Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Rada by som sa opýtala, ako máme chápať nasledujúce formulácie z Pokynov pre predsedov školských a predmetových maturitných komisií: „3. Hodnotenie PFIČ MS následne kontroluje predseda predmetovej maturitnej komisie (ďalej predseda PMK). 4. Hodnotenie PFIČ MS musí byť čo najskôr po ukončení hodnotenia poskytnuté predsedovi PMK na kontrolu kvality hodnotenia. 12. Kvalitu hodnotenia PFIČ MS následne skontroluje predseda PMK.“ A. Znamená to, že predseda PMK prečíta práce PFIČ, v prípade nesúhlasu s hodnotením je oprávnený zmeniť hodnotenie? B. Svojím podpisom vyjadruje súhlas s hodnotením práce a je za toto hodnotenie zodpovedný? C. Akým spôsobom a kedy má práce čítať? Bude mať na to vyhradený čas v rámci svojej pracovnej doby? D. Ako bude táto práca ohodnotená?

Podľa § 82, odsek 2, písmeno f) školského zákona "Predseda predmetovej maturitnej komisie
kontroluje hodnotenie písomnej formy internej časti maturitných skúšok". Teda povinnosť kontrolovať PFIČ MS predsedom PMK nie je nová a ukladá ju priamo zákon. Dôvodom na doplnenie Pokynov pre predsedov PMK a ŠMK o body, ktoré uvádzate boli zistenia, že niektorí predsedovia PMK kontrolu PFIČ MS nevykonávajú (porušujú zákon) a v hodnotení týchto prác sa vyskytujú závažné nedostatky - napr. PFIČ MS hodnotil iba jeden hodnotiteľ, v prácach sa vyskytujú neopravené pravopisné chyby, v PFIČ MS cudzích jazykov nie sú dodržané stanovené rozsahy počtu slov a tieto práce sú hodnotené veľmi dobre, atď. Aj z reakcií niektorých predsedov PMK sme zistili, že na niektorých školách závažným spôsobom porušujú Pokyny pre hodnotenie PFIČ MS, ktoré vydáva NÚCEM.


Odpoveď na Vaše otázky:
A. Nehodnotíte práce PFIČ iba kontrolujete hodnotenie či sa pri hodnotení nevyskytli
závažné nedostatky, ktoré sú popísané vyššie a konzultáciou s hodnotiteľmi sa snažíte
závažné nedostatky hodnotenia odstrániť. Nedostatky odstraňujú hodnotitelia, nie predseda
PMK. Ak sa s hodnotiteľmi nedohodnete na oprave závažných nedostatkov hodnotenia, môžete požiadať ŠŠI o preskúmanie hodnotenia.
B. Svojím podpisom potvrdzujete, že ste vykonali kontrolu hodnotenia (splnili ste si svoju
zákonnú povinnosť) a že sa pri hodnotení nevyskytli závažné nedostatky. Za hodnotenie sú
naďalej zodpovední hodnotitelia.
C. Spôsob a čas kontroly hodnotenia PFIČ MS dohodnite s riaditeľom/školským koordinátorom školy, na ktorej budete predsedom PMK a riaditeľom Vašej kmeňovej školy. Nemalo by to byť v čase Vašej vyučovacej povinnosti, môže to byť napríklad po splnení Vašej vyučovacej povinnosti na kmeňovej škole.
D. Za splnenie zákonnej povinnosti – kontroly hodnotenia PFIČ MS budete ohodnotená v súlade s § 90 školského zákona, odsek 7 až 11.