Maturita

Aktuálne

Maturita 2015

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015 sa uskutoční v dňoch 17. - 20. marca 2015. Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 14. až 17. apríla 2015. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2015.

Zverejnili sme organizačné pokyny pre EČ a PFIČ MS 2015 v časti Aktuálne nižšie a v časti Dokumenty/Maturita 2015/Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia.

V dňoch 17. - 20. marca 2015 bude na vybraných - certifikačných školách prebiehať Maturita 2015 elektronickou formou (online/offline). Maturita online/offline je elektronická forma EČ MS a je rovnocenná s papierovou formou EČ MS. Testy sú v oboch formách obsahovo rovnocenné. V dňoch 17.2. - 26.2.2015 sa uskutoční generálna skúška elektronickej Maturity 2015. Podrobnejšie informácie ohľadom elektronickej formy Maturity 2015 a generálnej skúšky Maturity online/offline nájdete na http://www.etest.sk/maturita-online/. Zároveň v časti Dokumenty/elektronická Maturita 2015 sú zverejnené organizačné pokyny pre Maturitu 2015 online/offline.

Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS 2015 prostredníctvom IS EČ a PFIČ bol ukončený. Všetky požiadavky na zmeny v IS EČ s PFIČ MS je nutné zaslať NÚCEM na adresu maturitadata@nucem.sk zaslaním vyplneného formulára na nahlasovanie zmien v zmysle Usmernenia k nahlasovaniu zmien.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov bola od 1. marca 2014 zrušená.

EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.
Zber údajov o školách a maturantoch realizuje CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky (IS). Prostredníctvom IS EČ a PFIČ MS sa zbierajú údaje o všetkých žiakoch maturujúcich z predmetov, ktoré majú EČ alebo PFIČ MS – vyučovacie jazyky, cudzie jazyky, matematika (teda aj o žiakoch so ZZ). Pokyny k používaniu IS nájdete v Užívateľskej príručke. Za správnosť a úplnosť vyplnenia formulára, ako aj za dodržanie určeného termínu jeho odoslania, je zodpovedný riaditeľ školy.

Ďalšie dôležité informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015 nájdete v dokumente Maturita 2015 - Základné informácie.

Nižšie a aj v časti Dokumenty/Maturita 2015 nájdete špecifikácie testov a ďalšie dokumenty k Maturite 2015.


Maturita 2014

Zverejnili sme Tlačovú správu k výsledkom externej časti maturitnej skúšky
v školskom roku 2013/2014
.
Podrobnejšie informácie o výsledkoch EČ MS 2014 prezentujeme v dokumente Externá časť maturitnej skúšky v šk. roku 2013/2014.
Výsledky škôl v EČ MS 2014 nájdete na našej webovej stránke na portáli VÝSLEDKY TESTOVANÍ. Pre správne fungovanie aplikácie odporúčame mať nainštalovanú najvyššiu verziu webového prehliadača.Upozornenie

Na zverejnené testy EČ MS a nahrávky k nim sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Kalendár

dnes je 02. marec 2015
17.
marec
2015
Utorok
riadny termín EČ a PFIČ MS - SJL, SJSL
18.
marec
2015
Streda
riadny termín EČ a PFIČ MS - cudzie jazyky
19.
marec
2015
Štvrtok
riadny termín EČ a PFIČ MS - matematika
20.
marec
2015
Piatok
riadny termín EČ a PFIČ MS - MJL, UJL

Dokumenty

Informácie o maturitnej skúške

maturita@nucem.sk

Tel:
00421-2-68 26 01 05
00421-2-68 26 01 06
00421-2-68 26 01 07
00421-2-68 26 01 37 (žiaci so zdrav. znevýhodnením)
00421-911 40 50 02
00421-911 40 50 84


Často kladené otázky

Odpovede na Vaše otázky nájdete na Infoportáli NÚCEM.


Základné informácie

Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Dokumenty. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.


Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu. Formy a časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov nájdete tu.

Príprava a realizácia maturitnej skúšky

Jednou z priorít Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania je zabezpečenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pri realizácii externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky NÚCEM spolupracuje najmä s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja, Štátnou školskou inšpekciou a Centrom vedecko-technických informácií SR – školskými výpočtovými strediskami.

Na projektovaní, príprave, realizácii, štatistickom spracovaní, vyhodnocovaní a analýze výsledkov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa spolu podieľajú oddelenia Odboru národných meraní NÚCEM:

  • Oddelenie tvorby testov pre stredné školy,
  • Oddelenie zabezpečovania meraní,
  • Oddelenie hodnotenia výsledkov meraní.

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky organizačne zabezpečuje každá škola v kooperácii s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja.