Medzinárodné
merania

odborná konferencia

PISA 2015 - Výzvy pre slovenské školstvo

Dňa 18. mája 2017 sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana uskutočnila v Aule Datalan Žilinskej univerzity v Žiline odborná konferencia k výsledkom medzinárodnej štúdie PISA.

Prezentácie a videá z konferencie, môžete nájsť TU.

Súbor zaujímavých odkazov na stránky, ktoré poskytli prednášajúci môžete nájsť TU.

Pozvánku spolu s programom konferencie nájdete TU.


Medzinárodné merania

NÚCEM z poverenia MŠVVaŠ SR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) realizuje viacero významných medzinárodných meraní výsledkov a kontextu vzdelávania, ktoré spĺňajú kritériá porovnávacieho pedagogického výskumu. Cieľom medzinárodných meraní nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase, odhaľovať ich silné aj slabé stránky a nachádzať možnosti zlepšenia. V súčasnosti realizujeme päť medzinárodných štúdií, sú to štúdie OECD PISA a TALIS a štúdie IEA PIRLS, TIMSS a ICILS.

Oddelenie medzinárodných meraní (OMM) v NÚCEM, ktoré slúži ako Národné koordinačné centrum medzinárodných štúdií na Slovensku, v rámci týchto štúdií uskutočňuje vývoj a adaptáciu hodnotiacich rámcov a nástrojov na meranie vzdelávacích výsledkov, pripravuje a organizuje zber dát v zúčastnených školách, spracováva dáta a vyhodnocuje výsledky, pripravuje národné správy a tvorí výstupy pre aplikovaný výskum v oblasti vzdelávania a vzdelávaciu politiku. Na Slovensku neexistuje iné pracovisko s porovnateľnými skúsenosťami v tejto oblasti.

OECD a IEA

Medzinárodné merania organizujú dve medzinárodné organizácie: OECD a IEA. Každá z nich má iné ciele. Zatiaľ čo OECD zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky, IEA sleduje výsledky vzdelávania vo vzťahu k predpísanému obsahu vzdelávania jednotlivých zúčastnených krajín a skúma žiakov vybraných ročníkov jednotlivých stupňov vzdelávania. Obidve organizácie sa zaujímajú nielen o priemerný výkon (počet bodov) dosahovaný zúčastnenými krajinami, ale aj o okolnosti, ktoré ho ovplyvňujú (napr. motiváciu žiakov, vybavenie škôl a domácností a pod.) a jeho ďalšie aspekty (napr. rovnosť vo vzdelávaní).

Informácie o medzinárodných meraniach

omm@nucem.sk

Aktuálne

PISA 2015

Dňa 24. mája 2017 o 11:00 CEST bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa štúdie OECD PISA 2015 z oblasti finančnej gramotnosti. Spolu so zverejnením medzinárodnej správy, boli zverejnené aj Prvé výsledky z oblasti finančnej gramotnosti z pohľadu Slovenska v štúdii PISA 2015, Príloha Medzinárodné úrovne výkonu - finančná gramotnosť a Ukážky úloh z finančnej gramotnosti.

Dňa 6. decembra 2016 o 11:00 CET bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa štúdie OECD PISA 2015 1. časť a 2 časť. Spolu so zverejnením medzinárodnej správy, boli zverejnené aj Prvé výsledky Slovenska v štúdii OECD PISA 2015, Príloha 1 Výsledky krajín PISA 2015, Príloha 2 Medzinárodné úrovne výkonu, Ukážky úloh z prírodovednej gramotnosti, Často kladené otázky o štúdii PISA a Mýty o testovaní PISA a ich vyvrátenie.

Niektoré ďalšie informácie o výsledkoch štúdie PISA 2015 môžete nájsť na stránke OECD.
Zistenia zo štúdie PISA 2015 z pohľadu krajín Európskej únie môžete nájsť tu.TIMSS 2015

Dňa 29. novembra 2016 o 10:00 CET bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa TIMSS 2015 - matematika a Medzinárodná správa TIMSS 2015 - prírodné vedy. Spolu so zverejnením medzinárodnej správy, boli zverejnené aj Prvé výsledky Slovenska v štúdii TIMSS 2015, Výsledky krajín a zadefinované Medzinárodné úrovne výkonu TIMSS 2015 - matematika a prírodné vedy a tiež Ukážky uvoľnených úloh použitých v štúdii TIMSS 2015 - matematika a prírodné vedy.
Niektoré ďalšie informácie o výsledkoch štúdie TIMSS 2015 môžete nájsť tu.

PIRLS 2016

Hlavné testovanie medzinárodnej štúdie PIRLS 2016 bolo administrované 2. – 19.5. 2016 na 220 základných školách, z čoho 204 škôl bolo s vyučovacím jazykom slovenským a 16 škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Celkovo sa do hlavného merania štúdie zapojilo približne 5 600 žiakov. Aktuálne čakáme na zverejnenie Medzinárodnej správy o výsledkoch.

Pilotné testovanie medzinárodnej štúdie PIRLS 2016 bolo administrované 16. – 20. 3. 2015 na 40 základných školách a zapojilo sa doň približne 1 200 žiakov 4. ročníka ZŠ.

TALIS 2018

Pilotné overovanie nástrojov merania medzinárodného výskumu OECD TALIS 2018 sa uskutočnilo 6. - 17.2. 2017 na 30 základných školách a osemročných gymnáziách a zapojilo sa doň 30 riaditeľov a 541 učiteľov.

Hlavné meranie sa uskutoční v roku 2018.

Kalendár

dnes je 18. august 2017
24.
apríl
2017
Pondelok
Začiatok pilotného merania PISA 2018
05.
máj
2017
Piatok
Ukončenie pilotného merania PISA 2018
18.
máj
2017
Štvrtok
odborná konferencia PISA 2015 - Výzvy pre slovenské školstvo
24.
máj
2017
Streda
11: 00 CEST Zverejnenie prvých výsledkov SR z oblasti finančnej gramotnosti v štúdii PISA 2015