Infoportál

Maturita - legislatíva, organizačné pokyny

Napíšte nám

Otázky sa týkajú dobrovoľnej maturitnej skúšky z matematiky: žiak vykonal EČ MS na 10%, ÚFIČ MS vykonal s prospechom výborný: a) Môže si žiak vybrať, ktorú časť maturitnej skúšky si dá uviesť na vysvedčení? b) Ako postupovať pri ošetrení záznamu o neúspešnej externej časti v evidencii žiaka?

Podľa školského zákona, § 74, ods. 7: " Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov. Vykonaním dobrovoľnej maturitnej skúšky sa rozumie aj absolvovanie len externej časti maturitnej skúšky, internej časti maturitnej skúšky, jednej z foriem internej časti maturitnej skúšky alebo ich kombinácie. V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov." a ďalej podľa školského zákona, § 86, ods. 7: "Ak žiak neuspel na maturitnej skúške z dobrovoľného predmetu maturitnej skúšky, táto skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a na vysvedčení o maturitnej skúške sa neuvádza." a nakoniec podľa vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách, § 15, ods. 10: "Žiak úspešne vykoná externú časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa viac ako 33% z celkového počtu bodov." Z vyššie uvedených ustanovení maturitnej legislatívy vyplýva, že žiak nevykonal úspešne EČ MS z matematiky a tento výsledok sa mu na vysvedčenie neuvedie. Uvedie sa mu iba výsledok z ÚFIČ MS z MAT. V ďalších maturitných dokumentoch sa skutočnosť, že žiak dobrovoľne maturoval aj z EČ MS z MAT, uvedie a uvedie sa aj ním dosiahnutý výsledok.