Maturita

Aktuálne

MATURITA 2018

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
v školskom roku 2017/2018 sa uskutočnil v dňoch 13. až 16. marca 2018.
Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 10. až 13. apríla 2018. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 4. až 7. septembra 2018.

V časti Dokumenty ► Maturita 2018 sú zverejnené testy, kľúče správnych odpovedí a tiež témy/zadania PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov.

Výsledky žiakov z EČ MS 2018 budú pre školy prístupné elektronicky dňa 2. mája 2018 na základe jedinečného prihlasovacieho hesla prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS alebo prostredníctvom školských agiend (aScAgenda, eŠKOLA). Výsledkové listiny EČ MS 2018 budú doručené do škôl v dňoch 3. – 4. mája 2018. Riaditeľ školy je povinný oznámiť žiakom ich výsledky z EČ a PFIČ MS najneskôr 10 dní pred termínom konania internej časti maturitnej skúšky.

MATURITA 2018 - náhradný termín

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutočnil 10. až 12. apríla 2018 na vybraných stredných školách.
Riaditeľ školy zabezpečí prihlásenie žiakov na NT prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS v termíne od 16. marca 2018 do 22. marca 2018. Ak ani jeden žiak školy nepožiadal o konanie náhradného termínu EČ a/alebo PFIČ riaditeľ školy zabezpečí oznámenie tejto skutočnosti tiež prostredníctvom IS na stránke https://maturita.svsbb.sk/.
Za správnosť a úplnosť vyplnenia formulára, ako aj za dodržanie určeného termínu jeho odoslania, je zodpovedný riaditeľ školy.
Dôležité informácie a pokyny uvádzame v dokumente Základné informácie k náhradnému termínu EČ a PFIČ MS 2017/2018.

Hodnotenie PFIČ MS 2018

Najneskôr do 10 dní pred termínom konania internej časti maturitnej skúšky musí riaditeľ školy zabezpečiť vyhodnotenie PFIČ MS 2018. Zber dát o výsledkoch PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov bude prebiehať v dňoch 14. máj – 15. jún 2018 prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS.

Generálna skúška inovovanej EČ MS zo SJSL

Dňa10. apríl 2018 sa uskutočnila Generálna skúšku inovovanej formy EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Zúčastnili sa jej žiaci 3. ročníka stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. NÚCEM dodá zapojeným stredným školám výsledky ich žiakov 18. júna 2018.
Viac informácií nájdete v 1. liste riaditeľom. Špecifikácia testu, vzorová ukážka, nahrávka a ďalšie dokumenty sú v časti Dokumenty/Generálna skúška inovovanej EČ MS zo SJSL 2018.

Maturita 2017

Základné informácie o výsledkoch EČ MS 2017 nájdete v Tlačovej správe - Výsledky EČ MS 2017. Podrobnejšie informácie o výsledkoch Maturity 2017 nájdete v dokumente EČ MS 2017 - Výsledky.Upozornenie

Na zverejnené testy EČ MS a nahrávky k nim, tiež zadania/témy PFIČ MS, sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Kalendár

dnes je 23. apríl 2018
10.
apríl
2018
Utorok
náhradný termín EČ a PFIČ MS - SJL, SJSL
10.
apríl
2018
Utorok
generálna skúška inovovanej formy EČ MS zo SJSL
11.
apríl
2018
Streda
náhradný termín EČ a PFIČ MS - cudzie jazyky
12.
apríl
2018
Štvrtok
náhradný termín EČ - MAT a MJL
02.
máj
2018
Streda
sprístupnenie výsledkov žiakov v EČ MS 2018 v elektronickej podobe riaditeľom SŠ
04.
máj
2018
Piatok
doručenie výsledkových listín z EČ MS 2018 do škôl
14.
máj
2018
Pondelok
začiatok zberu dát o výsledkoch PFIČ MS
15.
jún
2018
Piatok
ukončenie zberu dát o výsledkoch PFIČ MS 2018

Dokumenty

Informácie o maturitnej skúške

maturita@nucem.sk

Tel:
00421-2-68 26 01 05
00421-2-68 26 01 06
00421-2-68 26 01 07
00421-2-68 26 01 37 (žiaci so zdrav. znevýhodnením)
00421-911 40 50 02
00421-911 40 50 87


Často kladené otázky

Odpovede na Vaše otázky nájdete na Infoportáli NÚCEM.


Základné informácie

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.


Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Dokumenty. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.


Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu. Formy a časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov nájdete tu.

Príprava a realizácia maturitnej skúšky

Jednou z priorít Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania je zabezpečenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pri realizácii externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky NÚCEM spolupracuje najmä s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja, Štátnou školskou inšpekciou a Centrom vedecko-technických informácií SR – školskými výpočtovými strediskami.

Na projektovaní, príprave, realizácii, štatistickom spracovaní, vyhodnocovaní a analýze výsledkov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa spolu podieľajú oddelenia Odboru národných meraní NÚCEM:

  • Oddelenie tvorby testov pre stredné školy,
  • Oddelenie zabezpečovania meraní,
  • Oddelenie hodnotenia výsledkov meraní.

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky organizačne zabezpečuje každá škola v kooperácii s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja.