Testovanie 9

Aktuálne

Vzorové inovované testy Testovania 9

NÚCEM od školského roku 2018/2019 pripravuje zmeny v štruktúre a špecifikácii testov Testovania 9.
Inovácie testov spočívajú v navýšení počtu položiek vo všetkých predmetoch na 30, predĺžení času na ich riešenie a zavedení otvorených položiek, t.j. úloh s krátkou odpoveďou. Na školách s vyučovacím jazykom maďarským budú žiaci písať nové typy testov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry so zameraním na komunikačné zručnosti žiakov, ktorých súčasťou bude aj zvuková nahrávka pre časť Počúvanie s porozumením (viac informácií o inovovaných testoch zo SJSL nájdete v časti Generálna skúška inovovanej T9 zo SJSL).

Vzorové inovované testy Testovania 9 zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a matematiky, odpoveďové hárky a kľúče správnych odpovedí k týmto testom nájdete v dokumentoch časti Aktuálne a v časti Dokumenty ► Inovované testy T9. Začiatkom septembra 2018 zverejníme špecifikácie inovovaných testov a školám zašleme e-mailom ďalšie informácie.

Výsledky Testovania 9-2018

V školskom roku 2017/2018 sa riadny termín testovania uskutočnil 21. marca 2018 (streda) a náhradný termín testovania sa uskutoční 05. apríla 2018 (štvrtok).

Informácie o výsledkoch Testovania 9-2018 nájdete v tlačovej správe a prezentácii s výsledkami T9-2018.

Výsledky žiakov v T9-2018 v elektronickej podobe získajú základné aj stredné školy 17. apríla 2018, výsledkové listy žiakov v papierovej podobe boli doručené základným školám koncom apríla 2018.

Generálna skúška inovovanej T9 zo SJSL

18. apríla 2018 sa uskutočnila Generálna skúška inovovanej formy Testovania 9 zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Zúčastnili sa jej žiaci 8. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. NÚCEM zaslal zapojeným základným školám výsledky ich žiakov 14. júna 2018.
Viac informácií nájdete v tlačovej správe.
Špecifikácia testu, vzorová ukážka, nahrávka, organizačné pokyny a ďalšie dokumenty sú v časti Dokumenty/Generálna skúška inovovanej T9 zo SJSL 2018.


UPOZORNENIE

Na zverejnené testy T9 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Pre optimálne zobrazenie testov a kľúčov správnych odpovedí T9 je potrebná verzia programu ADOBE ACROBAT Reader, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.


Kalendár

dnes je 20. august 2018
17.
apríl
2018
Utorok
Sprístupnenie výsledkov žiakov v T9-2018 v elektronickej forme
05.
jún
2018
Utorok
Zverejnenie Tlačovej správy k výsledkom T9-2018

Dokumenty

Informácie o Testovaní 9

testovanie9@nucem.sk


Tel:
00421-2-68 26 03 10

00421-2-68 26 03 09
00421-2-68 26 03 11

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

Aký je cieľ Testovania 9?

 • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.
 • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
 • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
 • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Aký druh testu sa používa?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti
 • výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia
 • najdôležitejšie je poradie žiakov
 • používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr. na výstupe zo ZŠ, externá maturita)
 • nie je to bežný školský test (písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a pod.)

Aké sú očakávané hodnoty testu?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • očakávaná priemerná úspešnosť je 50 - 60 %
 • vyžaduje sa vysoká rozlišovacia sila položiek
 • spoľahlivosť (reliabilita) testu, t. j. presnosť merania - aspoň 0,80