Infoportál

Použité skratky

Napíšte nám

Použité skratky: MS – maturitná skúška, EČ – externá časť, PFIČ – písomná forma internej časti, ÚFIČ – ústna forma internej časti, PMK - predmetová maturitná komisia, ŠMK - školská maturitná komisia, OŠ OÚ – odbor školstva okresného úradu, CVTI SR_ŠVS – Centrum vedecko-technických informácií SR_Školské výpočtové strediská, MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ŠPÚ – Štátny pedagogický ústav, ŠVVP – špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ZZ – zdravotné znevýhodnenie, IVVP – individuálny výchovno-vzdelávací program, CPPPaP – centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie CŠPPaP – centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ZP – zrakové postihnutie, TP – telesné postihnutie, CH a ZO – chorý a zdravotne oslabený, VPU – vývinové poruchy učenia, PA a P – poruchy aktivity a pozornosti, PS – poruchy správania, NKS – narušená komunikačná schopnosť, AUT – autizmus alebo ďalšie pervazívne vývinové poruchy, SP – sluchové postihnutie, VIAC – viacnásobné postihnutie.

Táto otázka je zatiaľ bez odpovede