Infoportál

Maturita - žiaci so zdravotným znevýhodnením

Napíšte nám

Som žiakom so sluchovým postihnutím. Aké mám možnosti pri maturite z cudzieho jazyka?

Žiak so SP

- si môže v súlade s § 17a vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov zvoliť miesto cudzieho jazyka jeden z predmetov matematika alebo náuka o spoločnosti alebo občianska náuka (toto prechodné ustanovenie platí do 30. 9. 2019),
- môže si zvoliť, či bude konať celú MS z cudzieho jazyka, tzn. EČ, PFIČ a ÚFIČ MS alebo bude konať len ÚFIČ MS – § 5 ods. 3 citovanej vyhlášky,
- bude konať MS z cudzieho jazyka v celom rozsahu, test nebude obsahovať časť Počúvanie s porozumením – príloha II. citovanej vyhlášky,
- bude konať MS z cudzieho jazyka v celom rozsahu, test bude obsahovať všetky tri časti – Počúvanie s porozumením, Gramatika, Čítanie s porozumením.