Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

V pokynoch na hodnotenie nie je uvedené, čo sa v PFIČ MS z cudzích jazykov nepočíta ako slovo. Prosím o čo najpresnejšiu informáciu, čo nepočítať.

Pokyny na opravy sú vytvorené jednotne pre všetky jazyky, čiže nemôžu zahŕňať celú škálu špecifík každého jazyka. Ako pokyny hovoria, počítajú sa všetky slová vrátane členov, predložiek, spojok, čísloviek. Skrátené slovesné tvary sa rátajú ako jedno slovo.

Ako slovo nepočítame číslovky, ktoré nie sú vypísané slovom. Tiež treba byť opatrný pri hodnotení prác v ktorých sú vlastné podstatné mená napísané v slovenskom jazyku. Študenti majú tendenciu sloh si predlžovať vyjadreniami napr.: I was there with Katka, Jano, Juro ...... V prípade, že by študent uviedol: I was there with Cathe, John, George... je to iné. Neuznávanie slovenských vlastných podstatných mien odporúčame len v prípade, ak by ste mali podozrenie, že je ich zámerne veľa v jednej vete (3 a viac). Všetky názvy, napr. aj mestá (Bratislava, Modra, Košice), i keď nie sú po anglicky, sa uznávajú ako slovo.

Aby sa hodnotiteľ nestal „otrokom čísiel“, odporúčame použiť metódu približného odhadu počtu slov k tomu, aby sa zistilo, či práca spĺňa predpísaný počet slov (vynásobiť priemerný počet slov v riadku počtom napísaných riadkov). Následne, v prípade podozrenia na nedodržanie predpísaného počtu slov, treba počet slov zrátať presne a profesionálne zvážiť, nakoľko počet slov znižuje kvalitu práce. Vyskytuje sa nesprávne presvedčenie hodnotiacich, že čo i len jedno slovo viac alebo menej predstavuje radikálne znižovanie prideleného počtu bodov.