Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

S kolegyňami by sme ocenili, keby ste nám vedeli uviesť typické príklady pravopisných, gramatických a lexikálnych chýb. Veľmi by nám to uľahčilo hodnotenie.

Pravopisné chyby sú chyby, v ktorých je zrejmé, že žiak neovláda hláskovanie (ang. spelling). Žiak v takomto prípade zvyčajne poprehadzuje písmená, napíše nesprávne písmeno podľa sluchu, neuplatní zdvojenie hlások tam, kde treba, nesprávne používa veľké a malé písmená – zjednodušene: neuplatní správnu grafickú stránku jazyka. Pravopisnými chybami v angličtine sú napríklad: courageus, hobbys, go skying, v nemčine ich schriebe, Muter, vater, zieben und cvancig, v ruštine: ak žiak namiesto маленькие napíše маленкие. Chýbajúce či nadbytočné čiarky alebo bodky sú tiež chyby pravopisné. Aby bolo v práci zrejmé, že tam tieto znamienka chýbajú alebo sú navyše – môžu sa dopísať alebo prečiarknuť a priestor, kde by mali byť či kde sú navyše, sa podčiarkne plnou čiarou. Za okraj označíme ako P.

Gramatické chyby: neovládanie gramatického pravidla a jeho neuplatnenie v písomnom prejave. Gramatickými chybami sú v angličtine napr.: nepoužívanie „s“ v 3. osobe jednotného čísla: he spend; these student's teacher; student's don't wear uniforms; books describes; little boy. V nemčine je to často zlý tvar množného čísla: Lehrerinen, 2 Großvater, meine Bruders, vynechanie koncovky –n v podstatnom mene v datíve množného čísla: mit meinen Mitschüler, použitie nevhodného pádu: jemandem anrufen, neuplatnenie pravidla odlučiteľnosti predpôn, použitie nesprávnej spojky vo vedľajšej vete (napr. aber namiesto sondern, welcher namiesto der) a iné.
Lexikálne chyby: súvisia s nevhodnosťou použitia slova, nesprávnom použití v konkrétnom kontexte v rámci písomného prejavu. Lexikálnymi chybami sú v angličtine napr.: She has a daughter and a sun (namiesto son), v nemčine napr. auf der Mappe der Slowakei (namiesto Landkarte), v ruštine: легают (namiesto летают).