Medzinárodné
merania

Informácie

TALIS - Medzinárodná štúdia o vyučovaní a vzdelávaní (Teaching and Learning International Survey)

TALIS je medzinárodná štúdia, ktorej cieľom je monitorovať pracovné prostredie a podmienky učiteľov a riaditeľov škôl, vplyv vzdelávacej politiky na prácu učiteľov a vyučovanie (napr. hodnotenie práce učiteľov, kvalifikačné požiadavky a pracovné povinnosti učiteľov, metódy vyučovania, postoje učiteľov, a pod.). Realizátorom štúdie TALIS je Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá organizuje štúdiu v pravidelných päť ročných cykloch. Slovenská republika participuje na štúdii od jej prvej realizácie v roku 2008, kedy sa jej zúčastnilo aj ďalších 23 krajín. V druhom cykle štúdie v roku 2013 sa do štúdie zapojilo 34 krajín vrátane Slovenskej republiky. Základnú výskumnú vzorku tvoria učitelia 2. stupňa ZŠ a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií (ISCED 2).

Výskumným nástrojom štúdie TALIS sú dotazníky pre učiteľov a riaditeľov škôl, ktoré boli v prvom cykle štúdie administrované v papierovej forme, od druhého cyklu - TALIS 2013 – Slovenská republika využíva výhradne on-line formu distribúcie dotazníkov.

Kontakt na národné centrum štúdie

talis@nucem.sk

Prečo je TALIS dôležitý?

umožňuje vnímať vyučovací proces v širších súvislostiach na národnej úrovni (napr. výkon žiakov v iných národných alebo medzinárodných meraniach, výsledky škôl, uplatnenie žiakov v praxi resp. ďalšom štúdiu, analýzy výsledkov na podporu dobrej praxe);

umožňuje komplexnejšie vnímať vyučovací proces na Slovensku a na medzinárodnej úrovni (napr. pravidelné monitorovanie stavu v jednotlivých krajinách v rámci jednotlivých indikátorov - napr. ďalšie vzdelávanie učiteľov, porovnanie vzdelávacej politiky medzi krajinami, konkurencieschopnosť absolventov škôl v zahraničí, porovnanie výkonu žiakov v iných medzinárodných meraniach a určenie príčin vzniknutého stavu);

sleduje vplyv vzdelávacej politiky na prácu učiteľov (napr. zlepšenie pracovných podmienok učiteľov a ich ďalší profesijný rozvoj, spätná väzba pre príslušné orgány štátnej správy súvisiacej so vzdelávaním).

Odkaz na medzinárodné centrum štúdie TALIS

OECD Teaching and Learning International Survey(TALIS)2018

Aktuálne

TALIS 2018

Hlavné meranie medzinárodného výskumu OECD TALIS 2018 sa uskutoční 30.4. - 11.5. 2018 v približne 200 základných školách a osemročných gymnáziách.

Pilotné overovanie nástrojov merania medzinárodného výskumu OECD TALIS 2018 sa uskutočnilo 6. - 17.2. 2017 na 30 základných školách a osemročných gymnáziách a zapojilo sa doň 30 riaditeľov a 541 učiteľov.

Všetkým zúčastneným školám a učiteľom ďakujeme za spoluprácu.Kalendár

dnes je 22. február 2018
 
september
2017
 
oslovenie vybraných škôl do hlavného merania štúdie TALIS 2018
30.
apríl
2018
Pondelok
začiatok hlavného merania štúdie TALIS 2018
11.
máj
2018
Piatok
ukončenie hlavného merania štúdie TALIS 2018