Maturita

Aktuálne

Maturita 2015

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015 sa uskutočnil v dňoch 17. - 20. marca 2015, pričom na vybraných školách prebehla maturita elektronickou formou. Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutočnil 14. až 17. apríla 2015.

Testy, kľúče správnych odpovedí k testom, nahrávky k testom EČ MS z cudzích jazykov a témy/zadania PFIČ MS 2015 nájdete v časti Dokumenty/Maturita 2015 v priečinkoch pre jednotlivé skupiny predmetov.

Výsledky EČ a PFIČ MS 2015

Dňa 15. mája 2015 bola na stránke MŠVVaŠ SR zverejnená tlačová správa k výsledkom externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015. Viac na http://www.minedu.sk/vysledky-externej-casti-maturity-2015/.
Výsledky škôl nájdete na portáliVýsledky testovaní.

Opravný termín EČ a PFIČ MS 2015

Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môžu žiaci vykonať 3., 4. 7. a/alebo 8. september 2015) alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS 2016 (marec 2016).

V dňoch 25. máj - 2. júl 2015 prebieha zber údajov o žiakoch prihlásených na septembrový opravný termín EČ a PFIČ MS 2015 prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS. Tieto údaje nie je možné zasielať prostredníctvom školských agiend.

Informácie o výsledkoch EČ MS 2015 nájdete v dokumente Externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015 - výsledky.

Základné informácie o opravnom termíne nájdete v dokumente Základné informácie k opravnému termínu EČ a PFIČ MS 2015. Ďalšie informácie o organizácii opravného termínu budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Hodnotenie PFIČ MS 2015

Do 7. mája 2015 musí riaditeľ školy zabezpečiť vyhodnotenie PFIČ MS 2015. Zber dát o výsledkoch PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov bude prebiehať v dňoch 11. mája – 12. júna 2015 prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS.
Upozornenie

Na zverejnené testy EČ MS a nahrávky k nim sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

Kalendár

dnes je 30. jún 2015
25.
máj
2015
Pondelok
začiatok zberu údajov o žiakoch prihlásených na opravný termín EČ a PFIČ MS 2015
30.
jún
2015
Utorok
posledný termín na prihlásenie žiaka na septembrový opravný termín EČ a PFIČ MS 2015
02.
júl
2015
Štvrtok
ukončenie zberu údajov o žiakoch prihlásených na opravný termín EČ a PFIČ MS 2015
03.
september
2015
Štvrtok
opravný termín EČ a PFIČ MS - SJL, SJSL
04.
september
2015
Piatok
opravný termín EČ a PFIČ MS - cudzie jazyky
07.
september
2015
Pondelok
opravný termín EČ a PFIČ MS - MJL
08.
september
2015
Utorok
opravný termín EČ MS - matematika

Dokumenty

Informácie o maturitnej skúške

maturita@nucem.sk

Tel:
00421-2-68 26 01 05
00421-2-68 26 01 06
00421-2-68 26 01 07
00421-2-68 26 01 37 (žiaci so zdrav. znevýhodnením)
00421-911 40 50 02
00421-911 40 50 84


Často kladené otázky

Odpovede na Vaše otázky nájdete na Infoportáli NÚCEM.


Základné informácie

Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Dokumenty. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.


Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu. Formy a časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov nájdete tu.

Príprava a realizácia maturitnej skúšky

Jednou z priorít Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania je zabezpečenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pri realizácii externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky NÚCEM spolupracuje najmä s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja, Štátnou školskou inšpekciou a Centrom vedecko-technických informácií SR – školskými výpočtovými strediskami.

Na projektovaní, príprave, realizácii, štatistickom spracovaní, vyhodnocovaní a analýze výsledkov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa spolu podieľajú oddelenia Odboru národných meraní NÚCEM:

  • Oddelenie tvorby testov pre stredné školy,
  • Oddelenie zabezpečovania meraní,
  • Oddelenie hodnotenia výsledkov meraní.

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky organizačne zabezpečuje každá škola v kooperácii s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja.