Maturita

Aktuálne

Opravný termín EČ a PFIČ MS 2014

Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môžu žiaci vykonať v septembrovom termíne (3. – 5. septembra 2014) alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS 2015 (marec 2015).

Dňa 4. júla 2014 sa ukončil zber údajov o žiakoch prihlásených na opravný termín. V prípade akýchkoľvek zmien v údajoch žiakov nás kontaktujte mailom na maturita@nucem.sk.

Ďalšie informácie o organizácii, termínoch a miestach konania opravného termínu budú zúčastneným školám poskytnuté v súlade s informáciami uvedenými v dokumente Základné informácie k opravnému termínu EČ a PFIČ MS 2014.


Maturita 2014

Zverejnili sme Tlačovú správu k výsledkom externej časti maturitnej skúšky
v školskom roku 2013/2014
.

Podrobnejšie informácie o výsledkoch EČ MS 2014 prezentujeme v dokumente Externá časť maturitnej skúšky v šk. roku 2013/2014.

Výsledky škôl v EČ MS 2014 nájdete na našej webovej stránke na portáli VÝSLEDKY TESTOVANÍ. Pre správne fungovanie aplikácie odporúčame mať nainštalovanú najvyššiu verziu webového prehliadača.


Zverejnené testy EČ MS a PFIČ MS 2014

V časti Dokumenty/Maturita 2014 sú zverejnené testy EČ MS, kľúče správnych odpovedí k testom, nahrávky k testom z cudzích jazykov a témy/zadania PFIČ MS 2014 z predmetov, ktoré boli administrované v dňoch 18. - 21. marca 2014.


Upozornenie

Na zverejnené testy EČ MS a nahrávky k nim sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Kalendár

dnes je 02. september 2014
03.
september
2014
Streda
opravný termín EČ a PFIČ MS - SJL, SJSL
04.
september
2014
Štvrtok
opravný termín EČ a PFIČ MS - cudzie jazyky
05.
september
2014
Piatok
opravný termín EČ a PFIČ MS - MJL, matematika

Dokumenty

Informácie o maturitnej skúške

maturita@nucem.sk

Tel:
00421-2-68 26 01 05
00421-2-68 26 01 06
00421-2-68 26 01 07
00421-2-68 26 01 37 (žiaci so zdrav. znevýhodnením)
00421-911 40 50 02
00421-911 40 50 84


Často kladené otázky

Odpovede na Vaše otázky nájdete na Infoportáli NÚCEM.


Základné informácie

Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Dokumenty. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.


Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu. Formy a časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov nájdete tu.

Príprava a realizácia maturitnej skúšky

Jednou z priorít Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania je zabezpečenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pri realizácii externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky NÚCEM spolupracuje najmä s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja, Štátnou školskou inšpekciou a Ústavom informácií a prognóz školstva – školskými výpočtovými strediskami.

Na projektovaní, príprave, realizácii, štatistickom spracovaní, vyhodnocovaní a analýze výsledkov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa spolu podieľajú oddelenia Odboru národných meraní NÚCEM:

  • Oddelenie tvorby testov pre stredné školy,
  • Oddelenie zabezpečovania meraní,
  • Oddelenie hodnotenia výsledkov meraní.

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky organizačne zabezpečuje každá škola v kooperácii s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja.