Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Po preštudovaní pokynov pre predsedov ŠMK a PMK a prílohy Harmonogram činností v riadnom termíne EČ a PFIČ MS, mi nie je celkom jasné, kedy majú predsedovia čas na obedňajšiu prestávku, ktorá zamestnancom vyplýva zo zákonníka práce. Predsedovia sú prítomní v škole od 8:30 do, ako uvádzate, cca.16:30, čo je 8-hodinová pracovná doba. Podľa harmonogramu činností som tam našla pre predsedov nasledovné okno: Od 9:25-9:45 (20min). Je teda tento čas v doobedňajších hodinách myslený ako obedňajšia prestávka? Zákonník práce definuje prestávky v práci následovne: Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako 6 hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 min.

Pri výkone funkcie predsedu ŠMK alebo PMK ste riaditeľom školy vyslaný na služobnú cestu. Nie je zvykom pri vyslaní na služobnú cestu presne určiť aj čas obedňajšej prestávky.

Nie je tiež možné v harmonograme presne časovo vymedziť, kedy má byť obedňajšia prestávka pre jednotlivých predsedov PMK a predsedu ŠMK. Mali by byť pri všetkých dôležitých činnostiach, ktoré sú uvedené v pokynoch a harmonogramoch a zabezpečiť objektívnosť testovania. Zároveň je možné, aby niektorá z činnosti bola vykonaná iba pod dohľadom predsedu ŠMK, alebo niektorých predsedov PMK. Všetci predsedovia PMK a ŠMK by nemali ísť na obed v ten istý čas. Kedy kto pôjde na obed je na vzájomnej dohode predsedu ŠMK a predsedov PMK podľa konkrétnej situácie v testovanej škole.