Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

S kolegyňami by sme ocenili, keby ste nám uviedli typické príklady pravopisných a jazykových chýb (máme problém to rozlíšiť a zjednotiť sa). Veľmi by nám to uľahčilo hodnotenie.

Pod zložku/čiastkové kritérium pravopis patria napr. tieto chyby: nesprávne písanie čiarky, nesprávne používanie veľkých a malých písmen na začiatku slova, nesprávne napísané vybrané slová (resp. písanie i/y), nesprávne použitie diakritiky – napr. písanie mäkčeňa na mäkké ď, ť, ň, ľ v slabikách de, te, ne, le a pod. Medzi jazykové chyby patria všetky morfologické a syntaktické chyby, napr.: nesprávne skloňovanie, časovanie, nevhodné použitie času/slovesného rodu/celkovo slovných druhov (ak sú netypické pre daný žáner), syntaktická správnosť konštrukcií a pod.