Infoportál

Maturita - žiaci so zdravotným znevýhodnením

Napíšte nám

Prosím o usmernenie ohľadom predĺženia času na ÚFIČ zo SJL, cudzieho jazyka a TČOZ. Máme študentku s TP, ktorá je zaradená do II. skupiny. Na EČ MS mala predĺžený čas o 100%. Vzťahuje sa predĺženie aj na ÚFIČ?

Úprava predĺženia času na ÚFIČ je podľa III. časti vyhlášky č.318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov rovnaká pre všetky druhy ZZ. Úprava času na prípravu a odpoveď je uvedená na konci každého predmetu.
napr.: slovenský jazyk a literatúra:
trvanie skúšky: 30 minút
čas na prípravu: 40 minút

cudzí jazyk:
trvanie skúšky: 30 minút
čas na prípravu: 30 minút

Úprava času pre TČOZ je v kompetencii ŠIOV.
Percentuálne predĺženie času sa vzťahuje len na EČMS a PFIČ.