSL, UJL)
16.
apríl
2019
Utorok
Náhradný termín Testovania 9-2019 (MAT, SJL, MJL)
17.
apríl
2019
Streda
Náhradný termín Testovania 9-2019 (SJSL, UJL)

Dokumenty

Informácie o Testovaní 9

testovanie9@nucem.sk


Tel:
00421-2-68 26 03 10

00421-2-68 26 03 09
00421-2-68 26 03 11

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

Aký je cieľ Testovania 9?

 • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.
 • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
 • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
 • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Aký druh testu sa používa?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti
 • výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia
 • najdôležitejšie je poradie žiakov
 • používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr. na výstupe zo ZŠ, externá maturita)
 • nie je to bežný školský test (písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a pod.)

Aké sú očakávané hodnoty testu?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • očakávaná priemerná úspešnosť je 50 - 60 %
 • vyžaduje sa vysoká rozlišovacia sila položiek
 • spoľahlivosť (reliabilita) testu, t. j. presnosť merania - aspoň 0,80