Medzinárodné
merania

Informácie

TALIS - Medzinárodná štúdia o vyučovaní a vzdelávaní (Teaching and Learning International Survey)

TALIS je medzinárodná štúdia, ktorej cieľom je monitorovať pracovné prostredie a podmienky učiteľov a riaditeľov škôl, vplyv vzdelávacej politiky na prácu učiteľov a vyučovanie (napr. hodnotenie práce učiteľov, kvalifikačné požiadavky a pracovné povinnosti učiteľov, metódy vyučovania, postoje učiteľov, a pod.). Realizátorom štúdie TALIS je Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá organizuje štúdiu v pravidelných päť ročných cykloch. Slovenská republika participuje na štúdii od jej prvej realizácie v roku 2008, kedy sa jej zúčastnilo aj ďalších 23 krajín. V druhom cykle štúdie v roku 2013 sa do štúdie zapojilo 34 krajín vrátane Slovenskej republiky. Základnú výskumnú vzorku tvoria učitelia 2. stupňa ZŠ a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií (ISCED 2).

Výskumným nástrojom štúdie TALIS sú dotazníky pre učiteľov a riaditeľov škôl, ktoré boli v prvom cykle štúdie administrované v papierovej forme, od druhého cyklu - TALIS 2013 – Slovenská republika využíva výhradne on-line formu distribúcie dotazníkov.

Kontakt na národné centrum štúdie

talis@nucem.sk

Prečo je TALIS dôležitý?

umožňuje vnímať vyučovací proces v širších súvislostiach na národnej úrovni (napr. výkon žiakov v iných národných alebo medzinárodných meraniach, výsledky škôl, uplatnenie žiakov v praxi resp. ďalšom štúdiu, analýzy výsledkov na podporu dobrej praxe);

umožňuje komplexnejšie vnímať vyučovací proces na Slovensku a na medzinárodnej úrovni (napr. pravidelné monitorovanie stavu v jednotlivých krajinách v rámci jednotlivých indikátorov - napr. ďalšie vzdelávanie učiteľov, porovnanie vzdelávacej politiky medzi krajinami, konkurencieschopnosť absolventov škôl v zahraničí, porovnanie výkonu žiakov v iných medzinárodných meraniach a určenie príčin vzniknutého stavu);

sleduje vplyv vzdelávacej politiky na prácu učiteľov (napr. zlepšenie pracovných podmienok učiteľov a ich ďalší profesijný rozvoj, spätná väzba pre príslušné orgány štátnej správy súvisiacej so vzdelávaním).

Odkaz na medzinárodné centrum štúdie TALIS

OECD Teaching and Learning International Survey(TALIS)2018

Aktuálne

TALIS 2018

V roku 2015 sa začala príprava 3. cyklu medzinárodného výskumu OECD TALIS 2018 zameraného na sledovanie vplyvu vzdelávacej politiky na pracovné podmienky učiteľov a na vyučovanie, monitorovanie postavenia a kvalifikovanosti učiteľov v medzinárodnom kontexte. Hlavný zber dát medzinárodného výskumu OECD TALIS 2018 sa uskutoční na vzorke učiteľov a riaditeľov ZŠ a osemročných gymnázií (ISCED 2) v roku 2018 a pilotný zber dát sa uskutoční v roku 2017.
Kalendár

dnes je 27. február 2017
 
február
2017
 
Pilotné overovanie nástrojov štúdie TALIS 2018