Testovanie 9

Aktuálne

Testovanie 9-2015


Dňa 11. mája 2015 sa uskutočnila tlačová beseda MŠVVaŠ SR, na ktorej boli prezentované výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015.
Viac na http://www.minedu.sk/deviatakom-isla-opat-lepsie-slovencina-nez-matematika/.
Zverejnili sme Základné informácie o výsledkoch Testovania 9-2015.
Podrobnejšie informácie zverejníme začiatkom júna 2015.

Dňa 15. apríla 2015 sa celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ zúčastnilo celkovo 41 593 žiakov z 1 448 základných škôl.
Testy písalo 38 824 žiakov z 1 309 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 2 751 žiakov zo 137 škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 18 žiakov z 2 škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským. Testovania sa zúčastnilo aj 2 825 žiakov so zdravotným znevýhodnením okrem žiakov s mentálnym postihnutím.
Pre žiakov, ktorí sa z vážnych, najmä zdravotných, dôvodov nemohli zúčastniť na riadnom termíne, je určený náhradný termín Testovania 9. Ten sa uskutoční 21. apríla 2015 vo vybraných školách.

Kľúče správnych odpovedí z T9-2015 sme zverejnili 20. apríla 2015.
Výsledky žiakov 9. ročníka ZŠ budú ZŠ dostupné v elektronickej forme od 30. apríla 2015.

V tomto školskom roku žiaci písali testy v nasledovnom poradí:
matematika v slovenskom jazyku, matematika v maďarskom jazyku,
slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŚ v náhradnom termíne NT sa uskutoční 21. apríla 2015 (utorok) v krajských mestách SR, v školách, ktoré určili odbory školstva okresného úradu v sídle kraja (ďalej len OŠ OÚ) po dohode s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a s riaditeľmi vybraných škôl.
Žiakov, ktorí sa na hlavnom termíne testovania z objektívnych dôvodov nezúčastnia, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení, prihláste písomne prostredníctvom prihlášky na náhradný termín testovania do 16. apríla 2015.

Testovanie 9-2014

Zverejnili sme Správu T9-2014, priebeh, výsledky, analýzy.

Zverejnili sme Tlačovú správu k výsledkom testovania žiakov 9. ročníka ZŠ
v školskom roku 2013/2014
.

Podrobnejšie informácie o výsledkoch T9-2014 prezentujeme v dokumente Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v šk. roku 2013/2014.

Výsledky škôl v Testovaní 9-2014 nájdete na našej webovej stránke na portáli VÝSLEDKY TESTOVANÍ. Pre správne fungovanie aplikácie odporúčame mať nainštalovanú najvyššiu verziu webového prehliadača.Informácia k zverejneným testom a kľúčom správnych odpovedí T9.
Pre optimálne zobrazenie testov je potrebná verzia programu
Adobe Reader verzia 9.5.0, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.

UPOZORNENIE

Na zverejnené testy T9 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Kalendár

dnes je 25. máj 2015
 
máj
2015
 
Zverejnili sme Základné informácie k výsledkom T9-2015

Dokumenty

Informácie o Testovaní 9

testovanie9@nucem.sk


Tel:
00421-2-68 26 03 10

00421-2-68 26 03 09
00421-2-68 26 03 11

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

Aký je cieľ Testovania 9?

 • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.
 • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
 • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
 • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Aký druh testu sa používa?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti
 • výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia
 • najdôležitejšie je poradie žiakov
 • používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr. na výstupe zo ZŠ, externá maturita)
 • nie je to bežný školský test (písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a pod.)

Aké sú očakávané hodnoty testu?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • očakávaná priemerná úspešnosť je 50 - 60 %
 • vyžaduje sa vysoká rozlišovacia sila položiek
 • spoľahlivosť (reliabilita) testu, t. j. presnosť merania - aspoň 0,80