Testovanie 9

Aktuálne

Testovanie 9-2018

V školskom roku 2017/2018 sa riadny termín testovania uskutočnil 21. marca 2018 (streda) a náhradný termín testovania sa uskutoční 05. apríla 2018 (štvrtok).

Výsledky Testovania 9-2018

Informácie o výsledkoch Testovania 9-2018 nájdete v tlačovej správe a prezentácii s výsledkami T9-2018.

Náhradný termín Testovania 9-2018

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v náhradnom termíne je určené žiakom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť Testovania 9-2018 v riadnom termíne (v zmysle § 155 odseku 7 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení). Žiakov, ktorí sa na riadnom termíne testovania z objektívnych dôvodov nezúčastnili, prihlási školský koordinátor elektronickou formou na náhradný termín testovania do 23. marca 2018 prostredníctvom https://testovanie.iedu.sk/nahradny.aspx.

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v náhradnom termíne (NT T9-2018) sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok) v krajských mestách SR, v školách, ktoré určili odbory školstva okresného úradu v sídle kraja (OŠ OÚ) po dohode s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a s riaditeľmi vybraných škôl. Zamestnanci OŠ OÚ budú kontrolovať dodržiavanie pokynov na prípravu a administráciu testov NT T9-2018 a koordinovať jeho priebeh vo vybraných školách. NT T9-2018 bude prebiehať v zmysle pokynov vydaných NÚCEM:
Miesto konania a harmonogram testovania NT T9-2018
Pokyny na organizáciu testovania NT T9-2018.

Výsledky žiakov v T9-2018 v elektronickej podobe získajú základné aj stredné školy 17. apríla 2018, výsledkové listy žiakov v papierovej podobe budú doručené základným školám koncom apríla 2018.

Generálna skúška inovovanej T9 zo SJSL

18. apríla 2018 sa uskutočnila Generálna skúška inovovanej formy Testovania 9 zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Zúčastnili sa jej žiaci 8. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. NÚCEM dodá zapojeným základným školám výsledky ich žiakov do 14. júna 2018.
Viac informácií nájdete v 1. liste riaditeľom, 2. liste riaditeľom a 3. liste riaditeľom.
Špecifikácia testu, vzorová ukážka, nahrávka, organizačné pokyny a ďalšie dokumenty sú v časti Dokumenty/Generálna skúška inovovanej T9 zo SJSL 2018.


Výsledky celoslovenského testovania 9-2017

Základné informácie o výsledkoch žiakov 9. ročníka ZŠ nájdete v tlačovej správe.
Podrobnejšie informácie o výsledkoch sú uvedené v prezentácii T9-2017.
Prehľad o výsledkoch škôl nájdete na dataportáli NÚCEM.

Na základe analýzy výsledkov celoslovenského testovania T9-2017 sme pripravili správu TESTOVANIE 9-2017, priebeh, výsledky, analýzy, ktorá obsahuje odporúčania pre skvalitnenie vyučovania testovaných predmetov.

UPOZORNENIE

Na zverejnené testy T9 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Pre optimálne zobrazenie testov a kľúčov správnych odpovedí T9 je potrebná verzia programu ADOBE ACROBAT Reader, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.


Kalendár

dnes je 25. jún 2018
17.
apríl
2018
Utorok
Sprístupnenie výsledkov žiakov v T9-2018 v elektronickej forme
05.
jún
2018
Utorok
Zverejnenie Tlačovej správy k výsledkom T9-2018

Dokumenty

Informácie o Testovaní 9

testovanie9@nucem.sk


Tel:
00421-2-68 26 03 10

00421-2-68 26 03 09
00421-2-68 26 03 11

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

Aký je cieľ Testovania 9?

 • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.
 • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
 • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
 • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Aký druh testu sa používa?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti
 • výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia
 • najdôležitejšie je poradie žiakov
 • používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr. na výstupe zo ZŠ, externá maturita)
 • nie je to bežný školský test (písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a pod.)

Aké sú očakávané hodnoty testu?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • očakávaná priemerná úspešnosť je 50 - 60 %
 • vyžaduje sa vysoká rozlišovacia sila položiek
 • spoľahlivosť (reliabilita) testu, t. j. presnosť merania - aspoň 0,80