Maturita

Aktuálne

Opravný termín EČ a PFIČ MS 2014

Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môžu žiaci vykonať v septembrovom termíne (3. – 8. septembra 2014) alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS 2015 (marec 2015).

Dňa 4. júla 2014 sa ukončil zber údajov o žiakoch prihlásených na opravný termín. V prípade akýchkoľvek zmien v údajoch žiakov nás kontaktujte mailom na maturita@nucem.sk.

Ďalšie informácie o organizácii, termínoch a miestach konania opravného termínu budú zúčastneným školám poskytnuté v súlade s informáciami uvedenými v dokumente Základné informácie k opravnému termínu EČ a PFIČ MS 2014.


Maturita 2014

Zverejnili sme Tlačovú správu k výsledkom externej časti maturitnej skúšky
v školskom roku 2013/2014
.

Podrobnejšie informácie o výsledkoch EČ MS 2014 prezentujeme v dokumente Externá časť maturitnej skúšky v šk. roku 2013/2014.

Výsledky škôl v EČ MS 2014 nájdete na našej webovej stránke na portáli VÝSLEDKY TESTOVANÍ. Pre správne fungovanie aplikácie odporúčame mať nainštalovanú najvyššiu verziu webového prehliadača.


Zverejnené testy EČ MS a PFIČ MS 2014

V časti Dokumenty/Maturita 2014 sú zverejnené testy EČ MS, kľúče správnych odpovedí k testom, nahrávky k testom z cudzích jazykov a témy/zadania PFIČ MS 2014 z predmetov, ktoré boli administrované v dňoch 18. - 21. marca 2014.


Upozornenie

Na zverejnené testy EČ MS a nahrávky k nim sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Kalendár

dnes je 26. júl 2014
30.
máj
2014
Piatok
Zverejnenie výsledkov EČ MS 2014
04.
jún
2014
Streda
začiatok prihlasovania žiakov na opravný termín Maturity 2014
04.
júl
2014
Piatok
ukončenie prihlasovania žiakov na opravný termín Maturity 2014
03.
september
2014
Streda
začiatok opravného termínu EČ MS

Dokumenty

Informácie o maturitnej skúške

maturita@nucem.sk

Tel:
00421-2-68 26 01 05
00421-2-68 26 01 06
00421-2-68 26 01 07
00421-2-68 26 01 37 (žiaci so zdrav. znevýhodnením)
00421-911 40 50 02
00421-911 40 50 84


Často kladené otázky

Odpovede na Vaše otázky nájdete na Infoportáli NÚCEM.


Základné informácie

Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Dokumenty. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.


Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu. Formy a časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov nájdete tu.

Príprava a realizácia maturitnej skúšky

Jednou z priorít Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania je zabezpečenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pri realizácii externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky NÚCEM spolupracuje najmä s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja, Štátnou školskou inšpekciou a Ústavom informácií a prognóz školstva – školskými výpočtovými strediskami.

Na projektovaní, príprave, realizácii, štatistickom spracovaní, vyhodnocovaní a analýze výsledkov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa spolu podieľajú oddelenia Odboru národných meraní NÚCEM:

  • Oddelenie tvorby testov pre stredné školy,
  • Oddelenie zabezpečovania meraní,
  • Oddelenie hodnotenia výsledkov meraní.

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky organizačne zabezpečuje každá škola v kooperácii s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja.