Testovanie 9

Aktuálne

Testovanie 9-2017

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutočnilo 5. apríla 2017 (streda) na 1437 ZŠ.
Na testovanie T9-2017 bolo prihlásených 37356 žiakov, z toho 18088 dievčat a 19268 chlapcov. 34930 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 2406 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 20 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským. Prihlásených bolo aj 3135 žiakov so zdravotným znevýhodnením a 515 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zverejnili sme kľúče správnych odpovedí T9-2017.

Náhradný termín testovania 9-2017

Náhradný termín testovania sa realizuje 20. apríla 2017 (štvrtok).
Zverejnenie miesta konania náhradného termínu NT T9-2017 v jednotlivých krajských mestách.

Upozornenie:
V teste z maďarského jazyka a literatúry sa nenachádzajú úlohy zamerané na nové pravidlá maďarského pravopisu, ktoré sú platné od 1. septembra 2016.

E-TESTOVANIE 9-2017

Dňa 22. marca 2017 na certifikačných základných školách prebehne generálna skúška elektronickej formy Testovania 9 (GS E-Testovanie 9-2017). Generálnej skúšky sa zúčastnia žiaci, ktorí majú záujem absolvovať riadny termín Testovania 9-2017 elektronicky.

Všetky informácie o elektronickej forme Testovania 9-2017 a jeho generálnej skúške v tomto školskom roku (E-T9-2017) nájdete na http://www.etest.sk/e-testovanie-9-2017/.

UPOZORNENIE

Na zverejnené testy T9 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Pre optimálne zobrazenie testov a kľúčov správnych odpovedí T9 je potrebná verzia programu ADOBE ACROBAT Reader, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.


Kalendár

dnes je 29. máj 2017
05.
apríl
2017
Streda
Zverejnenie testov T9-2017
10.
apríl
2017
Pondelok
Zverejnenie kľúčov správnych odpovedí T9-2017
12.
apríl
2017
Streda
Zverejnenie miesta konania NT T9-2017
20.
apríl
2017
Štvrtok
Náhradný termín testovania T9-2017
28.
apríl
2017
Piatok
Doručenie výsledkov žiakov ZŠ T9-2017 (elektronická forma)
22.
máj
2017
Pondelok
Doručenie výsledkov žiakov ZŠ T9-2017 (pošta)

Dokumenty

Informácie o Testovaní 9

testovanie9@nucem.sk


Tel:
00421-2-68 26 03 10

00421-2-68 26 03 09
00421-2-68 26 03 11

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

Aký je cieľ Testovania 9?

 • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.
 • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
 • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
 • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Aký druh testu sa používa?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti
 • výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia
 • najdôležitejšie je poradie žiakov
 • používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr. na výstupe zo ZŠ, externá maturita)
 • nie je to bežný školský test (písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a pod.)

Aké sú očakávané hodnoty testu?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • očakávaná priemerná úspešnosť je 50 - 60 %
 • vyžaduje sa vysoká rozlišovacia sila položiek
 • spoľahlivosť (reliabilita) testu, t. j. presnosť merania - aspoň 0,80