Infoportál

Testovanie T5 a T9 - žiaci so zdravotným znevýhodnením

Napíšte nám

Čoho sa týkajú úpravy testov pre žiakov so ZZ?

Úpravy v testoch pre žiakov so ZZ sú realizované s cieľom v maximálnej miere zachovať porovnateľnú úroveň s testami pre intaktnú populáciu. Ide o také úpravy, ktoré v čo najmenšej miere zasahujú do obsahu testu a čo najmenej ovplyvňujú objektívnosť testovania. Zmenou obsahu testov pre žiakov so ZZ by sa zamedzila porovnateľnosť výsledkov s intaktnými žiakmi. Redukovaním obsahu by sa znížila aj samotná úroveň testov. Pri testovaní žiakov so ZZ je potrebné vytvoriť podmienky porovnateľné s bežnou populáciou a zároveň zachovať rovnakú úroveň testovacích nástrojov s porovnateľnou výpovednou hodnotou. Je potrebné si uvedomiť, že vysoké percento žiakov so ZZ má ambíciu študovať na strednej škole a zároveň musia splniť profil absolventa ZŠ v zmysle ŠVP pre žiakov so ZZ. Testy pre žiakov so ZZ upravujeme po obsahovej a formálnej stránke.

Formálne úpravy sa týkajú zväčšenia písma podľa individuálnych potrieb zrakovo postihnutých žiakov ( od 14 do 36 veľkosti písma). Pre nevidiacich žiakov je test spracovaný do Braillovho (bodového) písma. Pre jednoduchšiu orientáciu v teste je členený text ukážok a zadanie úloh, upravené riadkovanie, zvýraznené kľúčové slová v zadaní a žiakom je umožnené vypracovanie testu v predĺženom čase. Žiaci môžu používať kompenzačné pomôcky a v prípade potreby je zabezpečená prítomnosť osobného asistenta, tlmočníka alebo špeciálneho pedagóga. Žiaci so ZZ pracujú v samostatnej miestnosti, učebni, oddelene od intaktných žiakov.
Pre žiakov so zrakovým postihnutím pripravujeme testovacie zošity v rôznych formách. Pre nevidiacich žiakov sú pripravené testy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry v Braillovom písme (kombinácia s čiernotlačou). V prípade požiadavky zo strany ZŠ vieme test z matematiky zabezpečiť v elektronickom zošite Lambda a test zo slovenského jazyka a literatúry na CD vo Worde. Pre slabozrakých žiakov pripravujeme testy v papierovej forme podľa individuálnej veľkosti písma a aj na CD vo Worde.

Obsahové úpravy sú náročné, nakoľko je potrebné zachovať obsah úloh (cieľ úloh). Obsah testov zostáva porovnateľný s obsahom testov pre intaktných žiakov. Obsahové úpravy sa týkajú obsahovej modifikácie úloh, úpravy formulácie zadania úloh a distraktorov, zadania môžu byť skrátené, prípadne nahradené novou úlohou tak, aby obsah testov pre žiakov so ZZ bol porovnateľný s obsahom testov pre intaktných žiakov, a tak bola zachovaná obsahová špecifikácia testu. Žiaci so sluchovým (SP), zrakovým (ZP), telesným postihnutím (TP), s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS), s autizmom (AUT) a s vývinovými poruchami učenia (VPU) majú z dôvodu zdravotného postihnutia úlohy obsahovo modifikované.