Maturita

Aktuálne

Maturita 2016

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2015/2016 sa uskutoční v dňoch 15. - 18. marca 2016. Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 12. až 15. apríla 2016. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 6. až 9. septembra 2016.

E-Maturita 2016
Všetky informácie o elektronickej forme externej časti maturitnej skúšky a jej generálnej skúške v tomto školskom roku (E-Maturita 2016) nájdete na www.etest.sk/e-maturita-2016/.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS 2015 prostredníctvom IS EČ a PFIČ bol ukončený. Všetky požiadavky na zmeny v IS EČ s PFIČ MS je nutné zaslať NÚCEM na adresu maturitadata@nucem.sk zaslaním vyplneného Formulára na nahlasovanie zmien, ktorý je prístupný v Dokumentoch časti Aktuálne alebo Maturita 2016/Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia v zmysle Usmernenia k nahlasovaniu zmien v databáze žiakov prihlásených na EČ a PFIČ MS.

Ďalšie dôležité informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2015/2016 nájdete v dokumente Maturita 2016/Základné informácie.

Nižšie a aj v časti Dokumenty/Maturita 2016 nájdete špecifikácie testov a ďalšie dokumenty k Maturite 2016.Výsledky EČ a PFIČ MS 2015

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015 sa uskutočnil v dňoch 17. - 20. marca 2015, pričom na vybraných školách prebehla maturita elektronickou formou. Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutočnil 14. až 17. apríla 2015.

Testy, kľúče správnych odpovedí k testom, nahrávky k testom EČ MS z cudzích jazykov a témy/zadania PFIČ MS 2015 nájdete v časti Dokumenty/Maturita 2015 v priečinkoch pre jednotlivé skupiny predmetov.

Dňa 15. mája 2015 bola na stránke MŠVVaŠ SR zverejnená tlačová správa k výsledkom externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015. Viac na http://www.minedu.sk/vysledky-externej-casti-maturity-2015/.
Výsledky škôl nájdete na portáli Výsledky testovaní.

Informácie o výsledkoch EČ MS 2015 nájdete v dokumente Externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015 - výsledky.

V júni 2015 NÚCEM zaslal školám informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo SJL. Viac v tlačovej správe.
Upozornenie

Na zverejnené testy EČ MS a nahrávky k nim, tiež zadania/témy PFIČ MS, sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Kalendár

dnes je 12. február 2016
01.
február
2016
Pondelok
zverejnenie organizačných pokynov k Maturite 2016
04.
február
2016
Štvrtok
distribúcia zásielok s OH k Maturite 2016 do škôl
05.
február
2016
Piatok
posledný termín na nahlásenie zmeny v databáze žiakov prihlásených na EČ a PFIČ MS na základe rozhodnutia riaditeľa školy
15.
marec
2016
Utorok
EČ a PFIČ MS - SJL, SJSL
16.
marec
2016
Streda
EČ a PFIČ MS - cudzie jazyky
17.
marec
2016
Štvrtok
EČ a PFIČ MS - MAT
18.
marec
2016
Piatok
EČ a PFIČ MS - MJL, UJL

Dokumenty

Informácie o maturitnej skúške

maturita@nucem.sk

Tel:
00421-2-68 26 01 05
00421-2-68 26 01 06
00421-2-68 26 01 07
00421-2-68 26 01 37 (žiaci so zdrav. znevýhodnením)
00421-911 40 50 02
00421-911 40 50 84


Často kladené otázky

Odpovede na Vaše otázky nájdete na Infoportáli NÚCEM.


Základné informácie

Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Dokumenty. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.


Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu. Formy a časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov nájdete tu.

Príprava a realizácia maturitnej skúšky

Jednou z priorít Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania je zabezpečenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pri realizácii externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky NÚCEM spolupracuje najmä s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja, Štátnou školskou inšpekciou a Centrom vedecko-technických informácií SR – školskými výpočtovými strediskami.

Na projektovaní, príprave, realizácii, štatistickom spracovaní, vyhodnocovaní a analýze výsledkov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa spolu podieľajú oddelenia Odboru národných meraní NÚCEM:

  • Oddelenie tvorby testov pre stredné školy,
  • Oddelenie zabezpečovania meraní,
  • Oddelenie hodnotenia výsledkov meraní.

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky organizačne zabezpečuje každá škola v kooperácii s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja.