Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Treba penalizovať žiaka, ak v PFIČ MS z cudzích jazykov neuvedie nadpis článku a seba ako autora (napr. by Joe)?

V súčasnosti sa žiaci stretávajú aj s článkami vo forme rôznych blogov či príspevkov v elektronických časopisoch – kde dochádza k čoraz väčšiemu synkretizmu štýlov, žánrov a foriem (uvedenie nadpisu, podpisu autora článku a pod.) Na základe vyššie uvedených skutočnosti zastávame názor, že neuvedenie „autora“ článku nie je dôvodom na zníženie bodového hodnotenia. Vždy však odporúčame hodnotiteľom, aby pri opravách postupovali v súlade s tým, ako žiakov vzdelávali. Tému – nadpis zadanej písomnej práce žiak napíše na prednú stranu tlačiva PFIČ MS, kde je na to vyčlenený priestor. Za neuvedenie názvu článku vo vlastnej práci žiakov neodporúčame žiakov penalizovať, keďže nadpis žiak vypísal na prednú stranu tlačiva.