Medzinárodné
merania

Medzinárodné merania

NÚCEM z poverenia MŠVVaŠ SR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) realizuje viacero významných medzinárodných meraní výsledkov a kontextu vzdelávania, ktoré spĺňajú kritériá porovnávacieho pedagogického výskumu. Cieľom medzinárodných meraní nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase, odhaľovať ich silné aj slabé stránky a nachádzať možnosti zlepšenia. V súčasnosti realizujeme päť medzinárodných štúdií, sú to štúdie OECD PISA a TALIS a štúdie IEA PIRLS, TIMSS a ICILS.

Oddelenie medzinárodných meraní (OMM) v NÚCEM, ktoré slúži ako Národné koordinačné centrum medzinárodných štúdií na Slovensku, v rámci týchto štúdií uskutočňuje vývoj a adaptáciu hodnotiacich rámcov a nástrojov na meranie vzdelávacích výsledkov, pripravuje a organizuje zber dát v zúčastnených školách, spracováva dáta a vyhodnocuje výsledky, pripravuje národné správy a tvorí výstupy pre aplikovaný výskum v oblasti vzdelávania a vzdelávaciu politiku. Na Slovensku neexistuje iné pracovisko s porovnateľnými skúsenosťami v tejto oblasti.

OECD a IEA

Medzinárodné merania organizujú dve medzinárodné organizácie: OECD a IEA. Každá z nich má iné ciele. Zatiaľ čo OECD zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky, IEA sleduje výsledky vzdelávania vo vzťahu k predpísanému obsahu vzdelávania jednotlivých zúčastnených krajín a skúma žiakov vybraných ročníkov jednotlivých stupňov vzdelávania. Obidve organizácie sa zaujímajú nielen o priemerný výkon (počet bodov) dosahovaný zúčastnenými krajinami, ale aj o okolnosti, ktoré ho ovplyvňujú (napr. motiváciu žiakov, vybavenie škôl a domácností a pod.) a jeho ďalšie aspekty (napr. rovnosť vo vzdelávaní).

Informácie o medzinárodných meraniach

omm@nucem.sk

Aktuálne

PIRLS 2016

Dňa 5. decembra 2017 o 10:00 hodine boli oficiálne zverejnené medzinárodné výsledky štúdie PIRLS 2016. Spolu so zverejnením medzinárodnej správy, boli zverejnené aj Prvé výsledky Slovenska v štúdii PIRLS 2016, Príloha 1 Medzinárodné úrovne čitateľských zručností, Príloha 2 Čítanka, Príloha 3 Ukážky otázok vzťahujúcich sa k Čítanke.

Hlavné testovanie medzinárodnej štúdie PIRLS 2016 bolo administrované 2. – 19.5. 2016 na 220 základných školách, z čoho 204 škôl bolo s vyučovacím jazykom slovenským a 16 škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Celkovo sa do hlavného merania štúdie zapojilo približne 5 600 žiakov.

Všetkým školám zapojeným do testovania ĎAKUJEME.

Návratka pre školy oslovené do medzinárodných štúdií.

Ak Vaša škola bola požiadaná o účasť v niektorej z medzinárodných štúdií, vyplňte prosím túto návratku.

PISA 2018

V tomto období prebieha príprava realizácie štúdie PISA 2018. V hlavnom meraní PISA 2018, ktoré sa uskutoční 16. – 27. apríla 2018 sa na Slovensku zúčastní približne 400 základných a stredných škôl. V týchto dňoch prebieha v medzinárodnom centre štúdie výber konkrétnych škôl zo Slovenska. Školy, ktoré budú zaradené do hlavného merania štúdie PISA oslovíme oficiálnym listom v období september/október 2017.

PISA 2015

Dňa 21. novembra 2017 o 08:00 CEST boli oficiálne zverejnené Prvé výsledky medzinárodného výskumu 15-ročných žiakov z oblasti tímového riešenia problémov z pohľadu Slovenska, Medzinárodná správa štúdie OECD PISA 2015 z oblasti tímového riešenia problémov a Ukážka úlohy z oblasti tímového riešenia problémov.

V septembri 2017 sme zverejnili Národnú správu PISA 2015. V správe sa okrem všeobecných informácií nachádzajú aj hlbšie analýzy výkonov žiakov z pohľadu Slovenska. Jej elektronickú verziu môžete nájsť tu: Národná správa PISA 2015.

Zistenia týkajúce sa Životnej pohody a prosperity slovenských žiakov v štúdii PISA je možné nájsť vo zverejnenom dokumente „Životná pohoda a prosperita žiaka v štúdii PISA 2015“, ktorého elektronickú verziu môžete nájsť tu: Životná pohoda a prosperita žiaka v štúdii PISA 2015.

Dňa 24. mája 2017 o 11:00 CEST bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa štúdie OECD PISA 2015 z oblasti finančnej gramotnosti. Spolu so zverejnením medzinárodnej správy, boli zverejnené aj Prvé výsledky z oblasti finančnej gramotnosti z pohľadu Slovenska v štúdii PISA 2015, Príloha Medzinárodné úrovne výkonu - finančná gramotnosť a Ukážky úloh z finančnej gramotnosti.

eTIMSS 2019

V školskom roku 2017/2018 (12. - 23. marca 2018) sa uskutoční pilotné meranie štúdie eTIMSS 2019. V spolupráci s medzinárodným centrom Statistics Canada a IEA Data Processing and Research Center sa v mesiacoch september a október 2017 uskutoční výber škôl. Následne budú oslovení riaditelia škôl vybraných do testovania.

Výskum IEA eTIMSS 2019 sa po prvý krát bude realizovať v elektronickej podobe – prostredníctvom tabletov resp. PC, čo umožní rozšíriť testovanie aj o riešenie problémových úloh. Na Slovensku sa pre túto vekovú kategóriu žiakov bude realizovať po štvrtý krát.

TALIS 2018

Hlavné meranie medzinárodného výskumu OECD TALIS 2018 sa uskutoční 30.4. - 11.5. 2018 v približne 200 základných školách a osemročných gymnáziách. Školy, ktoré budú zaradené do hlavného merania štúdie TALIS, oslovíme oficiálnym listom v období september/október 2017.

Kalendár

dnes je 23. apríl 2018
05.
december
2017
Utorok
10: 00 CET Zverejnenie výsledkov medzinárodnej štúdie PIRLS 2016
12.
marec
2018
Pondelok
začiatok pilotného testovania eTIMSS 2019
23.
marec
2018
Piatok
ukončenie pilotného testovania eTIMSS 2019
16.
apríl
2018
Pondelok
začiatok hlavného testovania PISA 2018
27.
apríl
2018
Piatok
ukončenie hlavného testovania PISA 2018
30.
apríl
2018
Pondelok
začiatok hlavného merania štúdie TALIS 2018
11.
máj
2018
Piatok
ukončenie hlavného merania štúdie TALIS 2018