Medzinárodné
merania

Medzinárodné merania

NÚCEM z poverenia MŠVVaŠ SR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) realizuje viacero významných medzinárodných meraní výsledkov a kontextu vzdelávania, ktoré spĺňajú kritériá porovnávacieho pedagogického výskumu. Cieľom medzinárodných meraní nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase, odhaľovať ich silné aj slabé stránky a nachádzať možnosti zlepšenia. V súčasnosti realizujeme päť medzinárodných štúdií, sú to štúdie OECD PISA a TALIS a štúdie IEA PIRLS, TIMSS a ICILS.

Oddelenie medzinárodných meraní (OMM) v NÚCEM, ktoré slúži ako Národné koordinačné centrum medzinárodných štúdií na Slovensku, v rámci týchto štúdií uskutočňuje vývoj a adaptáciu hodnotiacich rámcov a nástrojov na meranie vzdelávacích výsledkov, pripravuje a organizuje zber dát v zúčastnených školách, spracováva dáta a vyhodnocuje výsledky, pripravuje národné správy a tvorí výstupy pre aplikovaný výskum v oblasti vzdelávania a vzdelávaciu politiku. Na Slovensku neexistuje iné pracovisko s porovnateľnými skúsenosťami v tejto oblasti.

OECD a IEA

Medzinárodné merania organizujú dve medzinárodné organizácie: OECD a IEA. Každá z nich má iné ciele. Zatiaľ čo OECD zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky, IEA sleduje výsledky vzdelávania vo vzťahu k predpísanému obsahu vzdelávania jednotlivých zúčastnených krajín a skúma žiakov vybraných ročníkov jednotlivých stupňov vzdelávania. Obidve organizácie sa zaujímajú nielen o priemerný výkon (počet bodov) dosahovaný zúčastnenými krajinami, ale aj o okolnosti, ktoré ho ovplyvňujú (napr. motiváciu žiakov, vybavenie škôl a domácností a pod.) a jeho ďalšie aspekty (napr. rovnosť vo vzdelávaní).

Informácie o medzinárodných meraniach

omm@nucem.sk

Aktuálne

PISA 2018

V dňoch 16. – 27. apríla 2018 sa na Slovensku uskutočnilo hlavné meranie štúdie PISA 2018, ktorého sa zúčastnilo 387 základných a stredných škôla približne 7600 15- ročných žiakov.

Všetkým školám, ktoré sa do štúdie zapojili, ĎAKUJEME.

PISA 2015

Dňa 21. novembra 2017 o 08:00 CEST boli oficiálne zverejnené Prvé výsledky medzinárodného výskumu 15-ročných žiakov z oblasti tímového riešenia problémov z pohľadu Slovenska, Medzinárodná správa štúdie OECD PISA 2015 z oblasti tímového riešenia problémov a Ukážka úlohy z oblasti tímového riešenia problémov.

V septembri 2017 sme zverejnili Národnú správu PISA 2015. V správe sa okrem všeobecných informácií nachádzajú aj hlbšie analýzy výkonov žiakov z pohľadu Slovenska. Jej elektronickú verziu môžete nájsť tu: Národná správa PISA 2015.

Zistenia týkajúce sa Životnej pohody a prosperity slovenských žiakov v štúdii PISA je možné nájsť vo zverejnenom dokumente „Životná pohoda a prosperita žiaka v štúdii PISA 2015“, ktorého elektronickú verziu môžete nájsť tu: Životná pohoda a prosperita žiaka v štúdii PISA 2015.

Dňa 24. mája 2017 o 11:00 CEST bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa štúdie OECD PISA 2015 z oblasti finančnej gramotnosti. Spolu so zverejnením medzinárodnej správy, boli zverejnené aj Prvé výsledky z oblasti finančnej gramotnosti z pohľadu Slovenska v štúdii PISA 2015, Príloha Medzinárodné úrovne výkonu - finančná gramotnosť a Ukážky úloh z finančnej gramotnosti.

eTIMSS 2019

V dňoch 14.3. - 6. 4. 2018 sa uskutočnilo pilotné meranie štúdie eTIMSS 2019. Do merania sa zapojilo 47 základných škôl a vyše 1400 žiakov 4. ročníka.

Všetkým školám, ktoré sa do štúdie zapojili, ĎAKUJEME.

Výskum IEA TIMSS 2019 sa po prvý krát realizuje v elektronickej podobe – prostredníctvom PC resp. tabletov, čo umožnilo rozšíriť testovanie aj o riešenie problémových úloh. Na Slovensku sa pre túto vekovú kategóriu žiakov realizuje po štvrtý krát.

TALIS 2018

V dňoch 30.4. - 11.5. 2018 sa uskutočnilo hlavné meranie medzinárodného výskumu OECD TALIS 2018 na približne 182 základných školách a osemročných gymnáziách a zapojilo sa približne 3300 osôb vyučujúcich na ISCED 2.

Všetkým školám zapojeným do merania ĎAKUJEME.

PIRLS 2016

Dňa 5. decembra 2017 o 10:00 hodine boli oficiálne zverejnené medzinárodné výsledky štúdie PIRLS 2016. Spolu so zverejnením medzinárodnej správy, boli zverejnené aj Prvé výsledky Slovenska v štúdii PIRLS 2016, Príloha 1 Medzinárodné úrovne čitateľských zručností, Príloha 2 Čítanka, Príloha 3 Ukážky otázok vzťahujúcich sa k Čítanke.

Hlavné testovanie medzinárodnej štúdie PIRLS 2016 bolo administrované 2. – 19.5. 2016 na 220 základných školách, z čoho 204 škôl bolo s vyučovacím jazykom slovenským a 16 škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Celkovo sa do hlavného merania štúdie zapojilo približne 5 600 žiakov.

Všetkým školám zapojeným do testovania ĎAKUJEME.

Kalendár

dnes je 12. december 2018
14.
marec
2018
Streda
začiatok pilotného testovania eTIMSS 2019
06.
apríl
2018
Piatok
ukončenie pilotného testovania eTIMSS 2019
16.
apríl
2018
Pondelok
začiatok hlavného testovania PISA 2018
27.
apríl
2018
Piatok
ukončenie hlavného testovania PISA 2018
30.
apríl
2018
Pondelok
začiatok hlavného merania štúdie TALIS 2018
11.
máj
2018
Piatok
ukončenie hlavného merania štúdie TALIS 2018
 
október
2018
 
oslovenie škôl vybraných do hlavného testovania TIMSS 2019
13.
máj
2019
Pondelok
začiatok hlavného testovania štúdie TIMSS 2019
24.
máj
2019
Piatok
ukončenie hlavného testovania štúdie TIMSS 2019
19.
jún
2019
Streda
zverejnenie prvej časti medzinárodnej správy k TALIS 2018 spolu s krátkou správou venovanou prvotným zisteniam štúdie z pohľadu Slovenska
 
marec
2020
 
zverejnenie druhej časti medzinárodnej správy k TALIS 2018 spolu s krátkou správou venovanou prvotným zisteniam štúdie z pohľadu Slovenska