Maturita

Aktuálne

Maturita 2014

V dňoch 18. - 21. marca 2014 sa na stredných školách v SR uskutočnil riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2013/2014. Náhradný termín EČ a PFIČ MS 2014 sa uskutočnil 11. – 15. apríla 2014. Viac informácií o MS 2014 nájdete v časti Dokumenty/Maturita 2014.

Výsledky žiakov z EČ MS 2014 budú pre školy prístupné elektronicky dňa 5. mája 2014 na základe jedinečného prihlasovacieho hesla prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS alebo prostredníctvom aScAgendy. Výsledkové listiny EČ MS 2014 budú doručené do škôl v dňoch 6. – 7. mája 2014.

Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môžu žiaci vykonať v septembrovom termíne (3. – 8. septembra 2014) alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS 2015 (marec 2015). Podrobné informácie o organizácii, termínoch a miestach konania opravného termínu budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Hodnotenie PFIČ MS 2014

Do 7. mája 2014 musí riaditeľ školy zabezpečiť vyhodnotenie PFIČ MS 2014. Zber dát o výsledkoch PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov bude prebiehať v dňoch 12. mája – 13. júna 2014 prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS.

Zverejnené testy EČ MS a PFIČ MS 2014

V časti Dokumenty/Maturita 2014 sú zverejnené testy EČ MS, kľúče správnych odpovedí k testom, nahrávky k testom z cudzích jazykov a témy/zadania PFIČ MS 2014 z predmetov, ktoré boli administrované v dňoch 18. - 21. marca 2014.


Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.Upozornenie

Na zverejnené testy EČ MS a nahrávky k nim sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Kalendár

dnes je 23. apríl 2014
11.
apríl
2014
Piatok
náhradný termín EČ a PFIČ MS - SJL, SJSL
14.
apríl
2014
Pondelok
náhradný termín EČ a PFIČ MS - cudzie jazyky
15.
apríl
2014
Utorok
náhradný termín EČ a PFIČ MS - matematika, MJL
05.
máj
2014
Pondelok
elektronické sprístupnenie výsledkov žiakov

Dokumenty

Informácie o maturitnej skúške

maturita@nucem.sk

Tel:
00421-2-68 26 01 05
00421-2-68 26 01 06
00421-2-68 26 01 07
00421-2-68 26 01 37 (žiaci so zdrav. znevýhodnením)
00421-911 40 50 02
00421-911 40 50 84


Často kladené otázky

Odpovede na Vaše otázky nájdete na Infoportáli NÚCEM.


Základné informácie

Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Dokumenty. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.


Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu. Formy a časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov nájdete tu.

Príprava a realizácia maturitnej skúšky

Jednou z priorít Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania je zabezpečenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pri realizácii externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky NÚCEM spolupracuje najmä s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja, Štátnou školskou inšpekciou a Ústavom informácií a prognóz školstva – školskými výpočtovými strediskami.

Na projektovaní, príprave, realizácii, štatistickom spracovaní, vyhodnocovaní a analýze výsledkov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa spolu podieľajú oddelenia Odboru národných meraní NÚCEM:

  • Oddelenie tvorby testov pre stredné školy,
  • Oddelenie zabezpečovania meraní,
  • Oddelenie hodnotenia výsledkov meraní.

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky organizačne zabezpečuje každá škola v kooperácii s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja.