Infoportál

Maturita - hodnotenie EČ, PFIČ a ÚKO EČ MS

Napíšte nám

Pri písaní generálnej skúšky z ANJ jazykovej úrovne C1 niektorí žiaci písali formálne listy s adresami, niektorí aj s chybným umiestnením, resp. urobili v adrese chybu. Žiakov učíme písať formálne a aj neformálne listy s adresami, v rámci prípravy na situácie v ich živote, ale tiež ich učíme, že vzhľadom na umiestnenie a rozsah adries ich v rámci PFIČ MS písať nemajú, aby im na písanie vystačilo tlačivo PFIČ MS. Niektorí žiaci chceli dosiahnuť určený rozsah slov, tak adresy písali. Ako to máme teraz hodnotiť?

Náležitosti formálneho listu, ako útvaru administratívneho štýlu, uvádzajú mnohé učebnice používané na stredných školách, ktoré – v súlade so všeobecne platnými normami formálnej korešpondencie – vnímajú uvedenie adresy odosielateľa a prijímateľa ako jednu z náležitostí formálneho listu. Neuvedenie adresy sa dá zohľadniť v časti II. Členenie a stavba textu, kde sa na nevystihnutie prvkov stanoveného žánru (v tomto prípade formálneho listu) pozeráme len ako na jedno z viacerých kritérií, ktoré si v hodnotení tejto oblasti máme všímať. Keďže adresu vo formálnom liste vnímame ako samotný text PFIČ MS, chyby v nej zaznamenajte vpravo za okrajom v súlade s Pokynmi a kritériami na hodnotenie PFIČ MS z cudzích jazykov/druhého vyučovacieho jazyka (napr. pravopisnú chybu v uvedenej adrese podčiarknite plnou čiarou ____ a za okraj ju označte ako P). V pokynoch a kritériách na hodnotenie plánujeme, na základe skúseností so zavádzaním testovania úrovne C1, uviesť, že do počtu slov sa nepočítajú slová (ako napr. adresy), ktoré žiak dostal na predmetnom zadaní PFIČ MS (aj napriek tomu, že adresy pri formálnych listoch uviesť musia).