Maturita

Aktuálne

Opravný termín EČ a PFIČ MS 2018

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 4. až 6. septembra 2018 na vybraných stredných školách. Dôležité informácie uvádzame v dokumente Základné informácie k opravnému termínu EČ a PFIČ MS 2018 a Harmonogram a miesta konania opravného termínu EČ a PFIČ MS 2018.
Organizačné pokyny sú zverejnené nižšie a v časti Dokumenty ► Maturita 2018 ► Opravný termín EČ a PFIČ MS 2018.


Workshop k tvorbe testov z cudzích jazykov

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) uskutočnil v spolupráci Európskym centrom pre moderné jazyky Rady Európy (European Centre for Modern Languages of the Council of Europe - ECML), v rámci projektu Innovative methodologies and assessment in language learning, workshop k tvorbe testov z cudzích jazykov. Workshop pod názvom Relating language curricula, tests and examinations to the Common European Framework of Reference (RELANG) sa uskutočnil v Bratislave v dňoch 27. – 29. jún 2018 v hoteli Saffron.
Viac info TU.

MATURITA 2018

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
v školskom roku 2017/2018 sa uskutočnil v dňoch 13. až 16. marca 2018.
Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 10. až 13. apríla 2018. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 4. až 7. septembra 2018.

Základné informácie o výsledkoch EČ MS 2018 nájdete v tlačovej správe a prezentácii s výsledkami EČ MS 2018.

V časti Dokumenty ► Maturita 2018 sú zverejnené testy, kľúče správnych odpovedí a tiež témy/zadania PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov.


Hodnotenie PFIČ MS 2018

Najneskôr do 10 dní pred termínom konania internej časti maturitnej skúšky musí riaditeľ školy zabezpečiť vyhodnotenie PFIČ MS 2018. Zber dát o výsledkoch PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov bude prebiehať v dňoch 14. máj – 15. jún 2018 prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS.


Generálna skúška inovovanej EČ MS zo SJSL

Dňa10. apríl 2018 sa uskutočnila Generálna skúšku inovovanej formy EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Zúčastnili sa jej žiaci 3. ročníka stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. NÚCEM zaslal zapojeným stredným školám výsledky ich žiakov 18. júna 2018.
Viac informácií nájdete v tlačovej správe. Špecifikácia testu, vzorová ukážka, nahrávka a ďalšie dokumenty sú v časti Dokumenty/Generálna skúška inovovanej EČ MS zo SJSL 2018.Upozornenie

Na zverejnené testy EČ MS a nahrávky k nim, tiež zadania/témy PFIČ MS, sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Kalendár

dnes je 20. august 2018
04.
september
2018
Utorok
opravný termín EČ a PFIČ MS 2018 - SJL, SJSL
05.
september
2018
Streda
opravný termín EČ a PFIČ MS 2018 - cudzie jazyky
06.
september
2018
Štvrtok
opravný termín EČ a PFIČ MS 2018 - MAT, MJL

Dokumenty

Informácie o maturitnej skúške

maturita@nucem.sk

Tel:
00421-2-68 26 01 05
00421-2-68 26 01 06
00421-2-68 26 01 07
00421-2-68 26 01 37 (žiaci so zdrav. znevýhodnením)
00421-911 40 50 02
00421-911 40 50 87


Často kladené otázky

Odpovede na Vaše otázky nájdete na Infoportáli NÚCEM.


Základné informácie

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.


Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Dokumenty. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.


Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu. Formy a časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov nájdete tu.

Príprava a realizácia maturitnej skúšky

Jednou z priorít Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania je zabezpečenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pri realizácii externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky NÚCEM spolupracuje najmä s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja, Štátnou školskou inšpekciou a Centrom vedecko-technických informácií SR – školskými výpočtovými strediskami.

Na projektovaní, príprave, realizácii, štatistickom spracovaní, vyhodnocovaní a analýze výsledkov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa spolu podieľajú oddelenia Odboru národných meraní NÚCEM:

  • Oddelenie tvorby testov pre stredné školy,
  • Oddelenie zabezpečovania meraní,
  • Oddelenie hodnotenia výsledkov meraní.

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky organizačne zabezpečuje každá škola v kooperácii s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja.